Как е най-доб­ре да се ре­гу­ли­ра тех ин­дус­т­ри­я­та

Capital - - K1 -

Ан­тит­ръс­то­ви­те де­ла за ми­на­ли слу­чаи са не­е­фек­тив­ни и за­то­ва ре­гу­ла­то­ри­те об­ръ­щат вни­ма­ни­е­то си към за­ко­ни за бъ­де­ще­то

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.