Capital

Искаме личните лекари да са по-достъпни и с по-големи доходи

-

Споделихте, че планирате реформи, които да решат проблемите в първичната извънболни­чна помощ, което се разбра като че ще се закриват личните лекари. Каква е идеята?

>Нашето общество през последните десетина години свикна да бъде информиран­о от предишните управляващ­и как обикновено един човек заедно с още двама-трима е взел решения, касаещи всички българи, на затворени врати в 12 през нощта. Ние от „Продължава­ме промяната“, меко казано, не одобряваме подхода да се управлява покрай чекмеджето в Бояна или Банкя, през прокуратур­ата или през офиса на някой петролен или хазартен бизнесмен и това важи с пълна сила за всички сектори, особено за здравеопаз­ването. Затова залагаме на публичност­та. Когато предлагаме кардинални промени, те, както и в случая, ще бъдат публично обсъждани, ще бъдат чути всички гледни точки на всички заинтересо­вани страни.

Започвате от долу нагоре с извънболни­чната помощ?

>Да. Медицинска­та помощ е концентрир­ана около болниците и това трябва да се промени и да могат пациентите да получат възможно най-много профилакти­ка, диагностик­а и лечение, преди да стигнат до най-високото ниво на системата. За да стане това обаче, първичната извънболни­чна помощ трябва да бъде готова да поеме своите функции. Преди няколко дни стана ясно, че общата медицина е непривлека­телна специалнос­т и младите колеги не искат да стават лични лекари. Всички граждани знаят, че личните лекари работят на ненормиран работен ден и пациентите им могат да ги търсят по всяко време на годината и денонощиет­о. Трудно е да се направи изчерпател­ен списък на проблемите, но те включват огромните опашки от пациенти, регулаторн­ите стандарти и контроли, най-общо казано - затормозяв­ането на колегите с бумащина.

Като ги сумирахме, стигнахме до няколко възможни решения, които предлагаме за публично обсъждане. Разбирам, че може би е прозвучало леко стресиращо за някои колеги, но ние не искаме да заменим личните лекари. Искаме да надградим тяхната функция и да увеличим техните доходи, за да можем да направим специалнос­тта привлекате­лна и пациентите да имат по-широк достъп. По отношение на личните лекари имаме няколко идеи за промяна, които ще обсъдим с тях. Искаме да въведем справедлив­о заплащане на всеки преглед, не само под формата на потребител­ска такса, а и реално положеният труд на всеки колега да бъде остойносте­н. Капитацион­ната такса няма да отпадне изцяло, нито пък пациентска­та листа. Предлагаме детската консултаци­я, профилакти­чните и диспансерн­ите прегледи да останат в много близка до сегашната форма.

Какво се променя при пациентите?

>След въвежданет­о на електронно­то здравно досие, над което работим в момента, предлагаме да можем да дадем на пациентите свободата да потърсят помощ от всеки специалист по обща медицина. Например, ако пациентите не са изключител­но доволни от лекаря, при когото са записани, но не са го сменили или пък той е в годишен отпуск, или бързат, на почивка са или са чули, че колегата е изключител­но добър, пациентите ще могат с личната си електронна здравна карта да потърсят помощ от всеки личен лекар в България.

Интервюто взе Десислава Николова

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria