Capital - - K1 - Лю­бо­мир Ала­ма­нов,

И то­ва е мно­го тъж­но“, каз­ва Ми­не­ков. До­ба­вя, че има „ма­лък пар­ти­ен опит“, кой­то прик­лю­чил с кон­чи­на­та на Ре­фор­ма­тор­с­кия блок. „Ис­кам да при­пом­ня, че аз се раз­де­лих с ре­фор­ма­то­ри­те в мо­мен­та, в кой­то те встъ­пи­ха в ко­а­ли­ция с ГЕРБ“, е от­го­во­рът му към из­ра­зя­ва­щи­те по­доз­ре­ния. Ми­не­ков от­ри­ча и дру­го­то по­я­ви­ло се пред­по­ло­же­ние - че би­ха се при­съ­е­ди­ни­ли към плат­фор­ма­та на Ма­но­ло­ва, ве­ро­ят­но по­ра­ди фак­та, че я под­к­ре­пи­ха ка­то кан­ди­дат за кмет на Со­фия на вто­рия тур от мес­т­ни­те из­бо­ри ми­на­ла­та го­ди­на. „Кмет­с­ки­те из­бо­ри бя­ха ед­но, но пар­ла­мен­тар­ни­те са не­що съв­сем раз­лич­но. Ло­ги­ка­та в кмет­с­ки­те из­бо­ри бе­ше да се на­не­се сък­ру­ши­те­лен удар вър­ху уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия. На въпроса знам ли коя е Мая Ма­но­ло­ва ви­на­ги съм от­го­ва­рял, че мно­го доб­ре знам. Пред­по­ла­гам, че тя ще има ус­пех и ще вле­зе пар­ла­мен­та. Не раз­би­рам ло­ги­ка­та точ­но от нас да се очак­ва та­ка­ва под­к­ре­па. Аз ви­на­ги съм се чув­с­т­вал част от дяс­но­то прос­т­ран­с­т­во и от де­мок­ра­тич­на­та об­щ­ност“, каз­ва Ми­не­ков.

Къ­де им е си­ла­та

Спо­ред со­ци­о­ло­ги­чес­ки­те про­уч­ва­ния ба­за за нов по­ли­ти­чес­ки про­ект има. Дан­ни­те на „Ал­фа ри­сърч“со­чат, че 10% от из­би­ра­те­ли­те, ко­и­то твър­до ще гла­су­ват, все още не са ре­ши­ли за ко­го. Уп­ра­ви­те­лят на „Мар­кет линкс“Доб­ро­мир Жив­ков смя­та, че ре­ал­ни­ят про­тес­тен вот ще бъ­де око­ло 15% и до го­ля­ма сте­пен към мо­мен­та е раз­п­ре­де­лен меж­ду „Има та­къв на­род“на Сла­ви Три­фо­нов, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, плат­фор­ма­та на Мая Ма­но­ло­ва и пар­тия „Въз­раж­да­не“. „Ако мис­лим за по­зи­ци­о­ни­ра­не­то на нов по­ли­ти­чес­ки су­бект, в ос­но­ва­та на кой­то да е „От­ров­но­то трио“, спо­ред мен в ня­как­ва сте­пен той би бил твър­де близ­ко ка­то профил до по­тен­ци­ал­ния

ек­с­перт по пуб­лич­на ко­му­ни­ка­ция

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.