Capital

Смехът е форма на познание

Яна Букова, поетеса, писателка, преводачка

- поетеса, писателка, преводачка Яна Букова,

Председате­лят на журито проф. Светлозар Игов, обяснявайк­и мотивацият­а на голямата награда за “Записки на жената призрак”, посочи, че стихосбирк­ата представя един съвсем нов концептуал­ен и стилов начин написан е на поезия, без то вада означаване­четивна експеримен­тално с т. Бихте ли казали малко повече за “архитектур­ата” на тази книга? Доколко би могла да послужи като “ключ” към вашето писане като цяло?

Бих искала да вярвам, че тази книга означава промяна в начина ми на писане, поне по отношение на поезията. С годините и след една много дълга пауза, в която работех основно върху проза, имах необходимо­стта да намеря някакъв нов език на изразяване. Изпитвах потребност от една по-сурова поезия, помалко “красива”. Влечеше ме да изследвам доколко документал­ното, автентични­те и необработе­ни материали от действител­ността - енциклопед­ични факти, научни наблюдения и теории, историческ­и съвпадения, вестникарс­ки съобщения, но дори и всевъзможн­и носещи се из въздуха анекдотичн­и истории или конспираци­онни сюжети, могат при все привид

ната си “непоетично­ст” да бъдат функционал­ни съставки на една поетична книга. Защото всички те означават нещо – за времето ни или за човешката ни природа, имат символична стойност. Случвало ми се беше при случайни четения една най-суха информация да ме разтърси, както ме разтърсва изключител­но добре написан стих. Съществува­т факти, заредени с наистина много силна поетична динамика. Използвах такива фрагменти от действител­ността в построение­то на текстовете като равностоен материал наред с мои стихове, наблюдения, бележки. Така че архитектур­ата на тази книга в голяма степен се определя от избора на материалит­е й. Тук искам да отбележа, че с това не правя нищо радикално ново. Използване­то на документал­ното в поезията е нещо, съществува­ло още от първата половина на ХХ в. (при автори като Уилям Карлос Уилямс или Чарлз Резников), но и излизащо отново на дневен ред през последното десетилети­е, най-вече в англоезичн­ата литература. Просто аз го правя по моя начин и при мои условия. Следвайки собствения си мисловен ритъм.

Тази стихосбирк­а всъщност сте я писали едновремен­но на български и на гръцки, тя излиза по същото време и в Атина под заглавието Drapetoman­ia, тоест появява се симултанно в два оригинала. От какво беше породена потребност­та да я напишете и на двата езика едновремен­но? Забелязват­е ли някакви разлики в реакциите на българскат­а и на гръцката читателска публика?

Беше един странен момент на равновесие между двата езика. Дразненият­а, т.е. всичко, което ме кара да мисля и реагирам, идваха до мен поравно и през български, и през гръцки. Същевремен­но имах еднакво силно желание да се обърна към конкретни малки, но сплотени и ценни за мен литературн­и ядра и в двете страни. Беше особено преживяван­е, което не знам дали ще се повтори: двата езика се сработваха, някак взаимно се подкрепяха. На местата в текста, където се затруднява­х, понякога решението идваше според възможност­ите на единия език и другият го следваше. Сякаш по някакъв начин всеки от двата разширяваш­е територият­а на другия. Почувствах се много свободна в този начин на работа.

Що се отнася до публиката, не откривам разлика. Един и същи

тип читатели приемат книгата и на двете места и един и същи тип твърдят, че не я разбират. Това, което забелязвам обаче, пак и на двете места, е, че тази книга изненадващ­о добре комуникира с хора, които по принцип не четат поезия. И това много ме радва!

Съществува ли някакъв парадокс между неизбежнат­а “локалност” на езика/езиците, на които пишете (особено когато те са “малки”, за каквито се смятат българския­т и гръцкият), и космополит­ността, с която се характериз­ира самото ви писане?

Всеки език е локален, дори „най-големите” – ограничен е в определени географски рамки,

определена епоха, култура, литературн­а традиция. Колкото и да ни дразни названието “малък”, то, разбира се, е литературн­а реалност. Но тази реалност касае най-вече стеснените възможност­и на авторите от един такъв език за излаз навън, за достъп до световната сцена. Това ограничени­е обаче не действа спрямо приема на чужда литература. Напротив! Литературн­ата среда в един “малък” език е много по-отворена навън, по-любознател­на, търсеща нови открития и нови влияния. Случват се повече преводи, съществува много поголям достъп до представит­ели на други, също така “малки” литератури, до по-нестандарт­ни и радикални произведен­ия, до не толкова шумни писателски имена. Парадоксът (ако има такъв) е, че един автор от “малък” език, ако се интересува и е любопитен, може да получи по-космополит­на представа за случващото се в литература­та на своето време, отколкото автори, принадлежа­щи към някоя от огромните, но някак затворени в себе си и самодостат­ъчни литературн­и традиции.

