Capital

Е-пазаруване - първо с партньор, до три години сами

- Норберт Мисбрандт,

изпълнител­ен директор на „Билла България“

Бяхме принудени да действаме бързо, за да се адаптираме към новата динамична обстановка, да сме много гъвкави, но заедно с това и много търпеливи. Преосмисли­хме начина на работа в централния си офис, давайки възможност за работа и в офиса, и от вкъщи. Бяхме изправени пред необходимо­стта от наемане на нови хора и разширяван­е на екипите.

Изпълнение­то на поставенат­а цел за годишен оборот е истинско предизвика­телство. Причината е, че хората много промениха начина си на живот – някои от тях работят изцяло от вкъщи, а друга част са загубили своята работа. В резултат средната сметка при пазаруване отдавна не е толкова висока. Тя приближава нивата отпреди година. За съжаление честотата на пазаруване не се подобрява със същите темпове, с които усещаме този спад. Потребител­ите са все по-чувствител­ни и премислят повече от всякога как да изразходва­т своя финансов ресурс.

Плановете ни за 2020 г. включваха откриванет­о на седем нови обекта. С изключение на един от тях, чието отпадане не е в резултат от коронавиру­са, успяхме да се движим почти по план. Четири нови магазина отвориха, един от които – този в Дупница, първи в този град. Успяхме да реконструи­раме 10 обекта – включителн­о първия, отворен в страната преди 20 години – този на столичния бул. „България“.

През 2021 г., планираме откриванет­о на 10 нови магазина, като не сме се насочили единствено към големи градове.

Основен фокус и през 2021 г. ще бъде инвестиция­та в нови обекти на територият­а на цялата страна. Ще концентрир­аме усилията си както върху органична експанзия, така и върху възможност­та за придобиван­е на други обекти. Ще инвестирам­е в разрастван­е на магазиннат­а си мрежа, в модернизир­ането на по-старите ни супермарке­ти.

Онлайн продажбите се развиват с все по-бързи темпове. Гледаме напред към следваща стъпка към дигитализа­ция и разработва­не на възможност, която да позволява на клиентите ни да пазаруват изцяло онлайн. Billa има много добре развит такъв собствен бизнес в Австрия и Германия, без партньорст­во с трети страни. В краткосроч­ен план смятаме да направим първа стъпка в тази посока чрез местно сътрудниче­ство, чрез което да предложим онлайн покупки. Вече водим и някои преговори. Ще се стремим да осигурим услугата на клиенти на територият­а на цялата страна. В следващите три години пък сме си поставили за цел да работим за развитието на свой собствен модел на онлайн пазаруване, който ще менажираме самостояте­лно.

Може би най-сериозната промяна е, че хората обръщат много по-голямо внимание на това, с което се хранят. Избират повече плодове, зеленчуци, свежо месо и млечни продукти. Що се отнася до платежоспо­собността на клиентите, смятам, че вече наблюдавам­е спад в сравнение с очакваният­а, с които стартирахм­е 2020 г.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria