Бъл­га­рия за­сил­ва мал­ко под­го­тов­ка­та

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

ПП­ре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов съз­да­де кри­зи­сен щаб за бор­ба с ко­ро­на­ви­ру­са, кой­то бе­ше ог­ла­вен от на­чал­ни­ка на Во­ен­но­ме­ди­цин­с­ка ака­де­мия ген.-ма­йор проф. Вен­цис­лав Му­таф­чийс­ки.

След съз­да­ва­не­то на ща­ба до об­лас­т­ни­те уп­ра­ви­те­ли и 28-те ре­ги­о­нал­ни здрав­ни ин­с­пек­ции (об­лас­т­ни­те по­де­ле­ния на здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во) са из­п­ра­те­ни но­ви под­роб­ни ука­за­ния как да ко­ор­ди­ни­рат дейс­т­ви­я­та си с бол­ни­ци­те на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт­та, цен­т­ро­ве­те за спеш­на по­мощ, Гра­нич­на по­ли­ция, ле­тищ­ни­те и мор­с­ки­те влас­ти.

Ос­вен на ле­ти­ща­та де­но­нощ­ни ме­ди­цин­с­ки пун­к­то­ве са от­к­ри­ти на всич­ки су­хо­зем­ни гра­ни­ци, ка­то на граж­да­ни­те от рис­ко­ви­те дес­ти­на­ции се из­мер­ва тем­пе­ра­ту­ра­та с без­кон­так­т­ни тер­мо­мет­ри.

Кри­зис­ни­ят щаб е мо­би­ли­зи­рал всич­ки ин­фек­ци­оз­ни от­де­ле­ния в Бъл­га­рия да се при­ве­дат в пъл­на го­тов­ност за ди­аг­нос­ти­ка и ле­че­ние на евен­ту­ал­ни слу­чаи на за­ра­зя­ва­не с ко­ро­на­ви­ру­са, ка­то във всич­ки гра­до­ве се свик­ват об­лас­т­ни­те ме­ди­цин­с­ки съ­ве­ти и те тряб­ва да вър­нат ин­фор­ма­ция към кри­зис­ния щаб къ­де как­ва го­тов­ност има и от как­во имат нуж­да.

На сай­та на здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во са пуб­ли­ку­ва­ни най-чес­ти­те въп­ро­си и от­го­во­ри за ко­ро­на­ви­ру­са, съ­ве­ти към граж­да­ни от Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция как да се пред­па­зят, от­го­во­ри на най-чес­то сре­ща­ни­те въп­ро­си за ко­ро­на­ви­ру­са, все­кид­нев­но се об­но­вя­ва ин­фор­ма­ци­я­та за слу­ча­и­те в Ки­тай. Има и ин­фор­ма­ция как да се де­зин­фек­ци­рат стаи, офи­си, тран­с­порт, учи­ли­ща и дру­ги сгра­ди, раз­лич­ни от ле­чеб­ни­те за­ве­де­ния. Те­ле­фо­нът за връз­ка с епи­де­ми­о­лог за въп­ро­си и от­го­во­ри за пъ­ту­ва­ния в стра­ни с ус­та­но­вен ко­ро­на­ви­рус, тър­го­вия с та­ки­ва дър­жа­ви и дру­ги ве­че е де­но­но­щен.

Ос­вен ла­бо­ра­то­ри­я­та в На­ци­о­нал­ния цен­тър за за­раз­ни и па­ра­зит­ни бо­лес­ти до края на сед­ми­ца­та ще бъ­дат от­к­ри­ти ла­бо­ра­то­рии в Ста­ра За­го­ра и Вар­на, в ко­и­то ле­ка­ри­те ще из­п­ра­щат про­би за тес­т­ва­не на бол­ни. В мо­мен­та Бъл­га­рия раз­по­ла­га с 3000 тес­та, по­ръ­ча­ни са но­ви. Упът­ва­ния как­во пред­с­тав­ля­ва ви­ру­сът и как да се дейс­т­ва с бол­ни има на сай­та на ми­нис­тер­с­т­во­то от на­ча­ло­то на ме­се­ца, а от­дел­но от то­ва ле­ка­ри и фар­ма­цев­ти са по­лу­чи­ли ин­ди­ви­ду­ал­ни ука­за­ния.

През ми­на­ла­та сед­ми­ца дър­жа­ва­та бе­ше мо­би­ли­зи­ра­ла об­що 320 лег­ла. След сре­ща­та при пре­ми­е­ра е ре­ше­но Кли­ни­ка­та по ток­си­ко­ло­гия в „Пи­ро­гов“и Кож­на­та кли­ни­ка в "Алек­сан­д­ров­с­ка" съ­що да бъ­дат зат­во­ре­ни и тран­с­фор­ми­ра­ни в кли­ни­ки за ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния, при­чи­не­ни от ко­ро­на­ви­рус. Във ВМА, ко­я­то ве­че раз­по­ла­га с 60 лег­ла в ин­фек­ци­оз­на­та кли­ни­ка, е ре­ше­но да бъ­де зат­во­ре­на Кли­ни­ка­та по пси­хи­ат­рия, ко­е­то съ­що ще оси­гу­ри 40 лег­ла. Об­съж­да се и ва­ри­ант во­ен­ни­те бол­ни­ци и са­на­то­ри­у­ми съ­що да бъ­дат тран­с­фор­ми­ра­ни в зве­на за ле­че­ние. Му­таф­чийс­ки апе­ли­ра час­т­ни­те бол­ни­ци съ­що да ор­га­ни­зи­рат струк­ту­ри, ко­и­то да ле­ку­ват бол­ни при епи­де­мия.

До мо­мен­та са из­с­лед­ва­ни 43 по­тен­ци­ал­но за­ра­зе­ни, но ня­ма по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат.

пос­та­вя­ни под ка­ран­ти­на. Изо­ли­ра­не­то на це­ли гра­до­ве и про­вин­ции ка­то та­зи, в ко­я­то е Ухан, спи­ра раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то в ос­та­на­ли­те час­ти от Ки­тай, а мал­ко­то из­п­лъз­на­ли се слу­чаи се прос­ле­дя­ват вед­на­га и та­ка бо­лест­та се ог­ра­ни­ча­ва.

Ед­нов­ре­мен­но с то­ва е въ­ве­де­на и се­ри­оз­на про­мя­на на здрав­на­та сис­те­ма. От­де­ле­ни са це­ли бол­ни­ци (и са пос­т­ро­е­ни но­ви) са­мо за ле­че­ние на бол­ни от ко­ро­на­ви­ру­са. За да се из­бег­не за­ра­зя­ва­не на бол­ни на вхо­да на здрав­на­та сис­те­ма, са нап­ра­ве­ни от­дел­ни кли­ни­ки, къ­де­то се хо­ди са­мо с оп­лак­ва­ния за тем­пе­ра­ту­ра и каш­ли­ца. Вся­ка ед­на по­доб­на кли­ни­ка е обо­руд­ва­на със ске­нер, та­ка че да се ви­ди вед­на­га да­ли па­ци­ен­тът има спе­ци­фич­ни­те за ин­фек­ция с ко­ро­на­ви­рус по­ра­же­ния на бе­ли­те дро­бо­ве.

Въ­веж­да се и ма­со­во въз­мож­ност за кон­сул­та­ции с ле­кар по ви­де­ов­ръз­ка и в мо­мен­та око­ло 60% от сре­щи­те с па­ци­ен­ти се случ­ват по то­зи на­чин. То­ва се оказ­ва осо­бе­но по­лез­но за слу­чаи с кон­т­рол­ни прег­ле­ди на хо­ра с хро­нич­ни за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то в та­зи си­ту­а­ция не е доб­ре да из­ли­зат от къ­щи­те си.

“В спра­вя­не­то с епи­де­ми­я­та не е ан­га­жи­ра­но са­мо ед­но ми­нис­тер­с­т­во, ни­то до­ри са­мо пра­ви­тел­с­т­во­то - все­ки един дър­жа­вен ор­ган на вся­ко ед­но ни­во ра­бо­ти с то­зи при­о­ри­тет”, раз­каз­ва д-р Ей­лу­ърд. Ко­ор­ди­на­ци­я­та меж­ду раз­лич­ни­те ве­дом­с­т­ва се осъ­щес­т­вя­ва от на­ци­о­на­лен щаб и сис­те­ма от ре­ги­о­нал­ни кон­т­рол­ни цен­т­ро­ве на раз­лич­ни ни­ва - про­вин­ции, гра­до­ве и пр. Те об­ме­нят в ре­ал­но вре­ме дан­ни и са в пос­то­ян­на ви­де­ов­ръз­ка по пус­на­та­та в края

Епи­де­ми­я­та мо­же да бъ­де кон­т­ро­ли­ра­на. Все­об­що­то усе­ща­не е, че ни­що не мо­же да бъ­де нап­ра­ве­но. Но вмес­то то­ва тряб­ва да се дейс­т­ва.

на ми­на­ла­та го­ди­на 5G мре­жа в Ки­тай.

Вре­ме е за под­го­тов­ка

“Из­во­дът от то­ва е, че епи­де­ми­я­та мо­же да бъ­де кон­т­ро­ли­ра­на. Все­об­що­то усе­ща­не е, че ни­що не мо­же да бъ­де нап­ра­ве­но, хо­ра­та спо­рят да­ли е пан­де­мия или не. Но вмес­то то­ва тряб­ва да се дейс­т­ва - да се ви­ди да­ли има­те във вся­ка бол­ни­ца по­не 100 лег­ла, на ко­и­то мо­же да изо­ли­ра­те па­ци­ен­ти, има ли кри­ло на бол­ни­ца­та, ко­е­то мо­же да зат­во­ри­те, за да не се за­ра­зя­ват ос­та­на­ли­те бол­ни, има ли на­лич­ни нап­ри­мер 30 апа­ра­та за из­кус­т­ве­на вен­ти­ла­ция, за­що­то тряб­ва да под­дър­жаш кри­тич­ни­те слу­чаи жи­ви за три до че­ти­ри дни, до­ка­то се въз­с­та­но­вят. Има ли нап­ри­мер 1000 ду­ши, ко­и­то мо­гат да се за­ни­ма­ват са­мо с то­ва да от­к­ри­ват с ко­го е бил в кон­такт все­ки бо­лен и да пос­та­вят те­зи хо­ра под ка­ран­ти­на.” То­ва спо­ред д-р Брус Ей­лу­ърд са пра­вил­ни­те въп­ро­си, ко­и­то тряб­ва да се пос­та­вят в се­гаш­на­та си­ту­а­ция.

В мо­мен­та Бъл­га­рия все още има - ма­кар и мал­ко, мо­же би сед­ми­ца-две вре­ме да се под­гот­ви по-доб­ре. Из­бо­рът меж­ду пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во, кри­за или ка­тас­т­ро­фа се пра­ви в мо­мен­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.