Мо­же ли TikTok да по­мог­не на Oracle в ера­та на об­лач­ни­те плат­фор­ми

Capital - - K2 -

Соф­ту­ер­ни­ят ги­гант дър­жи ня­кол­ко ко­за в ръ­ка­ва си. Но има и го­ля­ма кон­ку­рен­ция

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.