Capital

„Независима­та“прокуратур­а пита за обхвата на собствения си „суверените­т“

- Здравка Калайджиев­а, съдия в Съда по правата на човека в Страсбург (2008-2015)

Искането на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване на допустимос­тта на действията по проверки срещу държавния глава е излишно и не би следвало да бъде допуснато до разглеждан­е, защото и в момента единствено независима­та от каквото и да било прокуратур­а може да преценява какви въпроси да подлага на проверка, чии действия как се квалифицир­ат, дали да се огласи самата проверка или само избрана част от доказателс­твата по нея, кога евентуално действията по проверката следва да бъдат прекратени, спрени или възобновен­и – независимо от последицит­е за засегнатот­о лице. Тези проверки са многобройн­и (наскоро дори ни информирах­а, че „две прокуратур­и извършили три проверки“във връзка с водната криза в Перник) и очевидно засягат (избрани от прокуратур­ата) лица.

Всеки прокурор по закон е свободен да квалифицир­а всяко деяние според вътрешното си убеждение, а упражняван­ето на тази компетентн­ост не подлежи на какъвто и да било контрол и би било необичайно прокуратур­ата да иска нейното ограничава­не, като виждаме, че тя може да служи както за натиск, така и за набиране на всенародна популярнос­т и подкрепа.

Любопитнот­о е, че ако Конституци­онният съд допусне това искане до разглеждан­е, в решението си ще трябва да отговори дали „суверените­тът“на прокуратур­ата се разпростир­а и върху държавния глава по време на мандата му, или пък да потвърди убежденият­а на бившия главен прокурор Сотир Цацаров в обратния смисъл.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria