ВЪНШЕН СЕК­ТОР

Capital - - МАКРОДАШБО­PА -

ТТ­ър­гов­с­ки­ят ба­ланс на Бъл­га­рия за­вър­ш­ва 2019 г. на ми­нус от 128 млн. ев­ро при де­фи­цит от 1.86 мл­рд. го­ди­на по-ра­но, по­каз­ват пред­ва­ри­тел­ни­те дан­ни на Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка, ко­и­то оба­че ще бъ­дат ре­ви­зи­ра­ни през след­ва­щи­те ме­се­ци. Пред­ва­ри­тел­ни­те дан­ни со­чат още, че през 2019 г. са вло­же­ни не­то 630 млн. ев­ро чуж­ди ка­пи­та­ли в бъл­гар­с­ка­та икономика при 537 млн. през 2018 г. Сред­с­т­ва­та ид­ват от при­ток на дъл­го­ви ин­с­т­ру­мен­ти в раз­мер на 948 млн. ев­ро, до­ка­то ин­вес­ти­ци­и­те под фор­ма­та на дя­лов ка­пи­тал са на ми­нус от поч­ти 400 млн. ев­ро. Съ­щев­ре­мен­но ре­ин­вес­ти­ра­на­та пе­чал­ба в стра­на­та се оце­ня­ва на 81 млн. ев­ро не­то през 2019 г., но чис­ла за чет­вър­то­то три­ме­се­чие все още не са на­лич­ни. Ре­ин­вес­ти­ра­на­та пе­чал­ба е та­зи част от нет­ния фи­нан­сов ре­зул­тат на бъл­гар­с­ки­те под­раз­де­ле­ния, ко­я­то вън­ш­ни­те ин­вес­ти­то­ри ос­та­вят в Бъл­га­рия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.