След тор­та­та да ви­ди­те и за­ко­на?

Ми­нис­т­ри­те Са­че­ва и Ба­нов ува­жи­ха бан­кет на из­да­те­ля на жъл­тия ПИК, но про­пус­на­ха да го сан­к­ци­о­ни­рат

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ - Ав­тор Хи­ги­е­на Ну­ле­ва

НН­ас­ко­ро най-вер­ни­ят паж на уп­рав­ля­ва­щи­те соб­с­т­ве­ни­кът на жъл­тия сайт ПИК Не­дял­ков, пос­рещ­на ви­со­ки гос­ти в кни­жар­ни­ца­та му в цен­тъ­ра на сто­ли­ца­та. ПИК е по­пу­ля­рен с то­ва, че меж­ду заг­ла­вия „Тру­по­ве на стра­хо­ви­ти му­тан­ти осе­я­ха пла­жа на Бур­гас (СНИМКИ)“и „Ни­ко­ле­та пър­жи но­ви­те си­ли­кон­ки в Ду­бай (СНИМКИ)“мо­же да ви­ди­те прог­рам­но ин­тер­вю я на глав­ния про­ку­рор, я на ня­кой ми­нис­тър или де­пу­тат от уп­рав­ля­ва­щи­те, а жур­на­лис­ти­те от ме­ди­а­та са ви­на­ги сред пър­ви­те гос­ти на пра­ви­тел­с­т­во­то.

Та та­ка - пре­ди ня­кол­ко сед­ми­ци да от­да­дат по­чит на кни­жар­ни­ца­та и да хап­нат тор­та с ча­ша шам­пан­с­ко един по­дир друг дой­до­ха вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Мла­ден Ма­ри­нов, ше­фът на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия Со­тир Ца­ца­ров, со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Де­ни­ца Са­че­ва и кул­тур­ни­ят Бо­ил Ба­нов.

Че власт­та пос­то­ян­но ле­ги­ти­ми­ра гнус­ния сайт, кой­то ни­ко­га не е спаз­вал ба­зо­ви жур­на­лис­ти­чес­ки пра­ви­ла, не е не­що но­во.

Бан­ке­тът от ми­на­ла­та сед­ми­ца оба­че е де­мон­с­т­ра­ция на то­ва, че из­да­те­лят не са­мо се пос­та­вя над за­ко­на, но и те­зи, ко­и­то тряб­ва да го при­ла­гат, ня­мат проб­лем с то­ва.

Ми­на­ла­та го­ди­на ПИК по бру­та­лен на­чин раз­к­ри в де­тай­ли са­мо­лич­ност­та на де­те от Плов­див, ко­е­то бе­ше за­по­доз­ря­но в ра­ди­ка­ли­за­ция - въп­ре­ки при­зи­ва на влас­ти­те и жур­на­лис­ти­чес­ки­те ор­га­ни­за­ции да бъ­дат из­к­лю­чи­тел­но дис­к­рет­ни по то­зи слу­чай.

То­га­ва Дър­жав­на­та аген­ция за зак­ри­ла на де­те­то (ДАЗД) съ­об­щи, че ще сан­к­ци­о­ни­ра ме­ди­и­те, ко­и­то на­ру­ша­ват за­ко­на, ви­зи­рай­ки оче­вид­но ПИК.

Бли­зо го­ди­на ДАЗД все още не е ус­пя­ла да на­ме­ри из­да­ни­е­то, за да му връ­чи гло­ба­та. Да­леч по-лес­но ще­ше да бъ­де, ако со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Де­ни­ца Са­че­ва, под чи­я­то шап­ка е аген­ци­я­та, меж­ду две хап­ки тор­та на бан­ке­та на из­да­тел­с­т­во­то на соб­с­т­ве­ни­ка на ПИК бе­ше връ­чи­ла ак­та на не­го­вия соб­с­т­ве­ник и уп­ра­ви­тел.

Мал­ко ра­бо­та на тър­жес­т­во­то мо­же­ше да от­мет­не и ми­нис­тъ­рът на кул­ту­ра­та Ба­нов. В не­го­вия ре­сор е и ре­гис­тъ­рът, в кой­то ме­ди­и­те бя­ха за­дъл­же­ни да дек­ла­ри­рат из­точ­ни­ци­те си на фи­нан­си­ра­не. Сп­рав­ка по­каз­ва, че ПИК не е из­пъл­нил то­ва си за­дъл­же­ние или по­ра­ди ня­как­ва дру­га при­чи­на дек­ла­ра­ци­я­та му не е ка­че­на. Ето за­що кул­тур­ни­ят ми­нис­тър мо­же­ше да със­та­ви един акт на ко­ля­но, пък да се вър­не към тър­жес­т­во­то.

Не ви­ним ми­нис­т­ри­те, че са по­се­ти­ли бан­ке­та - то­ва им е ес­тес­т­ве­на­та сре­да. Не­ка оба­че си вър­шат ра­бо­та­та, за ко­я­то всич­ки им пла­ща­ме.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.