На­къ­де ЕНП во­ди Ев­ро­па

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ - Ав­тор Ру­мя­на Чер­вен­ко­ва | rumiana.chervenkov­a@capital.bg

Са­мо за сед­ми­ца най-го­ля­ма­та по­ли­ти­чес­ка си­ла в ЕС - Ев­ро­пейс­ка­та на­род­на пар­тия (ЕНП), ко­я­то над 20 го­ди­ни до­ми­ни­ра в уп­рав­ле­ни­е­то на ев­ро­пейс­ки­те ин­с­ти­ту­ции, ус­пя да убие илю­зи­и­те на ог­ром­на част от ис­к­ре­но вяр­ва­щи­те в сми­съ­ла на ев­ро­пейс­кия про­ект бъл­га­ри. И да све­де под­к­ре­па­та си в стра­на­та до из­би­ра­те­ли­те на ГЕРБ. По-точ­но би би­ло да се ка­же кли­ен­те­ла­та на ГЕРБ, ко­я­то и с ос­но­ва­ние е до­вол­на от раз­п­ре­де­ля­ни­те от пра­ви­тел­с­т­во­то ев­ро­пейс­ки фон­до­ве. А из­бор­ни­те ре­зул­та­ти са друг въп­рос. На­чи­нът, по кой­то те се пос­ти­гат, е в цен­тъ­ра на се­гаш­на­та по­ли­ти­чес­ка кри­за. Не слу­чай­но из­бух­на­ли­ят в на­ча­ло­то на юли про­тест ис­ка ос­тав­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то и глав­ния про­ку­рор и но­ви из­бо­ри вед­на­га. И не слу­чай­но ГЕРБ и Бо­ри­сов, ко­и­то два пъ­ти до­се­га са­ми пре­къс­ва­ха уп­рав­лен­с­ки­те си ман­да­ти с пред­с­ро­чен вот, из­б­ра­ха да по­не­сат вся­как­ви не­га­ти­ви в име­то на то­ва да кон­т­ро­ли­рат из­бор­ния про­цес.

За­ло­гът на та­зи по­ред­на бит­ка със ста­тук­во­то е чес­т­ност­та или по­не по-го­ля­ма­та чес­т­ност на из­бо­ри­те, без ко­я­то вся­как­ви при­каз­ки за плу­ра­ли­зъм, пра­ва, сво­бо­ди, рав­но­пос­та­ве­ност пред за­ко­на, вър­хо­вен­с­т­во на пра­во­то и т.н. са без­с­мис­ле­ни. Как­то по­каз­ва случ­ва­що­то се и в Бъл­га­рия, и в други стра­ни от ЕС. Де­ба­тът за със­то­я­ни­е­то на бъл­гар­с­ка­та де­мок­ра­ция стиг­на до Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент, за­що­то в са­ма­та Бъл­га­рия то­ва от­дав­на е не­въз­мож­но. И в пар­ла­мен­та, и в пре­об­ла­да­ва­що проп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ме­дии те­че са­мох­вал­ни­ят мо­но­лог на власт­та. Ве­че и от ими­та­ция на плу­ра­ли­зъм ня­ма нуж­да - джип­ка­та на Бо­ри­сов за­мес­т­ва и пар­ла­мен­та, и Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. От нея се раз­да­ват па­ри и се обя­вя­ват ре­ше­ния, без зна­че­ние как­ви са пос­ле­ди­ци­те. За вто­рия план - ко­руп­ци­я­та, зло­у­пот­ре­би­те и раз­п­ра­ва­та с не­за­ви­си­ми­те (граж­да­ни, ор­га­ни­за­ции и биз­не­си), се гри­жи про­ку­ра­ту­ра­та.

Цен­нос­тен раз­лом

След дъл­гия про­цес на нат­руп­ва­не и об­ръ­ща­не на про­тес­т­на­та енер­гия и към ин­с­ти­ту­ци­и­те на ЕС Ко­ми­си­я­та по граж­дан­с­ки сво­бо­ди, пра­во­съ­дие и вът­реш­ни ра­бо­ти (LIBE) прие про­ек­то­ре­зо­лю­ция за Бъл­га­рия, от чи­е­то съ­дър­жа­ние, как­то и от из­каз­ва­ни­я­та на ев­ро­де­пу­та­ти при об­съж­да­не­то й в по­не­дел­ник се виж­да, че в Ев­ро­па все по­ве­че прог­леж­дат за то­ва, в ко­е­то са се пре­вър­на­ли де­мок­ра­ци­я­та и пра­во­ва­та дър­жа­ва в Бъл­га­рия след 13 го­ди­ни член­с­т­во в съ­ю­за. То­ва ста­на и бла­го­да­ре­ние на сил­на по­ре­ди­ца пуб­ли­ка­ции в най-ав­то­ри­тет­ни­те ев­ро­пейс­ки ме­дии за не­рав­на­та бит­ка с по­ли­ти­чес­ко­то ста­тук­во в най-бед­на­та и най-ко­рум­пи­ра­на­та стра­на в ЕС, как­то обик­но­ве­но пред­с­та­вят Бъл­га­рия.

Стиг­нал до ре­зо­лю­ция на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент, бъл­гар­с­ки­ят слу­чай не­из­беж­но ста­на ре­пу­та­ци­о­нен въп­рос за ЕНП, в ко­я­то чле­ну­ват и дъл­го уп­рав­ля­ва­щи­те пар­тии в ня­кои от най-проб­лем­ни­те дър­жа­ви в ЕС – ка­то ун­гар­с­ка­та “Фи­дес” на пре­ми­е­ра Ор­бан, към ко­и­то ве­че се при­съ­е­ди­ня­ва и ГЕРБ на пре­ми­е­ра Бо­ри­сов. От по­ве­де­ни­е­то й през пос­лед­ни­те дни и дейс­т­ви­я­та й по от­но­ше­ние на пред­ло­же­на­та ре­зо­лю­ция за Бъл­га­рия ста­ва яс­но, че ча­дъ­рът, кой­то раз­пъ­ва за ан­ти­де­мок­ра­тич­ни пра­ви­тел­с­т­ва, и двой­ни­ят стан­дарт за ко­руп­ци­я­та са цен­нос­т­на нор­ма на ЕНП, обе­ди­ня­ва­ща дес­но­цен­т­рис­т­ки фор­ма­ции от чле­ну­ва­щи­те в ЕС стра­ни.

Без­п­рин­цип­ност­та на най-го­ля­ма­та ев­ро­пейс­ка пар­тия про­ли­ча в Бъл­га­рия мно­го яс­но, след ка­то под ней­но­то дав­ле­ние Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия два пъ­ти взе ре­ше­ние да спре ев­ро­фон­до­ве­те за­ра­ди ко­руп­ция в бъл­гар­с­ки пра­ви­тел­с­т­ва с учас­ти­е­то на БСП, но ни­то вед­нъж не ре­а­ги­ра на без­б­рой­ни­те ко­руп­ци­он­ни скан­да­ли през 10-го­диш­но уп­рав­ле­ние на ГЕРБ. Не­що по­ве­че - при вся­ка на­пе­че­на си­ту­а­ция за пар­ти­я­та на Бо­ри­сов ней­ни вис­ши пред­с­та­ви­те­ли из­ли­за­ха или с дек­ла­ра­ции в не­го­ва под­к­ре­па, или лич­но прис­ти­га­ха да де­мон­с­т­ри­рат бла­го­во­ле­ни­е­то си. В по-ши­рок об­що­ев­ро­пейс­ки план пе­чал­на ней­на ем­б­ле­ма ста­на без­зъ­ба­та й по­зи­ция спря­мо от­к­ро­ве­но

ав­то­ри­тар­ния ве­че ре­жим в Ун­га­рия. Та­ка це­ли­ят ЕС бе­ше пре­вър­нат в за­лож­ник на ин­те­ре­си­те на Ор­бан и по­доб­ни­те му от Из­точ­на и Цен­т­рал­на Ев­ро­па, наг­ло уд­ря­щи по ма­са­та за ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве и зап­лаш­ва­щи с ве­то вся­ко ре­ше­ние, свър­за­но с ос­но­во­по­ла­га­щия за фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ЕС прин­цип за вър­хо­вен­с­т­во на пра­во­то.

Под зап­ла­ха­та на Ун­га­рия и Пол­ша, че ще бло­ки­рат сред­с­т­ва­та от до­го­во­ре­ния бю­джет за след­ва­щия прог­ра­мен пе­ри­од и вну­ши­тел­ния фонд за въз­с­та­но­вя­ва­не от ко­ро­на кри­за­та, ако от­пус­ка­не­то им бъ­де об­вър­за­но със спаз­ва­не­то на вър­хо­вен­с­т­во­то на пра­во­то, пред­се­да­тел­с­т­ва­ща­та Съ­ве­та на ЕС Гер­ма­ния пред­ло­жи, а съ­ве­тът прие то­зи прин­цип да бъ­де по­жер­т­ван. И т.нар. ус­лов­ност да се све­де до оце­ня­ва­не на ата­ки­те сре­щу де­мок­ра­ци­я­та чрез фи­нан­со­во­то

им въз­дейс­т­вие вър­ху бю­дже­та на ЕС. Наб­лю­да­те­ли­те се пи­тат как точ­но ще бъ­де из­ме­ре­но фи­нан­со­во­то въз­дейс­т­вие вър­ху бю­дже­та на ЕС от за­ду­ша­ва­не­то на ме­дий­на­та сво­бо­да или ма­ни­пу­ли­ра­не­то на из­бо­ри. И да­ват за при­мер из­бо­ри­те в Ун­га­рия, за ко­и­то наб­лю­да­те­ли­те от ОССЕ зак­лю­чи­ха, че ве­че не са чес­т­ни. Фак­тът, че са­мо се­дем дър­жа­ви - Фин­лан­дия, Шве­ция, Да­ния, Ни­дер­лан­дия, Бел­гия, Ав­с­т­рия и Люк­сем­бург, се про­ти­во­пос­та­ви­ха на обез­с­мис­ле­ния ме­ха­ни­зъм, ве­че е по­ка­за­те­лен за нап­ред­на­лия цен­нос­тен раз­рив в ЕС. За­се­га на­деж­да­та за из­ли­за­не­то от не­го ос­та­ва в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент, чи­и­то по­ли­ти­чес­ки гру­пи дек­ла­ри­рат, че ня­ма да се съг­ла­сят с пред­ло­же­ни­е­то в стил realpoliti­k на Гер­ма­ния. А тя е дър­жа­ва­та, ко­я­то оп­ре­де­ля и кур­са на ЕНП.

По­е­та от­го­вор­ност

Ед­ва ли без сан­к­ци­я­та на Бер­лин ЕНП зас­та­на твър­до зад Бо­ри­сов и ГЕРБ и с по­зи­ци­я­та си към про­тес­ти­те в Бъл­га­рия, и с дейс­т­ви­я­та си по пред­ло­же­на­та от LIBE про­ек­то­ре­зо­лю­ция за със­то­я­ни­е­то на де­мок­ра­ци­я­та в Бъл­га­рия. Ли­де­рът на гру­па­та в ев­ро­пар­ла­мен­та Ман­ф­ред Ве­бер да­де ра­мо на уп­рав­ля­ва­щи­те сре­щу пред­с­роч­ни­те из­бо­ри и ис­ка­ни­я­та на про­тес­та за ос­тав­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то и глав­ния про­ку­рор, ко­и­то спо­ред всич­ки со­ци­о­ло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния се под­к­ре­пят от от­чет­ли­во мно­зин­с­т­во на бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни. Го­лям от­з­вук по­лу­чи ре­ше­ни­е­то на ръ­ко­вод­с­т­во­то на гру­па­та на ЕНП да заб­ра­ни из­каз­ва­не в пле­нар­на­та за­ла на свой член - Ра­дан Къ­нев, из­б­ран от опо­зи­ци­он­на­та на ГЕРБ "Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия". И да оп­ре­де­ли за учас­тие два­ма пред­с­та­ви­те­ли от пар­ти­я­та на Бо­ри­сов.

Опи­ти­те на ЕНП да под­ме­ни ори­ги­нал­ния текст на про­ек­то­ре­зо­лю­ци­я­та прет­во­ри­ха по­ли­ти­чес­кия фарс, кой­то ГЕРБ и глав­ни­ят про­ку­рор ра­зиг­ра­ват в Бъл­га­рия. Ев­ро­де­пу­тат­ка­та от Мал­та Ро­бер­та Ме­цо­ла вне­се по­ре­ди­ца от поп­рав­ки, яв­но дик­ту­ва­ни от пред­с­та­ви­те­ли на ГЕРБ, за от­па­да­не на тек­с­то­ве­те за ко­руп­ци­я­та нап­ри­мер и нас­то­я­ва­не­то за про­уч­ва­не на пуб­ли­ка­ци­и­те в све­тов­ни­те ме­дии за връз­ки на прес­тъп­ни гру­пи­ров­ки с пуб­лич­на­та власт и за­мя­на­та им с об­ви­ни­тел­ни шпи­он­с­ки па­са­жи за пре­зи­ден­та Ра­дев. Ме­цо­ла пред­ло­жи и текст, в кой­то се каз­ва, че "из­вес­тен маг­нат на ка­зи­на, туризъм и стро­е­жи, сре­щу ко­го­то са пов­диг­на­ти 18 об­ви­не­ния, фи­нан­си­ра про­дъл­жа­ва­щи­те про­тес­ти", но след бур­на ре­ак­ция от Бъл­га­рия в про­фи­ли­те в со­ци­ал­ни­те мре­жи и за­ка­на­та за съд го от­тег­ли.

Та­ка за по­ре­ден път след слу­чая с "Фи­дес" на Ор­бан ЕНП по­ка­за наг­лед­но, че ни­как­ви прин­ци­пи ня­ма да я от­к­ло­нят от ос­нов­на­та цел - да удър­жи мно­зин­с­т­во­то и вли­я­ни­е­то си в ЕС. На то­зи фон и по съ­що­то вре­ме Ман­ф­ред Ве­бер се под­пи­са под об­ща по­зи­ция на ли­де­ри­те на че­ти­ри­те про­ев­ро­пейс­ки по­ли­ти­чес­ки гру­пи в ев­ро­пар­ла­мен­та, с ко­я­то за­я­вя­ват, че "на­ши­те цен­нос­ти не са за про­дан" и при­зо­ва­ват "да се спа­зи ан­га­жи­мен­тът за об­вър­з­ва­не на фи­нан­си­ра­не­то с вър­хо­вен­с­т­во­то на за­ко­на, а не да се огъ­ва­ме пред на­тис­ка на пра­ви­тел­с­т­ва­та, ко­и­то се съп­ро­тив­ля­ват на то­ва".

В Бъл­га­рия в пос­лед­ни­те дни мно­гок­рат­но бе­ше ка­за­на и из­пи­са­на ман­т­ра­та, че не тряб­ва да ча­ка­ме по­мощ от ЕС, а са­ми да си ре­ша­ва­ме проб­ле­ми­те. То­ва е тол­ко­ва вяр­но, кол­ко­то и твър­де­ни­е­то на ев­ро­пейс­ки­те чи­нов­ни­ци, че не се ме­сят във вът­реш­ни­те ни ра­бо­ти. Ко­га­то ЕС на­соч­ва ог­ро­мен фи­нан­сов по­ток към Бъл­га­рия, без за ин­с­ти­ту­ци­и­те му да има зна­че­ние, че той се из­пол­з­ва за ус­та­но­вя­ва­не на по­ли­ти­чес­ки, ико­но­ми­чес­ки и ме­ди­ен мо­но­пол и в край­на смет­ка - за раз­ру­ша­ва­не на вър­хо­вен­с­т­во­то на пра­во­то, то­ва е мощ­на на­ме­са. На ней­ния фон са­ми да си ре­ша­ва­ме проб­ле­ми­те оз­на­ча­ва да при­да­дем прак­ти­чес­ки сми­съл на прит­ча­та, в ко­я­то Да­вид по­беж­да­ва Го­ли­ат с праш­ка. Ня­ма да ста­не. Ка­за ни го и ЕНП, ко­я­то е на стра­на­та на Го­ли­ат.

Об­на­деж­да­ва­що­то е, че 15-те ми­ну­ти сла­ва, ма­кар и пе­чал­на, ко­я­то Бъл­га­рия по­лу­чи на ев­ро­пейс­ка­та сце­на, мо­же да пос­лу­жи за ре­ше­ния, ко­и­то да пре­дот­в­ра­тят прев­ръ­ща­не­то на ЕС в цен­нос­т­но бла­то.

Опи­тът на во­де­ща­та ев­ро­пейс­ка пар­тия да под­ме­ни ре­зо­лю­ци­я­та на ев­ро­пар­ла­мен­та за Бъл­га­рия пов­та­ря по­ли­ти­чес­кия фарс, кой­то ра­зиг­ра­ват тук Бо­ри­сов и глав­ни­ят про­ку­рор.

| Reuters

RД­ос­ко­ро ли­де­ри­те на ЕНП се ус­по­ко­я­ва­ха с ми­съл­та, че си­ту­а­ци­я­та в Бъл­га­рия не им но­си проб­ле­ми

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.