Спор­ни­те про­ме­ни

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

След кри­за­та от 2008 г. „Бо­ри­сов 1“пред­ло­жи За­кон за пуб­лич­ни­те фи­нан­си, в кой­то са за­пи­са­ни ня­кол­ко за­им­с­т­ва­ни от Гер­ма­ния фис­кал­ни пра­ви­ла с цел раз­хо­ди­те на дър­жа­ва­та да са под кон­т­рол. Те са до 3% от БВП дефицит по ев­ро­пейс­ка­та ме­то­до­ло­гия, до 2% - на ка­со­ва ос­но­ва, и пре­раз­п­ре­де­ли­тел­на ро­ля на дър­жа­ва­та до 40% от

БВП. Се­га ми­нис­тер­с­т­во­то на Ки­рил Ана­ни­ев пред­ла­га при из­вън­ред­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва ми­ну­сът в бю­дже­та, из­чис­лен на на­чис­ле­на ос­но­ва (по ме­то­до­ло­ги­я­та на ЕС) да е по-го­лям, а то­зи на ка­со­ва ос­но­ва се вди­га на 3%. При оп­ре­де­ля­не на раз­ме­ра на раз­хо­ди­те на дър­жа­ва­та в смет­ка­та ве­че ня­ма да вли­зат раз­хо­ди­те по ли­ния на ев­ро­фон­до­ве­те. Ко­е­то на прак­ти­ка ще вдиг­не се­га съ­щес­т­ву­ва­щия та­ван от 40%. С про­ек­та се пред­ла­га и още не­що - не­ус­во­е­ни до­пъл­ни­тел­но одоб­ре­ни раз­хо­ди по бю­дже­ти­те на ми­нис­тер­с­т­ва­та да бъ­дат пре­на­соч­ва­ни към дру­ги по­ли­ти­ки. Мо­ти­вът е, че та­зи раз­по­ред­ба ще да­де по-го­ля­ма гъв­ка­вост на пра­ви­тел­с­т­во­то, но тя има и не­га­ти­вен ефект на­ма­ля­ва проз­рач­ност­та на раз­ход­ва­не­то на пуб­лич­ни сред­с­т­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.