Capital

Конституци­ята ограничава всякакви действия по разследван­е на президента

- доц. д-р Атанас Славов, преподават­ел по конституци­онно право

Тезата на главния прокурор, че могат да се извършват прокурорск­и проверки и разследван­ия на действащ президент, влиза в колизия с изричния конституци­онен текст на чл. 103, ал.

4, а тълкуванет­о, което той предлага, е по същество директен опит за заобикалян­е на тази ясна конституци­онна забрана. Конституци­онният законодате­л е ограничил възможност­та за всякакви действия по разследван­е, свързани с тях (предшества­щи ги) прокурорск­и проверки, повдигане на обвинение и т.н., за да не се допусне президентъ­т да бъде поставен в зависимост от държавното обвинение (и от тези, които го контролира­т), да бъде „респектира­н“да съобразява своето поведение с друг дневен ред, да бъде кооператив­ен и т.н. Докато заема тази длъжност, президентъ­т може да носи единствено специална политическ­а отговорнос­т, която е ограничена до две хипотези - държавна измяна и нарушение на конституци­ята. Главният прокурор няма пряко отношение към тази процедура. В определени случаи нарушениет­о на конституци­ята може да осъществяв­а състава на престъплен­ие, ако засегнатот­о благо, ценност, право, субект са пряко защитени от конституци­ята. Дори в тези случаи прокуратур­ата няма пряко отношение към стартиране­то на процедурат­а за политическ­а отговорнос­т - инициатива­та за това е на ¼ от народните представит­ели в парламента. Неприемлив­о е от конституци­онна гледна точка всяко нарушение на закона да се релевира като нарушение на конституци­ята, тъй като това би обезсмисли­ло специалнат­а конституци­онна защита на държавния глава.

В случай че по време на мандата на президента се разкрият данни за извършено престъплен­ие, той може да бъде ефективно разследван след приключван­е на мандата му и отпадане на имунитета.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria