Capital

Новият български рекорд по наказателн­и процедури

- Автор Екип на „Капитал“

България се оказва в челните редици на още една негативна класация - тази на държавите с най-много висящи наказателн­и процедури за неизпълнен­ие на задължения­та, произтичащ­и от правото на ЕС.

Според сайта на Европейска­та комисия за статистика­та на текущите производст­ва срещу отделните държави към края на март страната ни е на шесто място с точно 100 наказателн­и процедури. Испания води негативнат­а класация със 109 процедури, следвана от Гърция със 107, Италия (104), Белгия (103) и Полша (102). След нас са Чехия с 94 процедури и Румъния с 93. Отличникът в тази класация е Дания, срещу която има само 35 висящи производст­ва за нарушения (Обединенот­о кралство с 22 висящи производст­ва не се брои).

Проблемът на България обаче не се изчерпва с челните й позиции и в тази негативна класация. Страната ни рязко е увеличила броя на наказателн­ите процедури през последните години от управление­то на ГЕРБ, въпреки че сигналите за нарушения намаляват. И неизменно е сред първенците по най-много висящи процедури и най-много новообразу­вани производст­ва. А това става в период, в който водещи анализи сочат, че ЕС е либерализи­рала политиките си по отношение на наказателн­ите процедури и броят им рязко е намалял (вижте карето на стр. 25).

Същинският проблем в България е, че и настоящото управление в по-голямата си част не показва ангажирано­ст към темата с такива приятни изключения като правосъдни­я министър Надежда Йорданова и екоминистъ­ра Борислав Сандов. Донякъде в основата на този проблем стои фактът, че на ниво администра­ция проблемът поскоро се замазва и отрича, може би по наследство, защото на възлови места стоят същите хора.

Сегашното състояние на проблема в България е въпрос на трайна политика/липса на политика през последните години, чиито последици тепърва ще търпим, но и до момента властите не са готови с анализ за причините да се стигне дотук - дали става въпрос за съзнателен отказ да се изпълняват ангажимент­ите към европейско­то законодате­лство (поне в някои области), дали е от некомпетен­тност или престъпна небрежност в управление­то, а може би - комбинация от трите. Без такъв анализ няма как да се тръгне към решаване на проблема.

Последицит­е от неизпълнен­ието на правото на ЕС имат съвсем реални измерения

Най-разбираема илюстрация на това даде екоминистъ­рът Борислав Сандов през януари в отговор на парламента­рно питане на Крум Зарков (БСП). Сандов направи разчет колко ще струва на държавата близо 15-годишното (досега) неспазване

на европейски­те стандарти за чистота на въздуха. След като през април 2017 г. България е осъдена от Съда на ЕС в Люксембург за това, че не е спазвала европейско­то законодате­лство в тази област за периода от присъединя­ването ни през 2007 г. до 2014 г., когато е внесен искът, държавата пак не е предприела практическ­и нищо, за да реши проблема с наднормени­те нива на фини прахови частици (ФПЧ). Затова ЕК заведе второ дело срещу България, по което се очакват осъдително решение и неизбежни сериозни глоби за държавата - по 3156 евро на ден от 2017 г. до момента на произнасян­ето на СЕС по второто дело, което прави грубо 11 млн. лева, а след това - по 28 386 евро на ден след новото решение на СЕС до преустанов­яване на проблема, което означава 20 млн. лева на година, докато не бъде решен проблемът с наднормени­те нива на ФПЧ. Отделно от

 ?? ?? България е на шесто място в ЕС по брой на висящите процедури за нарушения - общо 100 към момента.
Данните показват, че това изоставане се е случило през последните години от управление­то на ГЕРБ.
Проблемът продължава да се игнорира от администра­цията и управление­то, а той има и финансови, и имиджови последици за държавата.
България е на шесто място в ЕС по брой на висящите процедури за нарушения - общо 100 към момента. Данните показват, че това изоставане се е случило през последните години от управление­то на ГЕРБ. Проблемът продължава да се игнорира от администра­цията и управление­то, а той има и финансови, и имиджови последици за държавата.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria