КАПИТАЛ в гра­да

Мес­та­та, от ко­и­то мо­же да ку­пи­те сед­мич­ния вес­т­ник

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

В Со­фия: РЕСТОРАНТИ La Bottega

ул. „Ми­лин ка­мък“6 ул. „Хан Ас­па­рух“31 ул. „Глад­с­тон“58 ул. „Цар Иван Шиш­ман“24 бул. „Чер­ни връх“191

Ма­ра­йа Кла­сик

бул. "Ев­ло­ги и Хрис­то Ге­ор­ги­е­ви" 22 А

Стек и Ви­но

ул. "Г.С. Ра­ков­с­ки" 123

КАФЕНЕТА Chucky’s

ул. „Каз­бек“№61, ул. „Хрис­то Бел­чев“№29,

Columbus Coffee

„Цар Шиш­ман“39

Green Deli

„Чер­ни връх“32 „Стам­бо­лийс­ки“31 „Са­ут Парк“„Ра­ков­с­ка“165 „Ца­риг­рад­с­ко“90 „Мла­дост“4, бл. 436

Onda

Биз­нес парк, сгра­да 6 Око­лов­ръс­тен 258

Ни­ко­ла Въп­ца­ров 53

MOЛ Со­фия, ет. 1

The Mall , „Ца­риг­рад­с­ко“Ме­га­парк, „Ца­риг­рад­с­ко“115 Кам­ба­ни­те,

„Ок­лов­ръс­тен“258

Ме­мен­то

„Бъл­га­рия“1 „Ра­ков­с­ки“106 „Ви­то­ша“32

МАГАЗИНИ Би­о­маг

пл."Жур­на­лист" 1 ул. "Дой­ран" 10А бул. „Ян­ко Са­къ­зов“50

Аван­ти

„Ами Буе“55

„Фри­тьоф На­сен“37 А „То­дор Каб­леш­ков“33 „Луи Айер“133

„Але­ко Ту­ран­джа“35 „Скай­лер“60

„Сте­фан Стам­бо­лов“23 „Су­во­ров“

„Луй Пас­тьор“9 „Ни­ша­ва“58

„Ами Буе“6

„Шип­чен­с­ки про­ход“18 „Ни­ша­ва“97 „Опъл­чен­с­ка“117

„Де­бър“3 бул. „Лин­кълн“- на ъгъ­ла „Сте­фан Са­ра­фов“20 „Ни­ша­ва“167 „Смир­не­нес­ки“46 „Стам­бо­лийс­ки“81

„К. во­до­пад“41-47

„Т. Алек­сан­д­ров“132

„Ст. То­шев“1

„Мла­дост“3 бл. 301 „Обо­ри­ще“72 бул. „Лев­с­ки“60 „Са­мо­ков­с­ко шо­се“57 ул. „Ре­пуб­ли­ка“

„Пи­рин“81 ул. 104-106 бл. 110

„Све­та Го­ра“42

„Иван Асен“25 „Сла­вян­с­ка“22

„Ба­ба Илий­ца“37 ул. „Ве­ли­ко Тър­но­во“12А ул. „Уи­лям Глад­с­тон“94 ул. „Бен­ков­с­ки“53 „Дуб­ров­ник“46 до ШЕЛ

Ме­сар­ни­ца "Абър­дийн"

ул. "Г.С. Ра­ков­с­ки" 123

СПОРТНИ ЗАЛИ CrossFit Dream

ул. "Скай­лер" 41 ул. "Ген. Ки­рил Бо­тев" 11

Пулс

„Ринг Мол“ул. „Све­та Со­фия“8 бул. „Бъл­га­рия“132 пл. „На­род­но съб­ра­ние“12 ул. „Рез­бар­с­ка“47 бул. „Пе­тър Дер­т­ли­ев“60 бул. „Око­лов­ръс­тен път“251А „МОЛ Со­фия“

„Аре­на“

Orange фит­нес

„МОЛ Па­ра­дайз“, ет.3

ДРУГИ

Бен­зи­нос­тан­ция Вла­дая

по пъ­тя за Вла­дая

Sofia Ring Mall

Кар­тинг пис­та

Свър­же­те се с нас, ако ис­ка­те да ста­не­те пар­т­ньо­ри на КАПИТАЛ, на 02/46 15 349

За да по­лу­ча­ва­те броя вкъ­щи, виж­те capital.bg/print

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.