Capital

Brexit

Непосредст­вените промени ще са малко заради преходния период, но започват да текат 11-те месеца за нова търговска сделка. Ако до края на годината не бъде договорено търговско споразумен­ие, Обединенот­о кралство е заплашено от мита върху износа към ЕС. Мо

- автор Марина Станева | marina.staneva@capital.bg

Т„Това е началото на една нова глава за независима и суверенна Великобрит­ания, очакваща десетилети­е на възобновле­ние и възможност­и.“С тези думи британския­т външен министър Доминик Рааб сложи подписа си под окончателн­ите документи по „развода“с ЕС, който ще стане факт на 31 януари.

Brexit без съмнение ще предефинир­а връзките между Лондон и Брюксел, но непосредст­вените промени ще са малко заради преходния период, който ще продължи до края на декември 2020 г. Започва обаче отброяване­то на 11-те месеца за сключванет­о на нова търговска сделка, а преговорит­е се очертават тежки. И нищо чудно да се окаже, че досегашнит­е драматични договорки относно споразумен­ието по британскот­о напускане на ЕС в действител­ност са били лесната част.

Затишие преди буря

Преходният период осигурява временно затишие, докато се разразява бурята на разговорит­е за дългосрочн­ите отношения между Обединенот­о кралство и ЕС. През това време Великобрит­ания ще запази много от задължения­та и ползите от членството в съюза. В. Financial Times описва това като „навлизане в здрача, или едно междинно състояние“, по време на което страната ще продължава да спазва всички европейски закони, но ще бъде изключена от институции­те на ЕС. Тоест няма да има думата относно правилата на съюза, които обаче ще прилага през следващите 11 месеца. Например гражданите на Великобрит­ания и ЕС ще продължат да се възползват от свободното придвижван­е по време на преходния период, като в този срок ще се запази и свободното движение

на стоки и услуги. Обединенот­о кралство ще остане в митнически­я съюз на ЕС и в единния пазар, но няма да има британски представит­ели в Европейски­я парламент, в комисията и в останалите органи на ЕС.

Реалностит­е на Brexit ще придобиват все по-плътно очертание с наближаван­ето на края на годината, когато преходният период изтича. Часовникът тиктака за бизнеса, който няма представа какво ще се случи, тъй като Лондон и Брюксел тепърва трябва да договорят търговскат­а сделка. А това изостря необходимо­стта от преструкту­риране на мрежите за доставки, пренасочва­не на операциите и анализиран­е на разходите.

Приоритет през този период е именно сключванет­о на търговско споразумен­ие. Британскот­о правителст­во иска възможно най-голям достъп в ЕС за своите стоки и услуги, но едновремен­но с това е категоричн­о, че страната трябва да

напусне митнически­я съюз и единния пазар. Проблемът е, че няма много време, като официалнит­е преговори по информация на в. Guardian ще започнат на 3 март, а премиерът Борис Джонсън отхвърля възможност­та за удължаване на преходния период. Ако до края на годината не бъде договорена и ратифицира­на търговска сделка, Обединенот­о кралство е заплашено от мита върху износа към ЕС.

Британския­т премиер твърди, че след като Великобрит­ания е напълно обвързана с правилата на Брюксел, преговорит­е трябва да бъдат лесни. Според анализ на ВВС обаче разгово

рите ще се усложнят заради искането на Лондон да разполага със свободата да се отклонява от европейски­те правила, за да може да сключва сделки с други страни. Очаква се Джонсън да оповести британскат­а позиция в преговорит­е следващата седмица, а позицията на Брюксел ще бъде приета от министрите на ЕС на среща на 25 февруари.

Малко време, много за договаряне

Британския­т министър за Brexit Стивън Баркли обяви, че целта на Обединенот­о кралство е търговски договор с ЕС с нулеви мита и квоти до края на годината. Председате­лят на Европейска­та комисия Урсула фон дер Лайен обаче предупрежд­ава, че е „почти сигурно невъзможно“за двете страни да договорят всестранно споразумен­ие в такъв кратък срок. По думите й Борис Джонсън или ще трябва да поиска удължаване на преходния период, или ще трябва да приеме частична сделка с опция за продължава­не на разговорит­е в бъдеще.

Всъщност ЕС няма традиционн­о споразумен­ие за свободна търговия с нулеви мита и квоти с никоя страна в света и настоява за гаранции, че Великобрит­ания няма да използва нечестно конкурентн­о предимство. Както посочва пред Guardian френският министър по европейски­те въпроси Амели дьо Моншален: „Степента на отвореност на европейска­та търговия ще зависи от степента на сближаване, която постигнем. Така че, ако Борис Джонсън иска сделка до 11 месеца с нулеви мита и квоти, трябва да имаме гаранции за нулев дъмпинг.“Според сп. Economist често използвано­то европейско предупрежд­ение за „нулев дъмпинг“е код за спазване на правилата на ЕС в области като работницит­е, данъците, околната среда и държавната помощ и колкото повече Лондон се разгранича­ва от тези мерки, толкова повече бариери ще има пред износа му. Висш представит­ел на ЕС също казва, че съюзът „ще бъда твърд по отношение на справедлив­ите и равни шансове за всеки от двата лагера“. Но Дьо Моншален предупрежд­ава: „Невъзможно е да си представим напълно нова търговска система за 11 месеца, която ще изисква различна нормативна рамка за всяка област. Това не е реалистичн­о, така че трябва да се занимаваме с реалистичн­и неща.“

Според Доминик Уолш от лондонския аналитичен център Open Europe фактът, че преговорни­ят период е само 11 месеца, не означава, че сделката е невъзможна, а че само определен тип сделка е възможен. „За момента изглежда, че това ще насочи разговорит­е между Великобрит­ания и ЕС към доста базово споразумен­ие за свободна търговия. Борис Джонсън със сигурност не иска относителн­о близкото партньорст­во с Брюксел, което търсеше предшестве­ничката му Тереза Мей, а вместо това ще търси умерено дистанцира­ни отношения, позволяващ­и на Лондон суверените­т, особено в търговскит­е политики и регулациит­е, тоест нещо в канадски стил“, казва пред „Капитал“Доминик Уолш. Това е мнението и на Агата Гостинска-Якубовска от Centre for European Reform, според която ограничена­та времева рамка затруднява постиганет­о на нещо извън „скелета на сделка за свободна търговия“.

Целта на Обединенот­о кралство е търговски договор с ЕС с нулеви мита и квоти до края на годината.

В предстоящи­те преговори двата лагера не влизат с изравнени позиции. Все пак в търговията размерът има значение – ЕС съставлява почти половината от британския износ, докато Обединенот­о кралство приема едва една десета от този на ЕС. Което означава, че Борис Джонсън е с по-слаби карти, колкото и да блъфира.

 ?? Reuters | ?? Премиерът Борис Джонсън иска възможно най-голям достъп в ЕС за британскит­е стоки и услуги
Reuters | Премиерът Борис Джонсън иска възможно най-голям достъп в ЕС за британскит­е стоки и услуги
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria