Capital : 2020-02-01

ТЕМА НА БРОЯ : 17 : 15

ТЕМА НА БРОЯ

15 | K ТЕМА НА БРОЯ | НОВ ЕПИЗОД Злато, сребро и ценни метали - ŎħŎňĶǝőĸłĨ­ňħǝŊħǝ įĵħĬĴǝįħǝ ŌĵňĬĹőŌOEŌ­ŌőĬǝ ňǝOEĬĵĵĶĹő­Ō с подкрепата на: КАПИТАЛ capital.bg | 31 януари – 6 февруари 2020 г. |