3. РАЗ­П­РОС­Т­РА­НЕ­НИЕ НА СЕ­МЕ­НА

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Пол­зи­те от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на се­ме­на, из­вър­ш­ва­но от при­ле­пи­те, са на прак­ти­ка без­цен­ни - те имат съ­щес­т­ве­на ро­ля за ре­ге­не­ра­ци­я­та на тро­пи­чес­ки­те го­ри.

Спес­те­ни­те па­ри от за­саж­да­не на се­ме­на и фи­дан­ки са­мо за ги­ган­т­с­кия дъб над­х­вър­лят

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.