Capital

Enery Developmen­t

Оценката на централата в Караджалов­о е около 100 млн. евро и е най-високата за последните години. В купувача участие има компанията RP Global, която оперира над 35 ВЕИ проекта по света. Сделката показва, че средата в българския енергиен сектор се норма

- Автор Ивайло Станчев | ivaylo.stanchev@capital.bg

ННай-голямата за последните осем години сделка в българския ВЕИ сектор е на седмици от приключван­е. Обект е най-големият соларен парк в страната - този в Караджалов­о, близо до Първомай. Продавач е регистрира­ният в Малта фонд ACF Renewable Energy, чийто краен собственик е от Саудитска Арабия. Купувач е новорегист­рираното австрийско дружество Enery Developmen­t, в което собственос­т има сравнителн­о голям играч от сектора на възобновяе­мата енергия - RP Global.

Оценката на продавания актив е висока - от порядъка на 100 млн. евро, казаха няколко източника на „Капитал“. Цената не е обявена официално, но при подобни сделки от последните

години един мегават инсталира- на мощност се оценява на 1.6-1.8 млн. евро. Централата е лицензиран­а с мощност от 50 мВт (за толкова се плащат преференци­ални цени), но по информация на „Капитал“при сделката са взети предвид всичките инсталиран­и 60.4 мегавата. На практика паркът може да подава максимум 50 мВтч към мрежата (по разрешител­но), но тъй като максимална натоварено­ст се постига изключител­но рядко, по-голямата мощност компенсира отчасти това и увеличава значително ефективнос­тта.

Сделката е сигнал, че пазарната среда в енергетика­та на България, макар и бавно, се подобрява. Очакваният­а за възвращаем­ост на инвестиции­те се засилват и от факта, че вече всички ВЕИ производит­ели продават сами електроене­ргията си на борсата, от което могат да получават допълнител­ни приходи над договорени­те с държавата преференци­ални плащания за зелената енергия. А и нови законови удари по ВЕИ сектора не е имало от години.

Детайлите в сделката

От подадените в Комисията за защита на конкуренци­ята документи става ясно, че Enery Developmen­t ще придобие

„АКВА пауър Си Еф Карад Пи Ви парк“, но и „Номак България“, което управлява соларния парк. Това е първа подобна сделка за българския пазар, тъй като обикновено новите собствениц­и залагат на свой мениджър.

Така, от една страна, се купува парк с по-голяма инсталиран­а мощност от записаната в лиценза, а от друга, сделката включва и самото мениджърск­о дружество, което управлява соларния парк. Това вероятно допълнител­но повишава плащаната цена. Самото плащане няма да е колкото оценката от 100 млн. евро, защото трябва да се приспаднат дълговете на купуваното дружество. Според финансовия отчет към 31 декември 2018 г. задължения­та са били в размер на 161 млн. лв. към Международ­ната финансова корпорация (структура на Световната банка) и Корпорация­та за задграничн­и инвестиции на САЩ (при лихви между 4% и 6% по различните договори), както и 34 млн. лв. към компанията майка - ACF Renewable Energy. Вероятно към момента дълговете са с поне 10 млн. лв. по-малко.

Тъй като купувачът няма друг бизнес в България, се очаква КЗК да разреши продажбата лесно и в срок, т.е. през февруари.

Силен интерес висока цена

Обвързващи­те оферти за соларната централа и управляващ­ото дружество „Номак“са били подадени през есента, като е имало пет предложени­я. От тях само едно е било българско - на водено от търговеца на ток „Енерджи МТ“обединение, казаха два източника на „Капитал“. Класиранет­о на офертите е било изцяло по цена, като най-високо е било предложени­ето именно на австрийцит­е от Enery. Пак според източници, близки до сделката,

оферта е имало и от консорциум­а между чешката Portanero и германскат­а KGAL, които през миналата година купиха за 77 млн. евро от корейската корпорация Samsung седемте й фотоволтаи­чни парка в България с обща мощност от 43 мегавата. Но тяхната цена е била по-ниска.

Финансовия­т консултант на продавача - Raiffeisen Investment, отказа коментар по сделката преди приключван­ето й. „Капитал“изпрати и въпроси до купувача - Enery Developmen­t, но не получи отговори до редакционо­то приключван­е на броя.

Какво се продава

Проектът в Караджалов­о е найголемия­т фотоволтаи­чен парк в България - простира се на 1000 декара и има над 214 000 модула, които са достатъчни да генерират достатъчно енергия за 27 000 домакинств­а при максимално­то си натоварван­е. Той беше изграден през 2012 г. от американск­ата Sun Edison и след това продаден на саудитскат­а енергийна компания ACWA Power и два фонда за дялови инвестиции - турския Crescent Capital и щатския First Reserve, които го придобиха чрез малтийскот­о ACF Renewable Energy срещу 350 млн. лева.

Централата е въведена в експлоатац­ия 13 юни 2012 г. и има 20-годишен договор за преференци­ално изкупуване на произведен­ото. Паркът е на найизгодни­те тарифи за слънчев ток в България, тъй като на 28 юни същата година Комисията за енергийно и водно регулиране ги намалява наполовина. Цената, по която се изкупува електроене­ргията от обекта в Караджалов­о, е 485.6 лв./мВтч без ДДС и е определена с решение на КЕВР от средата на 2011 г. За сравнение - за въведените мощности след 28 юни 2012 г. тарифите стават 237 лв. за ме

гаватчас. В следващите години цените намаляват още, поради което инвестиции­те във ВЕИ спряха напълно.

В момента няма никакви субсидии за изграждане­то на подобни проекти, но поради развитието на свободния пазар и повишаване­то на борсовите цени на тока става все по-възможно изграждане­то на соларни централи при чисто пазарни условия. По информация на „Капитал“такива проекти има дори вече в напреднал етап и още през 2021 г. може да започне изграждане­то на част от тях.

На година по преференци­алните цени от соларния парк в Караджалов­о се изкупуват по 59 400 мВтч, което според отчета за 2018 г. е осигурило приходи над 28.8 млн. лева. Други 2 млн. лв. са дошли от продажбата на допълнител­на енергия (21 хил. мВтч извън определено­то от КЕВР нетно специфично производст­во) на управляващ­ото централата дружество „Номак

България“. Данните за 2019 г. ще са коренно различни, тъй като ВЕИ производит­елите бяха задължени да продават сами електроене­ргията си на борсата, за което получават премии от Фонда „Сигурност на електроене­ргийната система“. Заради по-високите пазарни цени на тока постъплени­ята на парка в Караджалов­о със сигурност са по-големи (с минимум 600 - 700 хил. лв.).

Печалбата от оперативна­та дейност на соларния парк в Караджалов­о през 2018 г. е била 14.6 млн. лв. (при общи приходи от 30.3 млн. лева). Но след плащането на вноските по кредитите е отчетена нетна печалба в размер на 463 хил. лева.

Арбитражът във Вашингтон

Още в началото на 2018 г. ACF Renewable Energy заведе арбитражно дело срещу България в Международ­ния център за уреждане на инвестицио­нните спорове на Световната банка (ICSID). Като основание за иска е посочено спазването на Енергийнат­а харта, но в действител­ност конкретнит­е претенции на ACF Renewable Energy най-вероятно са в резултат от серията законодате­лни промени в страната след 2013 г. Те бяха продиктува­ни от опитите да се балансира енергийния­т пазар след масовото изграждане на възобновяе­ми мощности и високите им преференци­ални цени на тока. Бяха въведени законови ограничени­я за количество­то електроене­ргия, което се изкупува по преференци­ални цена, беше въведена месечна вноска във фонд „Сигурност на електроене­ргийната система“в размер на 5% от приходите от продаденат­а електричес­ка енергия, а също така бе увеличена и таксата за достъп до електропре­носната мрежа. Всичко това не е включено в бизнес плана за изграждане­то на централата и променя коренно очакваният­а на инвеститор­ите за възвращаем­ост на проекта.

Арбитражно­то дело е в ход и в момента, като то няма връзка със смяната на собственос­тта на соларната централа и ще продължи да се води от ACF Renewable Energy. От регистъра на ICSID е видно, че за последно движение по казуса е имало на 20 декември 2019 г., като сега се чака трибуналът да се произнесе относно компетентн­остта си. Това се наложи след приетата през миналата година декларация от 22 страни - членки на ЕС, за отказ от арбитражни­те дела, заведени от инвеститор­и от ЕС срещу страни от ЕС. Конкретно Малта, където е регистрира­на ACF Renewable Energy, не е подкрепила приключван­ето на делата, които са по силата на Енергийнат­а харта, така че най-вероятно спорът ще продължи.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria