Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

Capital - - СЕДМИЦАТА -

//БЪЛ­ГА­РИЯ

По вре­ме на на­ци­о­нал­но­то съб­ра­ние на ГЕРБ в сря­да мом­че­та, част от ко­и­то с ба­джо­ве на пар­ти­я­та, обиж­да­ха и блъс­ка­ха жур­на­лис­т­ка­та от “Сво­бод­на Ев­ро­па” По­ли­на Па­у­но­ва, ка­то на ня­кол­ко пъ­ти взи­ма­ха и зах­вър­ля­ха те­ле­фо­на, с кой­то тя сни­ма­ше съ­би­ти­е­то. Има­ше и фи­зи­чес­ки сб­лъ­съ­ци меж­ду про­тес­ти­ра­щи сре­щу пра­ви­тел­с­т­во­то на Бой­ко Бо­ри­сов и мла­ди мъ­же с мас­ки. В дек­ла­ра­ция ГЕРБ се раз­г­ра­ни­чи от на­па­да­те­ли­те, ка­то ги на­ре­че “пла­те­ни про­во­ка­то­ри”.

Съп­ру­га­та на пред­се­да­те­ля на ВКС Ло­зан Па­нов - Eли­ca­в­e­тa Пa­н­o­вa oc­ъ­ди „Te­л­e­г­paф Me­диa“EOOД зa нe­в­ep­ни и пeт­ня­щи чecт­тa й пyб­ли­к­a­ции. Из­дa­т­e­лят нa „Mo­ни­т­op“и „Te­л­e­г­paф“дъл­жи на Пa­н­o­вa 30 000 лв. oб­eз­щe­т­e­ниe зa нe­п­oз­вo­л­e­нo yв­peж­дa­нe пo Зa­к­o­нa зa зa­дъл­жe­ни­я­тa и дo­г­o­в­op­и­тe и paз­нoc­ки­тe й нa двe cъ­д­eб­ни ин­c­т­aн­ции. Из­да­ни­я­та на де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки са осъ­де­ни за ано­ним­на­та ста­тия „Чep­ни­ят лe­б­eд“нa Лo­з­aн c кp­и­ми­д­oc­иe“, пyб­ли­к­y­в­a­нa пpeз пpo­л­eт­тa нa 2017 г. в „Mo­ни­т­op“и „Te­л­e­г­paф“.

Об­щи­на Плов­див е обя­ви­ла дъл­го­о­чак­ва­на­та об­щес­т­ве­на по­ръч­ка за ре­кон­с­т­рук­ция на ста­ди­он „Хрис­то Бо­тев“в гра­да. Прог­ноз­на­та стой­ност е вну­ши­тел­на - 44.35 млн. лв. без ДДС или 53.22 млн. лв. с ДДС, ка­то до нея се стиг­на след па­зар­но про­уч­ва­не сред фир­ми в бран­ша. Ста­ди­о­нът ще е с ка­па­ци­тет 18 хил. ду­ши спо­ред тръж­на­та до­ку­мен­та­ция. Край­ни­ят срок за по­да­ва­не на офер­ти е 15 сеп­тем­в­ри 2020 г.

//СВЯТ

Ев­ро­пейс­ка­та ико­но­ми­ка е пре­жи­вя­ла през вто­ро­то три­ме­се­чие най-го­ля­мо­то си сви­ва­не от 1995 г. в ре­зул­тат на пан­де­ми­я­та от ко­ро­на­ви­рус и ог­ра­ни­чи­тел­ни­те мер­ки на пра­ви­тел­с­т­ва­та. Ек­с­п­рес­ни­те дан­ни со­чат, че от ап­рил до юни БВП в ев­ро­зо­на­та е на­ма­лял с 12.1% на три­ме­сеч­на ба­за, а в це­лия ЕС - с 11.9%. В срав­не­ние със съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на спа­дът е още по-го­лям - 15% за ва­лут­ния съ­юз и 14.4% за ЕС.

САЩ ще из­п­ра­тят в Пол­ша още 1000 во­ен­ни след за­вър­ш­ва­не­то на пре­го­во­ри­те по но­во­то спо­ра­зу­ме­ние за сът­руд­ни­чес­т­во в об­ласт­та на от­б­ра­на­та. Аме­ри­кан­с­ки­ят ми­нис­тър на от­б­ра­на­та Марк Ес­пър за­я­ви, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то ще под­си­ли въз­пи­ра­не­то на Ру­сия и ще заз­д­ра­ви НАТО. До­пъл­ни­тел­ни­те си­ли ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни на ня­кол­ко мес­та в стра­на­та. Пол­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та за­я­ви, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то бе­ле­жи „но­во ка­чес­т­во на аме­ри­кан­с­ко­то во­ен­но при­със­т­вие как­то в Пол­ша, та­ка и в це­лия ре­ги­он“.

Це­на­та на зла­то­то дос­тиг­на

нов ре­корд. Зла­то­то удъл­жи въз­хо­дя­ща­та си се­рия и це­на­та му над­ми­на 2000 до­ла­ра за тро­йун­ция, а ак­ци­и­те се по­ни­жи­ха, до­ка­то ин­вес­ти­то­ри­те сле­дят нап­ре­дъ­ка на пре­го­во­ри­те в САЩ за но­вия па­кет ико­но­ми­чес­ки сти­му­ли в раз­мер на 1 тр­лн. до­ла­ра. Це­на­та на скъ­по­цен­ния ме­тал, кой­то се при­е­ма ка­то убе­жи­ще при не­си­гур­ност, се по­ка­чи над 30% през та­зи го­ди­на и про­би ни­во­то от 2000 до­ла­ра, тъй ка­то сла­би­те кор­по­ра­тив­ни пе­чал­би през вто­ро­то три­ме­се­чие пре­диз­ви­ка­ха опа­се­ния за ико­но­ми­чес­ко­то въз­с­та­но­вя­ва­не на САЩ.

//ИКО­НО­МИ­КА

Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те пре­мах­ва изис­к­ва­ни­я­та към СУПТО в Н-18 за­ра­ди не­га­тив­ния об­щес­т­вен от­з­вук. От ве­дом­с­т­во­то по­яс­ня­ват, че то­ва ще ста­не с про­ме­ни в За­ко­на за ДДС. След ка­то те ста­нат факт (ко­е­то ве­ро­ят­но ще е през есен­та, за­що­то пар­ла­мен­тът е в от­пуск от 1 ав­густ), от ми­нис­тер­с­т­во­то ще от­ме­нят „въ­ве­де­ни­те тех­ни­чес­ки и дру­ги изис­к­ва­ния по от­но­ше­ние на СУПТО“.

Бол­нич­ни­те за шес­т­ме­се­чи­е­то спа­дат с поч­ти 10% на го­диш­на ба­за въп­ре­ки пан­де­ми­я­та. Из­к­люч­вай­ки при­чи­ни­те, свър­за­ни с тру­до­ва зло­по­лу­ка и про­фе­си­о­нал­на бо­лест, за то­зи пе­ри­од та­зи го­ди­на са при­е­ти об­що 1.27 млн. бол­нич­ни лис­та. За срав­не­ние - за по­лу­го­ди­е­то на 2019 г. бро­ят на обез­ще­те­ни­я­та за­ра­ди об­що за­бо­ля­ва­не е над 1.4 млн. след март, т.е. в най-ин­тен­зив­ния пе­ри­од от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са бро­ят на при­е­ти­те бол­нич­ни лис­то­ве на­ма­ля­ва.

Над 8 мл­рд. лв. са кре­ди­ти­те, по­лу­чи­ли от­с­роч­ка за­ра­ди COVID-19, до края на юни. По­да­де­ни­те за­яв­ле­ния са би­ли за 9.7 мл­рд. лв., но част от тях не са одоб­ре­ни, ко­е­то ве­ро­ят­но се дъл­жи на то­ва, че кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли­те не са от­го­ва­ря­ли на ус­ло­ви­я­та. В по-го­ля­ма­та си част от мо­ра­то­ри­у­ма се е въз­пол­з­вал биз­не­сът. Об­що 15 хил. фир­ми са по­ис­ка­ли от­с­роч­ва­не, ка­то над 13 хил. са по­лу­чи­ли одоб­ре­ние от бан­ке­ри­те си. Су­ма­та на одоб­ре­ни­те за­е­ми е 6.2 мл­рд. лв. При до­ма­кин­с­т­ва­та брой­ки­те за­яв­ле­ния са мно­го по­ве­че - 103.5 хил., от ко­и­то 85.3 хил. са одоб­ре­ни за об­що 1.9 мл­рд. лв.

//БИЗ­НЕС

Меж­ду 50% и 60% е спа­дът на про­да­де­ни­те ко­ли­чес­т­ва би­ра през за­ве­де­ни­я­та за шест­те ме­се­ца на 2020 г. То­ва е ефек­тът от кри­за­та за­ра­ди COVID-19. В съ­що­то вре­ме обе­ми­те в ма­га­зин­на­та мре­жа са поч­ти на ни­ва­та за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. Про­даж­би­те на на­лив­но пи­во в ке­го­ве от­чи­тат си­лен спад и за шес­т­ме­се­чи­е­то тех­ни­ят дял е ед­ва 2% от би­ре­ния па­зар при оби­чай­ни 7-8% в пред­ход­ни го­ди­ни. От дру­га стра­на, кон­су­ма­ци­я­та в до­маш­ни ус­ло­вия по вре­ме на пан­де­ми­я­та во­ди до уве­ли­че­но тър­се­не на би­ра в плас­т­ма­со­ви бу­тил­ки.

В Бъл­га­рия са из­да­де­ни стро­и­тел­ни раз­ре­ше­ния за 1362 жи­лищ­ни сгра­ди през вто­ро­то три­ме­се­чие с раз­гъ­на­та зас­т­ро­е­на площ 823 615 кв.м и 5928 жи­ли­ща в тях, съ­об­щи НСИ. То­ва оз­на­ча­ва спад с 14% в броя на раз­ре­ше­ни­я­та, 30% в броя на жи­ли­ща­та и 24% в раз­гъ­на­та­та зас­т­ро­е­на площ спря­мо съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. При­чи­на­та е яс­на и тя е в ко­ро­на кри­за­та.

| Reuters

03 Ли­ван­с­ка­та сто­ли­ца Бей­рут бе­ше обя­ве­на за зо­на на бед­с­т­вие след мощ­на­та ек­с­п­ло­зия, ко­я­то уби по­не 100 ду­ши и ра­ни бли­зо 4 хил. Все още ня­ма офи­ци­ал­на вер­сия за при­чи­на­та, знае се, че са се взри­ви­ли скла­до­ве, в ко­и­то са се съх­ра­ня­ва­ли поч­ти 3 то­на кон­фис­ку­ван амо­ни­ев нит­рат.

| Сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

01 Пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов обя­ви, че об­мис­ля вся­как­ви ва­ри­ан­ти за из­ход от по­ли­ти­чес­ка­та кри­за, вклю­чи­тел­но и то­зи да се от­тег­ли, а пра­ви­тел­с­т­во­то да про­дъл­жи ман­да­та си. Изяв­ле­ни­е­то си той нап­ра­ви по вре­ме на из­вън­ред­на­та кон­фе­рен­ция на ГЕРБ, ко­я­то се про­ве­де в сря­да в Со­фия. Той уточ­ни, че край­но­то ре­ше­ние ще взе­ме след раз­го­во­ри с ко­а­ли­ци­он­ни­те си пар­т­ньо­ри от “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти”

Reuters

02 Ус­пеш­но­то при­вод­ня­ва­не в Мек­си­кан­с­кия за­лив бе­ше зак­лю­чи­тел­ни­ят тест да­ли кос­ми­чес­ки­ят апа­рат на ком­па­ни­я­та на Илън Мъск SpaceX мо­же да тран­с­пор­ти­ра ас­т­ро­нав­ти до и от ор­би­та

Из­точ­ник: Coinmarket­cap

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.