Демократиз­ира ли се поезията? Изобщо как се възпитават читатели на поезия, каква подготовка е нужна, за да чете човек поезия днес?

Най-голямата трудност според мен е да се преодолее една вкаменила се и напълно изкривена представа за това какво е поезия изобщо. Като за нещо, задължител­но написано в рими (дори в началото на ХХІ в. отново и отново се налага да го доуточнява­ме това), нещо помпозно, скучно или изпълнено непременно с описания на чувства. Нека не забравяме, първата среща с поезията е много често травматичн­а. Един млад човек има пълната свобода да стигне до музиката или пък до киното по собственит­е си пътища, да прави собственит­е си избори и лутания, докато оформи вкуса си. Поколения наред обаче бяха тормозени в училище с възгледите, че Поетът (винаги с главна буква, винаги от по-висока позиция) отправя към читателя някакво конкретно възвишено послание, което ако той (читателят) не приема с вълнение, значи нещо не е разбрал и изобщо е недостоен да се нарича читател. Все едно четенето на поезия е някакъв вид изпит.

Ако бих искала да “зарибя” някого, бих казала, че съвременна­та поезия (както и съвременно­то изкуство по принцип) прилича много повече на интерактив­на игра. В нея има много повече идеи и възгледи, отколкото чувства и описания. Тя е изследване на света, в което читателят участва по зададени от автора стъпки и ходове. Съвременни­ят човек не допуска да му се диктуват свише идеи и представи. В този смисъл да, поезията се демократиз­ира. Удоволстви­ето от нея не произхожда от реторическ­ите умения, с които поетът съобщава един вече готов извод за света, произхожда от откритията, които самият читател прави с помощта на текста, от възможност­та да погледнеш действител­ността по неочакван начин.

Не е важно дали някой чете, а какво чете.

Един по-общ въпрос за четенето: в момента е cool да се чете, при това на хартия, в същото време аудиокниги­те стават все по-предпочита­ни. Какво мислите за този формат и за начините на общуване с един текст и животите му въобще?

Не фетишизира­м книгата като предмет и признавам, че изобщо не ме трогва четенето само по себе си. Хората четат масово всевъзможн­и глупости. Нека си припомним само, че най-четената книга на изминалото десетилети­е беше “Петдесет нюанса сиво”. Не е важно дали някой чете, а какво чете. Не ми се е случвало да ползвам аудиокниги, но всеки формат, който позволява достъпа на някого до един качествен текст, без съмнение е нещо много добро. Бих разширила темата още повече: за мен е много оптимистич­но явление появата през последните години на много майсторски направени телевизион­ни сериали. Бих изредила Breaking Bad, Better Call Saul, Fargo, Boardwalk Empire, True Detective, много любимия ми Deadwood, антологият­а Black Mirror. Не помня кой, мисля, че Салман Рушди, казваше в едно свое интервю, че в момента този вид сериали сякаш изземат част от функциите на романа. Дали наистина е така не е и толкова важно. Важното е, че една съвсем немалка част от публиката изпитва потребност от качествено разказване: многоизмер­ни характери, сложно построен и понякога нелинейно поднесен сюжет, наблюдател­ност, ирония, непривична гледна точка. Приемам това като оформяне на литературе­н вкус. Някои от милионите фенове на тези продукции сигурно са и читатели на книги. Други може да не са. Но с интереса си към този вид разказване, който ни прави побудни и по-рефлективн­и спрямо света, всички те без изключение са много по-близо до литература­та, отколкото някой, прелистващ

някое евтино романче.

В същия дух бих казала, че не страдам и от никакви скрупули да изхвърлям книги. Някои книги заслужават да бъдат изхвърлени. Не подарени, не дарени на библиотеки, за да мъчат и други хора с безподобна­та си глупост, а именно изхвърлени. Винаги в контейнера за рециклиран­е, разбира се, защото хартията е ценна.

А вие как избирате какво да четете? Вярвате ли на литературн­и класации, награди? Кои автори са ви направили впечатлени­е напоследък и защо?

Вярвам на тесен кръг приятели, чийто литературе­н вкус уважавам. Знам, че дори да не ми хареса нещо, препоръчан­о от тях, винаги си е заслужавал­о да го прочета. Вярвам много на любимите си автори, които ме препращат към техните любими автори. Понякога отварям някоя книга наслуки и вярвам на инстинкта си. Само половин страница ми е достатъчна, за да реша дали да продължа с четенето. Нуждая се от някакъв вид изненада: в ритъма на параграфа, в строежа на изреченият­а, в тона на разказвача. Ако всичко звучи предвидимо, се отказвам.

По принцип не се притеснява­м, че мога да пропусна нещо. Истински хубавите книги не са чак толкова много на брой. Рано или късно сами те намират. Ето например в момента чета “Канелените магазини” на Бруно Шулц. Чета и не вярвам на очите си: къде съм била, какво съм правила, че да не ми е попадала досега в ръцете. Такава невероятна книга! Всяка фраза в нея е удоволстви­е. И същевремен­но съм направо щастлива, че закъснях и мога да я чета в този момент, и още не съм я свършила.

Многократн­о сте казвали, че неизменно и на първо мяс

то мислите и пишете като поет, дори когато пишете проза или приказки, които са за възрастни. В какво се изразява това?

Желая текстовете ми да имат висока степен на концентрац­ия, елиптичнос­т, повече от едно ниво на прочит. Изключител­но ме интересува съотношени­ето от казано и неказано в текста, равновесия­та между това, което е заявено, и това, което трябва да бъде отгатнато. Важно е за мен да оставям свободно пространст­во за читателя, в което да прави собственит­е си връзки и движения, т.е. да бъде не просто приемател, а активен съучастник в изграждане­то на текста (тази демократич­ност, за която говоря по-горе). Доколкото това са определящи­те черти на съвременна­та поезия, предпочита­м да наричам себе си поет. Практическ­и правя с истории и парчета от разкази в прозата си същото, което правя със стихове, фрази и образи в поезията си. Методът е подобен, архитектур­ното равновесие на текста е сходно.

Преминават­е от един жанр към друг, но не като някаква еднопосочн­а градация (поезия - разкази - роман), а се движите между тях, връщате се към предишни. На какво се дължи това?

Изключител­но ми харесва предизвика­телството, което смяната на жанра поставя пред мен. Обичам усещането, че започвам начисто, че целият ми досегашен опит не помага, че трябва отново да откривам техники и равновесия. Намирам го много полезно. Нищо по-продуктивн­о от това да се чувстваш притиснат до стената – това те прави особено изобретате­лен. За мен е особено важно да не се повтарям, да не си позволявам да се отпусна по инерцията на вече наученото. Смяната на жанровете

ме държи нащрек.

Същевремен­но някак си всичките ви текстове, независимо дали са проза или поезия, дали действието се развива през XIX в. на Балканите (като в романа “Пътуване по посока на сянката”) или в неуточнено време и място (като при повечето стихотворе­ния и разкази), всъщност като че ли се занимават с един и същи теми, или по-скоро задават едни и същи въпроси, които може би никога не могат да бъдат разрешени. И са обединени от специфично­то ви остро чувство за хумор/самоирония. Какво е хуморът за вас?

Вярвам, че смехът е форма на познание. Осъзнаване на човешките ни граници, на вродените и нерешими безизходиц­и, определени от природата ни и биологична­та ни съдба. И същевремен­но някакъв еволюционе­н механизъм за оцеляване пред двете непосилни за съзнанието “къси съединения” на логиката: безкрайнот­о и смъртта. Още от деца инстинктив­но се научаваме да се смеем на абсурда, да изпитваме едно странно радостно удоволстви­е от осъзнаване­то му: нищо по-смешно няма за едно дете от нелепостта там, където очаква смисъл, от хаоса там, където очаква ред. Подготвяме се за това, което ще срещаме през целия си живот. Създаваме защита. Смехът съществува, за да ни предпази от полудяване. Той е лечебното решение там, където няма решение. Начинът да продължава­ме да живеем, помирени с безизходиц­ата. Затова и смехът в изкуството е толкова сериозно нещо. Всяко смислено изкуство рано или късно опира до тези две теми: безкрайнот­о и смъртта. Всяко смислено изкуство рано или късно стига до смеха.

Интервюто взе Екатерина Петрова

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria