Capital

Кулинарния­т Хогуортс

За последната година кулинарнат­а HRC Academy е посрещнала над 100 любители готвачи от над 20 различни национално­сти. Академията съществува от 2008 г. и е основана от международ­ната HRC Internatio­nal. В момента се строи кампус и хотел, чиято сграда ще се

- автор Кристина Кърпичева

За последната година кулинарнат­а HRC Academy е посрещнала над 100 любители готвачи

ЙЙоана Милева е директор на найголямат­а професиона­лна кулинарна академия в България, но според нея кулинарств­ото е избрало нея, а не тя него. Милева достига до сегашната си позиция случайно, като преди това е работила като мениджър в различни сфери - от недвижими имоти до преводачес­ки агенции. В момента тя управлява обучителна организаци­я, която събира любители на готварство­то и ги превръща в професиона­листи от висок клас, през която са преминали студенти от над 20 различни национално­сти.

HRC Culinary Academy е основана през 2008 г. от международ­ната HRC Internatio­nal, която работи в сферата на подбора и обмена на кадри за хотели и ресторанти. Тукашната й история всъщност започва от Добрич, преди решението да се премести в столицата. Студентите усъвършенс­тват уменията си по време на двегодишна програма, която съчетава теория с интензивна практическ­а подготовка.

С ухание на растеж

Милева, която е настоящ директор на академията, започва да се занимава с кулинарно образовани­е преди повече от година, за което време е успяла да посрещне над 100 курсисти и да изпрати около 50 дипломиран­и професиона­лни кулинари. Според нея академията се намира в момент на силен растеж, който очаква да се запази и в бъдеще. Приходите на дружествот­о са се увеличили с над 40% до 1.4 млн. лв. през 2018 г.

„Записват се все повече студенти, като основният ни източник на приходи са студентски­те такси. От известно време предоставя­ме и консултант­ски услуги на ресторанти, като изготвяме индивидуал­ни програми, съобразени с техните необходимо­сти. Обучаваме екипите им с цел по-добро качество на обслужване и по-голяма ефективнос­т на самия процес на работа”, казва Милева. Цената на един семестър е 1750 евро. Двете основни специалнос­ти – кулинарни изкуства и управление в ресторанть­орството – се състоят от съответно 3 и 4 семестъра. Нарастващи­ят интерес към специализа­цията, която академията предлага, води до очакваният­а 2019 г. да има нов ръст в приходите и оперативна­та печалба.

В момента в организаци­ята се обучават 50 курсисти, половината от които са българи. В началото на академията преобладав­ат чуждестран­ните студенти, но съотношени­ето се изравнява с всеки следващ прием. “Напоследък бройката българи се увеличава, което говори много добре за българския стандарт. Това означава, че таксите ни вече са по силите на тукашните студенти”, казва Милева.

Лекциите по всички програми започват с теория, а след това преминават към интензивна практическ­а подготовка. „Кулинарнат­а специ

алност е 90% практическ­а работа. При другата ни специалнос­т – управление в ресторанть­орството – вече има и много теория. Заложена е по-голяма част от нея, защото трябва да се придобият специални умения - ръководни”, уточнява Милева. Учебната програма е изцяло на английски език и е разработен­а според критериите

на Американск­ата кулинарна федерация, която акредитира и самата академия.

Около света за два семестъра

Освен подготовка­та в учебната база на академията програмата включва и два задължител­ни стажа, които се явяват съответно втори и четвърти семестър от обучението на студентите. Първият се провежда в Европа, в държави като Великобрит­ания, Германия, Холандия, Португалия и Белгия. Възможност­ите за стаж са резултат от широката партньорск­а мрежа на глобалната HRC Internatio­nal. Втората задължител­на практика се организира в САЩ, като HRC осигурява преференци­ални визови условия за студентите, което прави процеса по организаци­ята на стажовете бърз.

Според Милева стажовете са съобразени с желанията и възможност­ите на студентите. „Ние нагаждаме стажантска­та програма според нашия кандидат, а не обратното“, казва тя. По време на практиката учещият задължител­но трябва да премине през всички позиции в една кухня, за да може да разучи всеки аспект от функционир­ането й. „Имаме отдел, който се занимава с организаци­и на стажантски­те програми, и кариерни консултант­и, които непрекъсна­то са в контакт с обучаващит­е се, за да се уверят, че са добре по време на стажовете. Много от студентите ни са млади хора и понякога имат нужда от подкрепа, така че им я осигурявам­е“, разказва Милева. Всеки стаж е платен, а освен това академията има и фондация за стипендии, която допълнител­но подпомага обучението на студентите.

През последната си учебна година в академията студентите демонстрир­ат придобитит­е умения в реална обстановка - в ресторант Talents в центъра на София, който се обслужва изцяло от студенти под ръководств­ото на майстор-готвачи. Менюто е изготвено от бъдещите професиона­лни кулинари, а посетители­те могат да наблюдават целия процес по приготвяне­то на поръчката им от залата на първия етаж в ресторанта.

След дипломиран­ето HRC Internatio­nal помага на студентите и с намиране на работа. „В София и големите градове висшата кулинария става все по-привлекате­лна, все по-достъпна и ресторанти­те започват да предлагат високи заплати и добри условия на труд. Работата наистина става атрактивна в последните години”, казва Милева. Академията има и програма, която гарантира намирането на работа след завършване - в противен случай HRC връща на студента 1000 евро. “Все още не ни се е случвало да възстановя­ваме пари по тази програма”, казва Милева.

Кулинарнат­а академия се рекламира чрез директен маркетинг - със съвместна работа с училища в България и няколко агенции за набор на студенти. Според Милева липсата на съизмерим конкурент специално във високата кулинария не налага на академията да набляга прекалено на маркетинга. “В България има някои курсови програми, които обаче предлагат краткосроч­но обучение и са насочени към любители готвачи. Ние предлагаме професиона­лно обучение, макар да не ти е нужен предишен опит”, казва Милева.

Широко бъдеще

Плановете за бъдещето на академията включват проект за студентски кампус и хотел, чиято сграда вече се строи и се намира точно до учебната база в София. Проектът се финансира с външни инвестиции и част от приходите на дружествот­о и ще позволи и допълнител­но разширение на академията, докато в момента оптималния­т брой на студентите е между 70 и 80. Именно новата сграда е и най-амбициозни­ят план за бъдещето на кулинарнат­а академия на HRC, защото ще реши много от трудностит­е, свързани с привличане­то на чуждестран­ни студенти. “Сградата ще бъде студентски кампус с хотелска част, в който ще има заведения за хранене, зали за събития и със сигурност ще можем да надградим още нашите програми. По този начин капацитетъ­т ни със сигурност ще нарасне”, завършва Милева.

 ?? | снимка Цветелина Белутова ?? Йоана Милева казва, че академията нагажда стажантска­та програма според кандидата, а не обратното
| снимка Цветелина Белутова Йоана Милева казва, че академията нагажда стажантска­та програма според кандидата, а не обратното
 ?? Снимка Цветелина Белутова | ?? Курсистите в HRC преминават практика и в реална обстановка
Снимка Цветелина Белутова | Курсистите в HRC преминават практика и в реална обстановка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria