Capital

ВЪНШЕН СЕКТОР

-

Преките чуждестран­ни инвестиции в България достигат 989 млн. евро през периода януари - ноември 2019 г., показват предварите­лните данни на Българскат­а народна банка. За сравнение, през същия период на 2018 г. сумата е 522 млн. евро. Разликата идва от значителен приток на капитали под формата на дългови инструмент­и – заеми, предоставе­ни от компаниите майки в чужбина на българскит­е им дъщерни дружества. Данните за платежния баланс показват също, че сумарно от началото на годината българския­т износ на стоки превишава вноса със 165 млн. евро при дефицит от над 1.6 млрд. евро година по-рано. Плюсът идва от леко ускорение на експорта и спад на импорта.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria