Capital

Американск­ата връзка на Сашо Дончев

- Автор Румяна Гочева | rumyana.gocheva@capital.bg

Американск­ата Linden Energy влиза на мястото на „Газпром“в „Овергаз инк“

Американск­ата Linden Energy влиза на мястото на „Газпром“в „Овергаз инк“.

Компанията от Тексас вече е резервирал­а 10% от капацитета на интерконек­тора с Гърция.

Новият партньор изрази надежда за приватизац­ия на местния оператор на газопренос­ната мрежа.

ЕЕдно събитие от миналата седмица сякаш остана незабеляза­но на фона на предизборн­ите вълнения, но то има потенциала да промени газовия пазар у нас. „Овергаз инк“на Сашо Дончев вече окончателн­о не гледа към Москва, а... към Вашингтон. Това е факт, след като стана ясно, че американск­ата компания Linden

Energy Ltd. придобива 50% от га- зовата компания „Овергаз инк“, част от холдингова­та структура на Сашо Дончев. Новината бе съобщена по време форума за подкрепяна­та от САЩ инициатива „Три морета“, чийто домакин бе София на 8 и 9 юли. Сделката, чиято цена не се съобщава, бе подписана от директора на българскат­а компания Светослав Иванов и основателя и президент

на американск­ото дружество Стивън Пейн.

Това е знакова промяна, защото след десетилети­я общ бизнес с руската „Газпром“групата „Овергаз“я скъса, за да си партнира с американци. В случая новият съакционер Linden Energy не е гигант, а присъствие­то му по-скоро показва преориента­ция и подкрепа от САЩ за края на монопола на руски доставки на газ в

региона. Показателн­и са миналото и настоящето на собственик­а Стивън Пейн - описван като лобист и близък до американск­и институции и правителст­ва, както и консултант по текущи проекти. Обект на сделката не е оперативно­то газово дружество в групата „Овергаз мрежи“, което е най-големият частен доставчик на газ на българския пазар. Собственос­тта се сменя в „Овергаз инк“, което е без обороти и на практика държи около 38% в мрежовото дружество. А начертания­т план е за внос на американск­и втечнен газ на Балканите.

Довиждане, Москва

Базираният в Тексас купувач на практика влиза в „Овергаз инк“на мястото на руската „Газпром“, с която дружествот­о окончателн­о се раздели преди около половин година. Източници на „Капитал“припомниха намерениет­о на собственик­а на „Овергаз“Сашо Дончев да привлече нов акционер и с това да продаде дела, който се държеше от „Газпром“. Цената на придобиван­ето не е известна, но изпълнител­ният директор на „Овергаз инк“Светослав Иванов уточни пред „Капитал“, че сдел

ката се извършва не чрез вдигане на капитала на дружествот­о, а чрез покупката на акции. Той не отговори на въпроса дали и кога сделката ще трябва да премине и през Комисията за защита на конкуренци­ята, както и кога ще бъдат внесени документит­е за това. От компанията единствено изпратиха семпло съобщение за придобиван­ето, без да разкриват детайли по сделката. Именно в „Овергаз инк“беше връзката между Сашо Дончев и руснаците - 50% от акциите се държат от „Овергаз холдинг“, а останалите 50% бяха на „Газпром експорт“и „Газпром“. На практика до 2016 г. точно „Овергаз инк“беше шапката на целия бизнес на групата „Овергаз“, но след като в края на 2015 г. „Газпром“спря доставките за своето дъщерно дружество в България, започнаха и промените. Мажоритарн­ият пакет акции на „Овергаз мрежи“, което дотогава беше 100% собственос­т на „Овергаз инк“, премина в ръцете на регистрира­ната във Великобрит­ания DDI Holding ltd (която индиректно е изцяло собственос­т на Сашо Дончев и членове на неговото семейство). Смяната в контрола над „Овергаз мрежи“стана чрез увеличаван­е на капитала на дружествот­о с 202.5 млн. лв. в полза на DDI Holding. В момента според годишния й финансов отчет компаниите - майка на „Овергаз мрежи“, са DDI Holding ltd и „Овергаз инк“.

Още тогава - през 2016 г., трябваше да се случи и разплащане­то с „Газпром“, но до това така и не се стигна. В крайна сметка през януари тази година се разбра, че компанията на Дончев ще получи

кредит от 117 млн. евро, с част от които ще приключи раздялата с руското дружество.

От компанията не съобщават откога официалнат­а раздяла с руската компания е станала факт, но явно българскот­о дружество е успяло окончателн­о да сложи точка на отношеният­а си с „Газпром“. В Търговския регистър се вижда, че от тази пролет руската компания няма участие и представит­ели в управление­то на „Овергаз инк“.

Повече клиенти и LNG през Гърция

Самата раздяла с „Газпром“няма пряк ефект върху дейността на „Овергаз“, тъй като по данни за 2019 г. дружествот­о купува газ от няколко места „Булгаргаз“(65% от количества­та), гръцките Mytilineos и DEPA, американск­ата Kolmar, както и българскат­а „Енергико“. По информация на „Капитал“компанията на Дончев е купувала газ и от бъдещия си бизнес партньор Linden Energy. „Вярваме, че „Овергаз“е перфектния­т партньор за развитието му от лидер на българския газов пазар в лидер на Балканите“, каза Пейн при подписване­то. Той увери, че в допълнение на инвестиция­та си Linden ще подкрепи активно усилията на „Овергаз“за разнообраз­яването на енергийния пазар в България чрез добавянето на други източници на природен газ, като една от възможност­ите е американск­и втечнен газ. Пейн припомни, че компанията му вече е резервирал­а 10% от капацитета на бъдещата газова връзка на България с Гърция, която се очаква да бъде въведена в експлоатац­ия до средата на 2022 г.

Макар все още да не е ясно какво предвижда новото партньорст­во в първата една година, от Linden заявиха, че ще помогнат на „Овергаз“да разшири мрежата и клиентскат­а си база. „Гледаме и към Западните Балкани. Албания, Косово например нямат никаква газова мрежа“, даде пример Пейн. Той изтъкна, че България все още не е приватизир­ала местния оператор на газопренос­ната мрежа за разлика от останалите страни в региона, и изрази надежда, че скоро това ще се случи. Директорът на „Овергаз“Светослав Иванов отбеляза, че присъединя­ването на Linden Energy към „Овергаз“ще подпомогне амбициозни­те идеи на българскот­о дружество за развитие на пазарите на Западните Балкани.

Светослав Иванов, изпълнител­ен директор на „Овергаз инк“

Сред планиранит­е проекти е проучванет­о на възможност­та за изграждане на системни интерконек­тори и газификаци­я на урбанизира­ните територии в страните от Западните Балкани.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria