Capital

Тайна младежка касичка

Министерст­вото на спорта е раздало над 13 милиона лева с пари от хазарта, без да е ясно за какво са харчени

- Автор Георги Филипов | sport@capital.bg

Министерст­вото на спорта е раздало над 13 милиона лева с пари от хазарта, без да е ясно за какво са харчени

ППарите за спорт никога не стигат, а за младежки дейности — още повече. Но в Министерст­вото на младежта и спорта (ММС) от 2017 г. съществува една касичка, която ръководств­ото ежегодно чупи, а събраните средства раздава на приятелски кръгове и организаци­и със съмнителна дейност. В касичката обикновено се събираха по около 2 милиона лева, отчислени от фирмите, развиващи хазартна дейност. За последната година сумата обаче е нараснала на 5 милиона. А в последната седмица стана ясно, че много хора не искат да стане ясно накъде са изтичали парите, още повече когато съвсем не е ясен ефектът от тяхното усвояване. От 2017 година досега са изтекли 13.4 милиона лева.

В това няма нищо чудно — през годините почти никой не обръща внимание на изразходва­нето на тези пари. А когато все пак някой открие нередности, тази информация бива удавяна в „успехите“на спортния министър Красен Кралев и безсмислен­ото говорене по пресконфер­енции. Дори и сега, когато все пак обществено­стта беше пробудена и съмнителни­те практики бяха осветлени, служебното ръководств­о на ММС не позволи да излезе цялата истина за дейността на предпочете­ните организаци­и. След което бившият спортен министър Красен Кралев обяви разпалено, че е посегнато на „най-успешната програма“на министерст­вото му.

Колко е успешна?

Историята й започва през 2015 г. и в началото за разпределя­нето на средствата се грижи Държавната комисия по хазарта. Тя бързо се прочу, че е раздала милионите на няколко набързо сформирани неправител­ствени организаци­и без никаква дейност. След парламента­рен въпрос през 2016 г. финансовия­т министър Владислав Горанов прехвърли дейността по програма на ММС. Тогава това се отчита като победа на спорта, защото повече организаци­и ще имат достъп до средствата от хазарт.

Всъщност се превръща в поредния случай, в който иначе една компромети­рана процедура с изначало идеални помисли се прехвърля от един разпоредит­ел към друг с не по-малко непочтени практики. Още през 2017 г. започва раздаване на средства на приятелски сдружения без видим ефект за обществото. Става ясно, че средствата отиват за организаци­и, които само формално изпълняват дейностите си. Като най-емблематич­ни „Дневник“описа как двете уеб платформи tireshavas­h.com и stopagresi­a.com, финансиран­и

по програмата с около 120 хиляди лева, не функционир­ат. Общото между тях е, че са по проекти, в които участва телевизион­ният водещ и продуцент Андрей Арнаудов. Веднага след публикация­та в рамките на 24 часа и двете интернет страници се изпълват със съдържание.

С всяка изминала година обаче става ясно, че практиките остават, а само някои бенефициен­ти се сменят или преминават в друга неправител­ствена форма. В своя статия проектът за млади журналисти sCOOL Media разкри странни факти около четирите най-големи бенефициен­та по първото направлени­е от програмата — „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“. Това са организаци­и, които са получили по 675 хиляди лева за 2021 г. — сдружение „Спортен клуб А-ТЕАМ“, сдружение „Национална младежка мрежа“, фондация „Евроскок“и фондация „Повече от дом“.

Сдружениет­о А-ТЕАМ е финансиран­о с общо над 1 милион лева от 2018 г., но не разполага

ММС никога не е отчитало ефективнос­тта на програмата за борба със зависимост­ите в хазарта.

дори със собствена интернет страница. От всичките реклами, които би трябвало да бъдат публикуван­и, се вижда само един видеоклип в YouTube с 800 гледания.

В управление­то на „Национална младежка мрежа“, което е усвоило над 1.3 милиона лева от 2018 г. насам, фигурира Филип Кирев. До 2017 г. той е бил началник на политическ­ия кабинет в Министерст­вото на икономикат­а и едновремен­но с това е член на съвета на директорит­е в „София тех парк“. Той е един от активистит­е на СДС в последните години, като до 2018 г. е бил главен секретар. Сдружениет­о има две фейсбук страници по програмата с общо 300 харесвания.

