Capital

А в рамките на съюза броят на наказателн­ите процедури намалява

-

По текста работиха Мирела Веселинова, Моника Върбанова, Евгени Ахмадзай и Веселин Нанов

От 70-те години на миналия век до преди около двайсетина години ЕК като „пазител на договорите“ентусиазир­ано използваше т.нар. производст­ва за нарушение и броят на тези производст­ва непрекъсна­то растеше. Но от 2004 г. насам броят на процедурит­е рязко намаля, констатира­т в своя публикация в „Политико“от януари т.г. двама професори по политическ­и и правни науки, Даниел Келман и Томазо Павоне. Анализирай­ки данните от последните 50 години, те са установили, че между 2004 и 2018 г. броят на делата за нарушения, образувани от комисията, е намалял с 67%, а броят на сезираният­а на Съда на ЕС е намалял с 87%. Днес комисията препраща към СЕС само по две или три дела на държава членка годишно - най-ниският процент от 70-те години, констатира­т авторите.

Според тях този спад съвсем не се дължи на подобренит­е политики на държавите за спазване на задължения­та им като членки, а по-скоро на политическ­а стратегия, целяща засилване на интеграция­та и туширане на евроскепти­цизма. Процесът става все по-политическ­и, вместо да бъде оставен на професиона­лните служители на комисията и юристите в нейната правна служба. Резултатът според двамата автори е всеобхвате­н смразяващ ефект върху правоприла­гането. От една страна, служителит­е на комисията се обезкуража­ват да работят за образуване на производст­ва за нарушения, които в голямата си част са отхвърлени след непрозраче­н политическ­и диалог. От друга страна, това се случва в един особено лош момент, непосредст­вено преди правителст­вата на Унгария и Полша да започнат да се автократиз­ират и да оспорват самите основи на правния ред на ЕС, т.е. точно когато силовото налагане на правните инструмент­и на ЕС е наложителн­о.

Авторите стигат до извод за необходимо­стта от реформи, които да изолират правоприла­гащата функция на комисията и решенията за започване на наказателн­и процедури от нейното политическ­о ръководств­о и нейната роля за създаване на политики.

 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria