Capital : 2020-02-01

МАКРОДАШБО­РД : 35 : 33

МАКРОДАШБО­РД

33 | K МАКРОДАШБО­РД | К | ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 80% 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 60% 40% 20% 0 -20% -40% -60% -80% XI'19 I '11 V '12 I '13 VII '14 II '16 X '17 XII'18 Източник: НСИ К | ТЕКУЩА СМЕТКА млн. евро 7000 5000 3000 1000 -1000 -3000 -5000 -7000 I'12 I'15 I'16 I'17 I'18 I'19 XI'19 Източник: НСИ К| ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ К | ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАН­НИ ИНВЕСТИЦИИ млрд. лв. млн. евро 50 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2.5 40 2.0 30 1.5 20 1.0 10 0.5 0 I '12 I '13 I '14 I '15 I '16 I '17 I '18 XII'19 0 I '10 I '11 I '12 I '13 Х '13 Х '14 Х '15 Х '16 Х '17 I '18 XI'19 Източник: БНБ К| ИКОНОМИКАТ­А НА БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q2 Q1 Q3 Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 82 040 82 166 83 756 94 130 94 130 101 043 107 925 24 860 29 533 31 764 Реален ръст на БВП (%) 0.0 0.9 1.3 3.9 3.9 3.6 3.1 4.8 3.7 3.1 БВП на глава от населениет­о (лв.) 11 162 11 310 11 577 13 206 13 206 13 939 15 312 - - - Годишен ръст на инфлацията (%) 3.0 0.9 - 1.4 - 0.8 - 0.8 2.1 2.8 3.3 3.3 2.7 Безработиц­а (%) 11.4 11.8 10.7 8.0 8.0 7.1 6.1 5.9 5.2 5.3 Търговско салдо (% от БВП) - 11.2 - 8.5 - 9.4 - 4.3 - 4.3 - 4.6 - 7.1 - 1.3 - 1.0 - 0.1 Износ FOB (% от БВП) 49.5 53.0 51.7 50.1 50.1 54.0 51.2 12.3 11.8 12.6 Внос CIF (% от БВП) 60.7 61.5 61.1 54.4 54.4 58.6 58.3 13.5 12.9 12.6 Текуща сметка (% от БВП) - 0.9 1.3 1.2 2.6 2.6 6.5 4.6 1.0 3.4 8.3 Финансова сметка (% от БВП) 2.3 2.1 1.0 8.6 8.6 4.2 3.6 1.1 1.8 4.8 Преки инвестиции в България (% от БВП) 3.1 3.3 0.8 2.1 2.1 2.7 3.2 0.1 0.9 1.3 Източник: БНБ КАПИТАЛ capital.bg | 31 януари – 6 февруари 2020 г. | Вторичен доход, нето Услуги, нето Текуща сметка (дясна скала) Търговски баланс Първичен доход, нето Левова компонента на МЗ/резерви Резервни активи на БНБ (лява скала) МЗ/резерви Дялов капитал Реинвестир­ана печалба Дългови инструмент­и Преки инвестиции Износ, ръст в % Внос, ръст в % Твърдо салдо в млн. лв. (лява скала)