Га­ра­бед Шпи­о­ни­на е на тре­тия етаж

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Има­ше та­къв виц: Св­ръз­ка на рус­ки шпи­о­нин оти­ва във Ва­шин­г­тон в сгра­да с рус­ки емиг­ран­ти и каз­ва па­ро­ла­та: „Про­да­ва­ли сте че­ти­рик­ри­лен гар­де­роб.“Се­дя­щи­ят пред вхо­да рус­нак бър­зо стоп­ля и каз­ва: „Аа­аа, тър­си­те Га­ра­бед Шпи­о­ни­на, той е на тре­тия етаж вля­во.“Го­ре-до­лу та­ка стои въп­ро­сът с раз­с­лед­ва­не­то сре­щу рус­ки­те шпи­о­ни в Бъл­га­рия. От из­вес­т­но вре­ме ор­га­ни­те на власт­та обя­вя­ват ня­кой рус­ки дип­ло­мат за „пер­со­на нон гра­та“, но стран­но за­що от Ру­сия ня­ма гняв, ни­то от­вет­на ре­ак­ция, как­то обик­но­ве­но Мос­к­ва ре­а­ги­ра на по­доб­ни раз­к­ри­тия на за­пад­ни дър­жа­ви. В пос­лед­ния слу­чай рус­на­ци­те до­ри заб­ра­ви­ха да при­ло­жат „ре­цип­роч­ни дейс­т­вия“, т.е. да из­го­нят про­фор­ма два­ма на­ши дип­ло­ма­ти, ка­къв­то е про­то­ко­лът.

Про­ку­ра­ту­ра­та из­бух­ва със сил­на за­яв­ка за се­ри­оз­ни об­ви­не­ния, но нак­рая всич­ко по­тъ­ва. Уж е за­поч­на­ло раз­с­лед­ва­не, че рус­на­ци­те вер­бу­ва­ли ня­как­ви бъл­га­ри да им пре­да­ват во­ен­ни тай­ни сре­щу зап­ла­ща­не, но стран­но за­що ня­ма об­ви­не­ни за то­ва. Яс­но е, че рус­ки­те дип­ло­ма­ти имат иму­ни­тет, но тех­ни­те бъл­гар­с­ки ята­ци ня­мат.

Нак­рат­ко, усе­ща­не­то е, че всич­ко то­ва е ими­та­ция - танц

на два­ма влю­бе­ни, ко­и­то зна­ят, че връз­ка­та им не е поз­во­ле­на, и за­то­ва се ка­рат пред хо­ра­та, но се прег­ръ­щат страс­т­но, ко­га­то са на­са­ме. То­ва усе­ща­не се за­сил­ва от дейс­т­ви­я­та на дър­жа­ва­та в слу­чая „Геб­рев“- там про­ку­ра­ту­ра­та из­вър­ш­ва тол­ко­ва праз­ни дейс­т­вия, че до­ри под­раз­ни съ­да, кой­то дос­та ос­т­ро и яс­но обяс­ни, че в тях ня­ма ни­как­ва ло­ги­ка.

Оче­вид­но е, че по­доб­но по­ве­де­ние на кон­т­ра­ра­зуз­на­ва­тел­ни­те служ­би не мо­же да ми­не без сан­к­ция на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов - все пак всич­ки те са на не­го­во пря­ко под­чи­не­ние. И въп­ре­ки ко­ме­дий­ни­те му из­каз­ва­ния, че бил за­я­вил на Пу­тин, че ня­ма да тър­пи рус­ки шпи­о­ни у нас, и за де­ца­та ве­че е яс­но, че то­ва е ня­ка­къв фарс, кой­то той ра­зиг­ра­ва за пред за­пад­ни­те пар­т­ньо­ри. Из­го­не­ни­те шпи­о­ни из­г­леж­дат ка­то пеш­ки, ко­и­то се жер­т­ват, за да съз­да­дат фал­ши­во­то усе­ща­не за пра­вил­на „ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка“ори­ен­та­ция и та­ка да се за­па­зят по-важ­ни­те фи­гу­ри, ко­и­то бу­тат „Тур­с­ки по­ток“и АЕЦ „Бе­ле­не“. Та­зи иг­ра из­г­леж­да на­пъл­но проз­рач­на ка­то във ви­ца за Га­ра­бед Шпи­о­ни­на. Един­с­т­ве­ни­ят проб­лем е, че то­ва по ни­ка­къв на­чин не спи­ра енер­гий­ни­те проекти - ус­во­я­ва­не­то на па­ри по тях вър­ви с пъл­на си­ла.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.