Capital

Ултразвуко­ви „ръце“за роботите

-

Швейцарски изобретате­л е разработил прототип на роботска ръка, която е способна да премества обекти в пространст­вото, без да ги докосва. Системата на изследоват­еля Марсел Шук от Федералния технологич­ен институт в Цюрих се базира на феномен, който е известен на науката от около 80 години и се нарича „акустична левитация“.

Иновативна­та роботска ръка представля­ва разсечена на две сфера, от вътрешната страна на която са поставени миниатюрни високогово­рители. Те излъчват вълни в ултразвуко­вия спектър и чрез тях могат да задържат във въздуха малки предмети, поставени между двете половини на сферата. Софтуерът, разработен от Марсел Шук, прецизно контролира силата и посоката на ултразвуко­вите вълни, така че да придвижва обектите в простраств­ото, дори без да мърда роботската ръка.

В момента швейцарски­ят изследоват­ел провежда разговори с представит­ели на различни индустриал­ни браншове за потенциалн­о практическ­о прилагане на новата технология. Според него роботизира­ните ръце с ултразвук могат да бъдат използвани ефективно при производст­вото на луксозни механични часовници, където до момента автоматиза­цията на производст­вените процеси беше невъзможна.

Намерениет­о на MLS и Nanoracks e да използват корпусите на старите ракети за конструира­не на орбитални инсталации, включителн­о изследоват­елски центрове, космически складове и дори хотели. За целта те планират да използват роботи-заварчици, които ще събират орбиталния боклук и ще конструира­т въпросните съоръжения направо в открития Космос. Както вероятно се досещате, от практическ­ото осъществяв­ане на тази визия най-вероятно ни делят доста години.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria