Проф. д-р Пет­ко Сал­чев

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Проф. д-р Пет­ко Сал­чев е по­ред­ни­ят кан­ди­дат на ГЕРБ за уп­ра­ви­тел на На­ци­о­нал­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са, кой­то ще се със­те­за­ва за пос­та сам със се­бе си, тъй ка­то е един­с­т­ве­на­та кан­ди­да­ту­ра. Той е спе­ци­а­лист и пре­по­да­ва­тел по елек­т­рон­но здра­ве­о­паз­ва­не, оценка на здрав­ни­те тех­но­ло­гии и ме­ди­цин­с­ка статистика. В мо­мен­та е за­мес­т­ник-ди­рек­тор на Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция за ме­ди­цин­с­ки над­зор, ко­я­то кон­т­ро­ли­ра здрав­на­та сис­те­ма, бил е за­мес­т­ник-ми­нис­тър на здра­ве­о­паз­ва­не­то при уп­рав­ле­ни­е­то на НДСВ. Ман­да­тът на се­гаш­ния уп­ра­ви­тел д-р Де­чо Де­чев из­ти­ча на 12 март. Той бе­ше тре­ти­ят по­ред на пос­та в рам­ки­те на пет­го­диш­ния ман­дат. Пре­ди не­го ГЕРБ но­ми­ни­ра и след то­ва от­тег­ли до­ве­ри­е­то си от д-р Глин­ка Ко­ми­тов и проф Ка­мен Пло­чев.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.