Слож­на­та струк­ту­ра

Capital - - K2 -

IKEA се със­тои от две ос­нов­ни па­ра­лел­ни и от­де­ле­ни юри­ди­чес­ки гру­пи. Ед­на­та е Inter IKEA, ко­я­то е соб­с­т­ве­ник на бран­да и кон­цеп­ци­я­та и из­да­ва фран­чайз ли­цен­зи­те. Йон Аб­ра­хам­сон Ринг е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор имен­но на нея. Дру­га­та е Ingka Group, ко­я­то уп­рав­ля­ва 374 от ма­га­зи­ни­те на IKEA в 52 дър­жа­ви и дър­жи 90% от ма­га­зи­ни­те на фран­чайз. Inter IKEA и Ingka Group са соб­с­т­ве­ност и са кон­т­ро­ли­ра­ни от фон­да­ции, съз­да­де­ни от ос­но­ва­те­ля Ин­г­вар Кам­п­рад.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.