Тър­сят се

Capital - - K2 -

По­ня­ко­га ин­вес­ти­ра­щи­те са по-ин­те­рес­ни от те­зи, в ко­и­то се ин­вес­ти­ра. Ги­ган­тът Salesforce обя­ви вто­ри фонд, кой­то тър­си други об­лач­ни проекти – то­зи път на стой­ност 100 млн. до­ла­ра, след ка­то пър­ви­ят бе за „ед­ва“50 млн. до­ла­ра. Па­ри­те тряб­ва да оти­дат за ком­па­нии, ко­и­то раз­ви­ват об­лач­ни ус­лу­ги, но за­дъл­жи­тел­но със со­ци­а­лен от­те­нък. Salesforce е ед­на от мал­ко­то ком­па­нии, за ко­и­то мо­же да се при­е­ме, че има на­ис­ти­на чис­ти по­мис­ли - из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на фир­ма­та Марк Бе­ни­оф е ра­ди­ка­лен зас­тъп­ник на со­ци­ал­но­то пред­п­ри­е­ма­чес­т­во и по-го­ля­ма кор­по­ра­тив­на от­го­вор­ност, ка­то ре­дов­но си поз­во­ля­ва да кри­ти­ку­ва други го­ле­ми име­на от Си­ли­ци­е­ва­та до­ли­на. Съ­щев­ре­мен­но оба­че па­ри­те мо­гат да бъ­дат на­со­че­ни и към по­тен­ци­ал­ни бъ­де­щи при­до­бив­ки, друг „на­вик“на Salesforce, ко­я­то от съз­да­ва­не­то й до­се­га е при­до­би­ла над 60 други ком­па­нии.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.