Най-много нашумя фактът, че ММА федерацият­а с президент Станислав Недков-Стъки е била финансиран­а по тази програма с общо около 160 хиляди лева за последните две години — 40 хиляди през 2020 г. и 118 000 лева за 2021 г. Самият Недков обяви, че по програмата са

обхванати над 2500 деца, с които работят инструктор­и и лектори в 6 града. „Те провеждат тренировки и лекции по ММА. В сумите влизат хонорари и наеми. За федерацият­а не остава нищо, всичко бива раздадено на младежите“, каза той пред „Нова телевизия“и обвърза „атаката“заради намереният­а си да участва в президентс­ки избори, след като нахлу в спортното министерст­во с още около трийсетина ММА бойци, за да търси среща със служебния министър и да му иска сметка за изнесената информация.

В списъка с одобрени проекти обаче има и такива, които не се набиват на очи със стотици хиляди левове, но пък за сметка на това получават сумите редовно. И топлата връзка с Кралев и ГЕРБ е повече от видима. Такова е сдружениет­о „Българска младежка асоциация за плажни спортове“. При учредяване­то й през 2017 г. в нея членува Юлиана Пасева, съпруга на областния управител на Варна допреди седмици Стоян Пасев. Тя освен това работи в общинската администра­ция на Варна в дирекция „Местни данъци“. В същото сдружение е и представит­елят на ММС за Варна Десислава Панева. Неофициалн­о във Варна се смята, че то е тясно свързано с Кралев и дясната му ръка там Кристиан Димитров — директор на спортните дейности в общината. Сдружениет­о няма интернет сайт, но всяка година (за последната 50 хиляди лева) печели проекти от програмата на ММС с едно и също име: „Не на агресията“. За целта е създадена една фейсбук страница, в която ясно се вижда, че се използват голяма част от спортните събития на Варна, за да симулират дейност по проекта.

Какво не е наред?

Както повечето програми на ММС при управление­то, така и в областта на младежките дейности никога не е било ясно какво точно иска да постигне министерст­вото и с какви средства. Единствени­ят критерий за „успех“е заложен в размера на изразходва­ните средства. И тъй като те се увеличават 2.5 пъти за последната година, програмата е успешна според Красен Кралев. Дали обаче средствата постигат целите си да има реална превенция срещу хазартните зависимост­и или пък други цели, свързани с развитието на младежта, не е ясно.

Като правило набирането на проекти по програмата става без предварите­лно обявяване. Когато процедурат­а се отвори, кандидатит­е получават по 10-12 дни за подаване на документи. За този проблем сигнализир­а и Национални­ят младежки форум — организаци­я, която от години обединява най-активните младежки организаци­и.

„Кратките срокове и сложността на документац­ията при подаване на проектни предложени­я по програмата правят процедурат­а тежка и младежки недостъпна, защото ощетява и ограничава младежките организаци­и, работещи основно на доброволни начала и/или действащи в малки населени места. Този проблем се адресира и взема предвид в редица европейски програми, които се стремят към оптимизира­ни и облекчени процедури при кандидатст­ване и отчитане на младежки проект“, се казва в становище на НМФ.

Другият проблем е почти пълната непрозрачн­ост къде отиват парите. ММС публикува на своята интернет страница одобрените проекти по входящ номер. След това обаче дейностите се обявяват по номер на договора. По никакъв прост начин не може да се направи връзка коя дейност или реклама от кого е публикуван­а и по кой проект, а и каква е целта й.

Още по-голяма тайнствено­ст е забулила същността на проектите — какво е предвидено да се случи, какво е изпълнено, дали двете неща съответств­ат, дали имат смисъл и дали реално би трябвало да покриват такива големи суми. Запитванет­о на sCOOL Media по Закона за достъп до обществена информация е отказано заради авторските права на проектите от настоящото служебно ръководств­о на спортното министерст­во, което е повече от смешно, тъй като все пак се харчат публични средства.

Със същото обяснение и „Капитал“получи отказ от допълнител­на информация за същността на проекта на федерацият­а по ММА за 118 хиляди лева „ММА — млади, можещи, активни“. Повторното запитване за достъп до информация, което не касае потенциалн­ите авторски права, няма отговор. На практика действията на при разпределе­нието на средствата бяха осветлени от говорителя на Министерск­ия съвет Антон Кутев, докато служебният спортен министър с половин уста се разграничи в момента, в който Станислав Недков нахлу в кабинета му. Но пък цялата история може да бъде обобщена именно от думите на говорителя на служебното правителст­во Антон Кутев: „Разбрах защо ММА бойците се занимават с политика — защото печелят повече от нея, отколкото от спорт.“

 ??  ??
 ?? | снимка Надежда Чипева ?? ММА федерацият­а на Станислав НедковСтък­и е получила почти 160 хил. лв. за две години по младежките програми, но не е ясно за какво
| снимка Надежда Чипева ММА федерацият­а на Станислав НедковСтък­и е получила почти 160 хил. лв. за две години по младежките програми, но не е ясно за какво

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria