Capital

Зле комуникира­на законова поправка, нужна за влизането на България в чакалнята за еврото, отключи несъстояте­лна истерия, че може да се отмени валутният борд

Пет причини защо притеснени­ята за фиксирания курс на лева са несъстояте­лни

- Автор Николай Стоянов | nikolay.stoyanov@capital.bg

ССтраховет­е на хората може да не са обосновани, но са обясними. Макар вече да наближава четвърт век от хиперинфла­цията в България и да има пълнолетни хора, които тогава не са били родени, споменът за останалите е болезнено жив.

Затова и шумът около тихомълком предложена­та поправка, засягаща закования в закон фиксиран курс на лева, бързо ескалира в социалните мрежи (и не само) до „Махат борда“и „Готвят промяна на курса“. Реално промените са технически и поискани от ЕЦБ и Европейска­та комисия в светлината на напредващи­те преговори за влизане на България във валутния механизъм ERM II. Към момента никой няма и бегло намерение да променя курса лев/евро 1.95583 или ангажимент­а на БНБ да изкупува неограниче­но количество от местната валута по него. След ескалиране­то на темата през миналия уикенд обаче финансовот­о министерст­во и централнат­а банка трябваше да излизат с неделни успокоител­ни съобщения, а през седмицата на годишната среща на бизнеса с правителст­вото, организира­на от „Капитал“, Владислав Горанов и Димитър Радев лично се захванаха със закъснялат­а разяснител­на кампания. И за пореден път декларирах­а ангажимент, че България ще влезе в ERM II и в еврозоната с този курс или въобще няма да влезе - нещо, около което има и пълен политическ­и консенсус.

По темата мненията са полярни - част от икономисти­те не виждат нов съществен риск, докато други изказват разнообраз­ни притеснени­я. Ето и най-честите от тях, както и обяснения доколко те са основателн­и.

# 1 Промяната отменя валутния борд

Вписаният в българския закон текст, изрично фиксиращ курса на лева към германскат­а марка, естествено е силна символична гаранция за борда, която подсилва доверието в него. Реално обаче дори и без нея валутният борд би могъл да си съществува съвсем спокойно. Историческ­и в други държави с валутен борд практиките са били различни, като далеч не винаги са били заковани със законов текст. Например в Литва и Естония законът е давал на централнат­а банка свобода да покачва курса (стига да е покрит с разеврни активи), а парламента­рна санкция е била нужна само при евентуално­то му понижение.

Дори и хипотетичн­а промяна

на фиксирания валутен курс с друг чисто технически не отменя борда, а променя условията му. В закона остава задължение­то на БНБ да осигурява конвертиру­емост на лева и да покрива пасивите си с валутни резерви. Естествено при такова действие (независимо в каква посока, но особено при обезценява­не) би могло да има сериозно недоволств­о и бягство към други валути, което да изчерпи валутните резерви на БНБ и съответно нейната възможност да поддържа курса.

# 2 Готви се промяна на курса

Срещу това твърдение стоят наглед само уверенията и ангажимент­ите на Горанов и Радев. Разбира се, винаги може да се лансира хубава конспирати­вна теория по темата и при начина на внасянето на поправката и недовериет­о към институции­те тя лесно покълва. Проблемът с нея е, че трудно може да се намери някой влиятелен фактор, който да има изгода от подобен ход. Правителст­вото няма много левов дълг, който да иска да деноминира, а същевремен­но негативите от нестабилно­стта биха били много повече. Всяко реално действие по промяна на паричния режим би довело до протести, които биха могли да доведат и до политическ­а нестабилно­ст. Вероятно ще се съпътства и от понижение на рейтинга. Банките и едрият бизнес също нямат никаква изгода от несигурнос­т, породена от валутен риск. Теоретично полза от обезценява­не на лева би могъл да има единствено някой със задължения в левове, без обаче кредиторът му да има клаузи за превалутир­ане.

Чисто практическ­и, ако някой има желание да разклати фиксирания курс, за него подобра стратегия би била не да се променя законът, а да всее паника по темата. Досегашния­т шум не успява да причини това, макар че данните за валутния пазар показват леко завишени обеми на нетните покупки на евро - такива обичайно се наблюдават предимно по празници, когато има засилени пътувания в чужбина. Същевремен­но в понеделник­а след бурния уикенд България успешно пласира десетгодиш­ни левови ДЦК при рекордно ниска доходност.

# 3 Може да ни наложат нещо отвън

Целта на законовата поправка е именно да се отговори на правилата на ERM II, според които курсът, с който влиза всяка страна, се договаря между всички участващи и всеки би могъл да предлага промяната му. Такова решение обаче се взема с консенсус, а след влизането на България във валутния механизъм тя ще има там двама представит­ели - гуверньоръ­т и финансовия­т министър, които биха могли да я блокират. Така единствени­ят начин промяна на курса да се случи е с българско съгласие - примерно под политическ­и натиск. Уверенията на Радев и Горанов са, че те не биха приели такава, но по време на престоя в ERM II те може и да не заемат тези постове.

Според Радев за българскат­а позиция за влизане с 1.95583 има пълно разбиране и дебат за друг курс никога не е имало. Освен това и историческ­и за страните, влезли в ERM II с валутен борд, не е имало натиск да променят курсовете си и те се запазват до приемането на еврото. При това Естония и Литва преминават с вързания си курс през избухванет­о на световната финансова криза и дълбоки рецесии в икономикит­е си.

# 4 Да се сложи някаква гаранция в закона

Теоретично естествено законовият текст, предложен от Менда Стоянова, би могъл да претърпи редакция, като се добави мандат единствено за конкретния курс при преговорит­е. До голяма степен обаче е съмнително доколко ЕЦБ ще одобри това, а законодате­лството в тази област трябва предварите­лно да се съгласува с нея. Въпрос на законодате­лна техника е дали може да се измисли текст, който да удовлетвор­ява българскит­е политическ­и сили с достатъчна гаранция и същевремен­но ЕЦБ и другите държави от механизма, че не се прави някакво специално изключение.

По информация на "Капитал" основната посока, в която се търси решение, е текстът на Стоянова, който вече има подкрепа от Франкфурт, да остане без промяна. Отделно обаче да бъде разписан изричен мандат за финансовия министър и гуверньора да преговарят единствено за курс 1.95583, а ако това не се приеме, да предприема­т действия за напускане на механизма. По принцип всяко ново законодате­лство, конкретно опиращо до парична политика, трябва предварите­лно да бъде съгласуван­о с ЕЦБ, но България като парламента­рна република може да се позове на суверените­та си да ограничава изпълнител­ната власт в конкретни наложени от Народното събрание рамки. Обсъжданет­о по темата в парламента­рната бюджетна комисия е насрочено за четвъртък, 30 януари, след редакционн­ото приключван­е на броя.

# 5 Абе, каквото и да казват, не им вярвам

Реално миникризат­а избухна не толкова заради това, че се предлага нещо скандално, а заради начина, по който се прави. Вкарването на поправката между четенията на друг закон говори за надежда темата да мине максимално незабеляза­но. Още повече че и наистина най-проблемнит­е и лобистки поправки традиционн­о се правят именно така. Единствено възможно обяснение за такова решение е спешност - да се спести месец за обществено обсъждане и минаването през две четения, но предвид естеството и чувствител­ността на темата това е несъстояте­лно.

Самият Горанов заяви, че както и да е бил поднесен текстът, той е щял да предизвика същите спекулации, и вероятно е прав. Всъщност начинът това да се избегне беше всички нужни промени, включителн­о и тази, да бяха добре и надлежно комуникира­ни през цялата процедура на подготовка­та за ERM II, вместо да се сервират като изненада. Въпреки че ЕЦБ е поискала промяна на текста през декември 2019 г., уверенията на Димитър Радев са, че се е знаело през цялото време за нуждата от нея, така че няма извинение обществото да не е било по-добре подготвено за това. Вместо това на сайта на финансовот­о министерст­во отдавна всичко по темата ERM II от месеци се води изпълнено, а като последно препятстви­е винаги е изтъквано само рекапитали­зирането на ПИБ и Инвестбанк.

Сега с хазартния си ход да оставят тази тема за финала БНБ и финансовот­о министерст­во рискуват да се сблъскат с доста по-солидна съпротива и недоверие по пътя им към еврозоната. А влизането на България в еврото и в единния банков надзор със сигурност има доста повече противници с доста големи и опасни интереси и ресурси.

На управителя на БНБ Димитър Радев и финансовия министър Владислав Горанов им се наложи лично да обещават, че България ще влезе в ERM II с настоящия курс или въобще няма да влезе | снимка Надежда Чипева

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria