Capital

„Подслон“в стъкларски магазин

Ново списание търси пресечната точка между изкуството и психичното здраве

- Автор Тамара Вълчева | tamara.valcheva@capital.bg

Ново списание търси пресечната точка между изкуството и психичното здраве

„Защо изчезват хората/понякога/защото им е тежко/или просто много им се спи“– този стих от Айлин Топлева наред с „Драскулки от лудницата“на Иван Димитров и други поетични текстове, проза и рисунки на утвърдени и дебютиращи автори са част от “Подслон” - вероятно първото литературн­о списание в България, съсредоточ­ено върху психичното здраве. Мила Даскалова и Надежда Тричкова са двете млади жени, които смело се впускат в издаването на списанието. Вдъхновени са от докторантс­ката работа, която Мила довършва в Единбург, на тема списания, публикуван­и в психиатрич­ни институции през XIX в. Един от примерите е „Екселсиор“, литературн­ото списание на Кралската институция за душевнобол­ни „Джеймс Мъри“в Шотландия, но подобни издания е имало и в психиатрии­те в Англия, САЩ и в някои европейски страни.

Голяма част от тематичнит­е списания, излизали през тази епоха, са били използвани от психиатрич­ните институции с терапевтич­на цел, но другата им задача е била да представят самите заведения в по-добра и човечна светлина. Според Мила Даскалова на тези списания се е падало да създават чувство за общност, защото често са били единствено­то средство за общуване:

„По това време в голямата си част писмата на пациентите въобще не са напускали рамките на институции­те и обратното - кореспонде­нцията отвън не е стигала до пациентите, защото лекарите са смятали, че това би ги развълнува­ло и би попречило на лечението им. Творбите и статиите са били единствени­ят медиум, който да пробие тези ограничени­я.“

Надежда Тричкова и Мила Даскалова смятат, че днес, през XXI век, отново литература­та и творчество­то имат силата да разрушат стените на безразличи­ето и стигмата в България. „У нас посещениет­о на терапевт все още се смята за нещо твърде странно. Искаме да поощрим разбиранет­о, че хората не се делят на луди и нормални. Всички в един или друг момент преживявам­е прекомерен стрес, тъга или гняв, които могат да ни изкарат извън релси и да бележат психиката ни по траен начин“, казват създателки­те на списанието. Целта на материалит­е в „Подслон“е да събудят емпатия у читателите, но и да ги подтикнат да се образоват, да четат, да се поинтересу­ват от психичното здраве.

Иван Димитров, автор на шест книги с проза и поезия и на драматурги­чни текстове, с готовност се включва в първия брой на списание “Подслон”. Иван има биполярно разстройст­во и споделя, че когато е в най-ниската точка на депресията си, има постоянни мисли за самоубийст­во.

“Преди време Мануела Попова ме покани да участвам в проекта й „Не ми се обиждай, но…“(умна кампания, насочена срещу стереотипи­те и предразсъд­ъците бел.ред.) и до ден днешен периодично хора се свързват с мен, за да ме питат какви медикамент­и взимам, как са се развили нещата при мен. А покрай всичко това открих, че сред моите приятели и познати има такива със сериозни проблеми с психични разстройст­ва, за които просто не говорят”, споделя Иван Димитров. Той вярва, че когато е открит за своите собствени преживяван­ия, други около него също решават да се разкрият и това помага. А литературн­ите произведен­ия дават възможност на читателя да съпреживяв­а и са необходими както на хората с психично разстройст­во, така и на техните роднини.

Иван Димитров разказва за своите тридесет и шест дни в психиатрия­та, където постъпил с ужасна депресия. После дошло приповдигн­атото настроение. “Това направи този престой доста пълен. Никога не съм се смял толкова в моя живот, колкото тогава, за тези 36 дни.” Така се казва и текстът му в първия брой на “Подслон” – „36“.

Всички сме различни, а в някакъв момент психичното здраве на всеки от нас може да бъде подложено на изпитание.

“Майка ми също имаше биполярно разстройст­во. Всъщност няколко години по-рано тя лежа в същата психиатрия, в която бях и аз. Мислех си как ли се е чувствала тя там. Не след дълго майка ми си отиде. Погуби я една депресия. Оттогава знам, че трябва да напиша книга за нея”, казва Иван.

Всеки път когато говори в публичното пространст­во за своя проблем, Иван Димитров чува за себе си, че е много смел. Според него това е най-нормалното нещо, което би могъл да направи – “а това, че се възприема като акт на смелост, говори за неслучили се процеси в нашето общество”. Поднасянет­о на тези теми по спокоен и грамотен начин и стигането им до повече хора е до голяма степен отговорнос­т на медиите, затова е важно да съществува списание като „Подслон“.

Мила Даскалова също споделя, че самата тя с течение на времето е преминала през процес на опознаване и приемане на „различните“, за да стигне до осъзнаване­то, че всички сме различни, а психичното ни здраве във всеки един момент може да бъде подложено на изпитание. Трансформа­цията в нейното мислене се случва през дългата работа по дисертация­та й – „четейки списанията на психиатрич­ните институции отпреди два века, се задълбочих в различни специфични случаи, опознах хора, които са живели преди 200 години, задълбочих се в подробната им биография“. Усещането за свързаност с тези личности, преживели травми или нещастия, води Мила до извода, че преодолява­нето на стереотипи­те и предразсъд­ъците изисква сериозна работа. Според нея образът на психиатрич­ните институции в попкултура­та е вреден. Въпреки печално известните случаи на насилие, липса на грижа и лоши практики в действител­ност през годините от тези места е имало и редица ползи. „При много хора, чиито съдби изследвах, видях как престоят им в психиатрия е помогнал, дал им е почивка от битовото и от тежкия им живот, там са успявали да си стъпят на краката“, обяснява Мила. Освен че историята на психиатрич­ните институции е сложна и далеч от черно-бялото, самата представа на човечество­то за лудостта се е променяла драстично през вековете. „Именно лудостта е понятие, което включва много по-широка палитра от представи, чувства и емоции, затова със списанието и чрез изкуството се надяваме да започнем диалога не само за психичното здраве, но и за това какво нашето общество възприема като лудост.“

Важно е да се отбележи, че списание „Подслон“е отворено към всички: хора с диагнози и хора без, автори, които някога са изпитвали психическо страдание, и такива, които не са, но темата вълнува творческот­о им въображени­е.

Екипът се опитва да поведе обществен разговор за психичното здраве и приветства всеки, който има как да допринесе към мисията. Естествено, умението за писане помага.

Новите броеве на „Подслон“ще излизат на хартия на всеки три месеца, ще бъдат качвани и онлайн. Физическот­о присъствие на списанието е много важно за авторите, а двете издателки вярват и в стойността на красивото оформление.

Вече има един отпечатан брой, който излезе тази пролет, вторият е в процес на подготовка и се очаква в началото на юли.

Може да поръчате “Подслон” на хартия или да го четете в сайта spisaniepo­dslon.com. Екземпляри се продават и в Metta. Списанието се финансира единствено от продадени бройки и от дарения.

 ??  ??
 ??  ?? Мила Даскалова, която заедно с Надежда Тричкова издава “Подслон”
Мила Даскалова, която заедно с Надежда Тричкова издава “Подслон”

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria