19.10

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Ре-тур: Ку­ра­тор­с­ки­ят раз­каз сре­ща раз­ка­за на пуб­ли­ка­та. То­ва е не­що лич­но и раз­лич­но – ав­то­рът или ку­ра­то­рът на ак­ту­ал­на из­лож­ба ще се срещ­не с пуб­ли­ка­та и ще я

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.