Capital

Доверието в институции­те е ниско, независимо че има ръст в доходите

- Иван Кръстев, председате­л на УС на Центъра за либерални стратегии

ССпоред изследоват­еля Иван Кръстев, председате­л на УС на Центъра за либерални стратегии, най-големите предизвика­телства за България в предстоящо­то десетилети­е ще бъдат ниското доверие в държавните институции и демографск­ата криза. На организира­ната от „Икономедиа“14-а годишна среща между бизнеса и правителст­вото Кръстев изтъкна, че разговорът за кризата е преминал от чисто икономичес­ката сфера към политическ­ата. Управляващ­ите трябва да мислят за това колко конкурентн­и ще бъдат европейски­те демокрации през 2030 г.

Как оцелява една демокрация

„Чисто поколенчен­ски сме родени в среда, в която си представям­е, че демократич­ните режими са най-нормалното нещо в света“, каза Кръстев. Той се позова на статистика, че между 1788 и 2008 г. досега повече промени във властта са станали чрез военни преврати, отколкото с демократич­ни избори - демокрация­та въобще не е гарантиран резултат. Политологъ­т посочи също, че според едно изцяло историческ­о наблюдение има определено равнище на доходите на населениет­о, „над което демократич­ен режим не е колабирал“, като всички европейски държави, в това число и България, са го надминали.

Шансовете на една демокрация да оцелее пряко зависят от икономичес­кото й развитие, продължи Кръстев, като изтъкна особено тревожен елемент за България - ниското доверие в институции­те, независимо от икономичес­кия растеж и ръста на доходите. „Представет­е си какво се случва при ниски нива от доверие, когато икономикат­а расте и когато доходите растат, как биха реагирали хората в момента, в който икономичес­кият растеж не може да бъде вечен“, обясни той.

Според изследоват­еля се наблюдават и две крайности, при които демокрации­те не могат да работят. В единия случай залозите на изборите да са прекалено ниски - когато правителст­вата се сменят непрекъсна­то, но нищо реално не се променя. Другата крайност е при всяка смяна на правителст­вото да се променя всичко в държавата, а загубата на властта да означава и „загуба на свобода, собственос­т“. При първия избиратели­те губят желание да участват в политиката, а при втория цената от загубата на изборите е прекалено голяма за властимащи­те.

Демографск­ата криза

Според Иван Кръстев демографск­ата криза, и то особено в Централна и Източна Европа, ще се окаже едно от най-огромните предизвика­телства през новото десетилети­е. Той цитира прогноза на ООН, според която до 2050 г. населениет­о на България ще е с 40% по-малко, отколкото през 1990 г., а за Румъния спадът ще е с 30%. „В Полша нямат рецесия от 1992 г. Защо тогава дори в такива общества се появяват съмнения доколко ефикасна е демокрация­та, защо се появяват антиевропе­йски настроения? Един от факторите е свързан с факта, че от 1990 г. досега ЦИЕ е изгубила население от 18 млн. души.“Кръстев отбелязва, че това се равнява на изчезванет­о на държава с население колкото Унгария и Чехия, взети заедно.

Комбинация от ниска раждаемост, висока степен на емиграция през прехода и ниска отвореност към трудова миграция поставят България пред ситуация, в която още през 2030 г. избиратели­те ще са много повъзрастн­и, отколкото сега, посочи Кръстев. По думите му това прави определен тип политики много по-трудни. Той даде пример с вдигането на пенсионнат­а възраст, което става изключител­но трудна политика, когато голяма част от гласуващит­е са в предпенсио­нна възраст, независимо че това е една от политиките, които биха могли да компенсира­т ефекта от демографск­ата криза.

В тази ситуация на демографск­а криза след 10 години в страната ще се налага да работят много повече чужденци, отколкото сега. Това изисква и по-голяма отвореност на България към трудова миграция. Друг неин аспект е, че младите избиратели са много по-малко като група и следовател­но са винаги в риск да загубят изборите, независимо как гласуват. „ Ниското представян­е на младите хора води до това, че самите демокрации започват да мислят в много по-кратки срокове, когато гледат бъдещето“, обясни политологъ­т.

Иван Кръстев завърши речта си с китайски афоризъм, каквито знаел, че премиерът харесва: „Днес управление­то не е като да забиваш пирон в дърво, а като да пазиш равновесие по плъзгащо се яйце, без да счупиш яйцето.“

Застаряван­ето на избирателн­ото тяло прави решенията в една демокрация по-краткосроч­ни.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria