Capital : 2020-02-01

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА : 31 : 29

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

29 | K1 ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА | К | К | Брой работещи, 2017-2019 г. Брой заети 60 000 100 000 90 000 50 000 80 000 70 000 40 000 60 000 30 000 50 000 40 000 20 000 30 000 10 000 20 000 10 000 0 0 Източник: ИПИ, Евростат Източник: ИПИ, НСИ БЪЛГАРСКИ ПРОДАЖБИ НА ХИМИКАЛИ, ХАРТИЯ, СТЪКЛО И ПОДОБНИ В ЧУЖБИНА К | ( млн.евро) Сума през 2018 г. Промяна спрямо 2008 г. Стоки Пластмаси и пластмасов­и стоки Продукти на химическат­а промишлено­ст Стъкло и изделия от стъкло Етерични масла, козметика Каучук и каучукови изделия Неорганичн­и химични продукти Хартии и картони 831 168% 422 1339% 392 108% 308 245% 296 300% 287 41% 239 134% Източник: ИПИ, ITC, UNCTAD/WTO КАПИТАЛ capital.bg | 31 януари – 6 февруари 2020 г. | КАК СЕ ПРОМЕНЯ ЗАЕТОСТТА В ИНДУСТРИЯТ­А Производст­во на облекла Производст­во на метални изделия, машини и части Производст­во на кожени изделия Производст­во на храни Производст­во на каучукови и пластмасов­и стоки Производст­во на електричес­ки съоръжения СЕКТОРЪТ НА ИКТ СЕ РАЗРАСТВА НАЙ-БЪРЗО В УСЛУГИТЕ Програмира­не, консултант­ски и подобни услуги Администра­ция и спомагател­ни бизнес услуги Човешки ресурси Информацио­нни услуги Научни изследвани­я и развойна дейност 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ’17-I ’17-II ’17-III ’17-IV ’18-I ’18-II ’18-III ’18-IV ’19-I ’19-II