20 и 21.10

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Кино и Кла­си­ка. Мул­ти­ме­дий­ни­ят кон­церт съ­че­та­ва по­пу­ляр­ни кла­си­чес­ки ин­с­т­ру­мен­тал­ни пи­е­си и лю­би­ма фил­мо­ва му­зи­ка, ко­я­то съ­що ве­че се е пре­вър­на­ла в кла­си­ка. Ще ви­дим крат­ки ви­де­ок­ли­по­ве с от­къ­си от фил­ми­те и дру­ги ви­зу­ал­ни ефек­ти, а на сце­на­та ще из­ля­зат ци­гу­лар­ка­та Ми­ла Ге­ор­ги­е­ва и пи­а­нис­тът Ге­ор­ги Чер­кин, Ор­кес­тъ­рът на „Кла­сик ФМ ра­дио“и ди­ри­ген­тът Мак­сим Еш­ке­на­зи. В за­ла „Бъл­га­рия“, 19:30 ч. Спек­та­къ­лът ще гос­ту­ва и в Плов­див на 22 ок­том­в­ри в ДК „Бо­рис Хрис­тов“, 19:00 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.