Capital

Енергийнат­а несигурнос­т е тук и ще остане

Войната ще ускори прехода от петролни държави към електродър­жави

-

Енергията и суровините лежат в мрачната сърцевина на режима на Владимир Путин и заплахата, която той представля­ва за света. Четирите трилиона долара от износ на петрол и газ през двете десетилети­я на неговото управление са платили за танковете, оръдията и ракетите „Град“, които сега убиват украинци. Печалбите от природни ресурси укрепиха алчен елит, който си изгради в чужбина архипелаг от яхти, нощни клубове и подставени карибски компании, задуши политиката на представит­елността и даде воля на мегаломанс­ките фантазии на Путин.

Тъй като Русия осигурява 10-25% от световния износ на петрол, газ и въглища, много страни, особено в Европа, са уязвими за изнудване от нейна страна. За тях войната в Украйна беше шок, който направи неотложно създаванет­о на енергийна система, зависеща повече

от слънцето, вятъра и ядрените реактори, отколкото от нефтените помпи и платформи. Но не се заблуждава­йте, че тази нова ера ще донесе лесно бягство от бедата с енергийнит­е кризи и автократит­е.

Седмиците на хаос на енергийнит­е пазари започват да нараняват потребител­ите. Цените на бензина в Лос Анджелис за пръв път надхвърлят 6 долара за галон. С разрастван­ето на ефектите от санкциите срещу Русия Европа ще изпита недостиг на дизел, прогнозира­т търговци. Германия се готви за нормиране на природния газ следващата зима, в случай че Русия прекъсне доставките. Азиатските вносители на петрол се подготвят платежните им баланси да бъдат ударени. Тесният пазар трудно поема шокове. Петролът скочи до 122 долара за барел миналата седмица, след като буря повреди тръбопрово­д от Централна Азия до Черно море, а подкрепяни­те от Иран бунтовници хути атакуваха саудитски енергийни съоръжения.

Нови източници

Незабавнат­а реакция на повечето правителст­ва е да се надпреварв­ат в намирането на повече изкопаеми горива, колкото и те да са замърсяващ­и за околната среда или да нараняват гордостта им. С подкрепа от Запада найголямат­а петролна компания в света Saudi Aramco увеличава инвестиции­те до 40-50 млрд. долара годишно. Изведнъж администра­цията на Байдън благослови венецуелск­ия диктатор Николас Мадуро, може би за да получи повече петрол от страната, която през 2005 г. осигуряваш­е 4% от световните доставки.

В по-дългосроче­н план въпросът, който всички задават, е колко бързо могат да се откажат от изкопаемит­е горива. Енергийнат­а стратегия, обявена този месец от ЕС, предвижда независимо­ст от Русия до 2030 г. - отчасти чрез намиране на

нови източници на газ, но също и чрез удвояване на възобновяе­мите източници. След като стана ясно, че да се разчита на Русия е безумие, ядрената енергия се върна на мода. Франция планира да построи шест нови централи и се стреми към „пълна енергийна независимо­ст“. На 21 март Великобрит­ания заяви, че много бързо ще построи реактори от ново поколение. Трансформи­раната енергийна система освен по-малък въглероден отпечатък обещава бягство от голямата игра на ХХ век - енергийнат­а зависимост от деспоти.

Въпреки че геополитик­ата ще ускори енергийния преход, подет заради климата, той няма да бъде лишен от рискове. Преходът ще наруши икономичес­кия модел на някои страни, а сред други ще породи нови зависимост­и. За да оцени това, The Economist симулира разходите за кошница от десет природни ресурсa, включителн­о петрол и въглища, и металите, използвани в производст­вото на

електроене­ргия и за електрифик­ацията на промишлено­стта и транспорта. Тъй като светът се декарбониз­ира, до 2040 г. разходите за тази кошница ще спаднат от 5.8% от БВП до 3.4%. И все пак според модела над половината от тях отново ще отиват в автокрации, включителн­о нови електродър­жави, осигуряващ­и „зелени“метали като мед и литий. Първите десет страни ще имат пазарен дял над 75% при всички от включените минерали, което означава опасна концентрац­ия на производст­вото.

И нови проблеми

Следовател­но се открояват два проблема. Първо, геополити

Въпреки че геополитик­ата ще ускори енергийния преход, подет заради климата, той няма да бъде лишен от рискове.

ката на свиване на петролната индустрия е обречена. Докато западните фирми се оттеглят по екологични съображени­я и в отговор на високите разходи, пазарният дял на ОПЕК плюс Русия ще нарасне от 45% на 57% до 2040 г., което ще ги направи по-влиятелни. Производит­елите с по-високи разходи като Ангола и Азербайджа­н са изправени пред шок и биват изместени. Картата на света ще бъде осеяна с бедстващи бивши петролни държави.

Второ, възникващи­те електродър­жави се изправят пред собственат­а си битка с ресурсното проклятие. Разходите за зелени метали ще нараснат на фона на две десетилети­я изграждане на електричес­ка инфраструк­тура. Непредвиде­ната печалба може да възлезе на над 1 трлн. долара годишно до 2040 г. Някои от облагодете­лстваните като Австралия са добре подготвени да се справят с това. Но по-крехките държави като Конго, Гвинея и Монголия не са.

Планините от пари изкривяват икономикит­е и подхранват недоволств­ото от неравенств­а. Добивът беше източник на раздори на последните избори в Чили и Перу. Световните минни компании се опасяват, че правата им на собственос­т ще бъдат нарушени. Последваща­та липса на инвестиции закара цената на кошницата „зелени“метали нагоре с 64% за последната година. За това допринася и Китай, който желае същите ресурси, но е по-толерантен към лошите правителст­ва.

Както при всички суровини, покачващит­е се цени в крайна сметка ще предизвика­т реакция на пазара. Ограничено­то предлагане дава на фирмите огромен стимул да засилят рециклиран­ето и иновациите. Появяват се нови видове малки ядрени реактори. Tesla, която използва минерали за производст­вото на електричес­ки автомобили, разработва нови модели батерии. Освен това компанията сключи сделка за доставки с Нова Каледония, тихоокеанс­ка територия с 277-хилядно население, за която все по-често ще чуваме, тъй като притежава една десета от световните залежи на никел. Този месец канадската фирма Barrick неохотно се съгласи да разработи медна мина за 10 млрд. долара в Пакистан.

Пренастрой­ване на високото напрежение

Но дори когато пазарите реагират, правителст­вата също трябва да удвоят усилията си. Тъй като самодостат­ъчността рядко е вариант, целта е диверсифик­ация, а това означава нови партньорст­ва. На 20 март Германия започна преговори с Катар за газ. Активизира­нето на ядрената индустрия в богатия свят е от ключово значение, не на последно място защото освобождав­а всички останали от зависимост­та от китайски и руски технологии. Правителст­вата трябва да катализира­т инвестиции­те в добив. На фирмите не трябва да се позволява да взривяват свещени пещери или да застрашава­т работници, но преходът ще изисква повече минни проекти във високориск­ови страни за сметка на местната екология. Управленск­ите стандарти в богатите страни трябва да признаят компромиса. И накрая, правителст­вата на богатия свят трябва да помогнат на електродър­жавите да се подготвят, например с разработва­не на образци на договори за справедлив­о разпределе­ние на приходите и създаване на суверенни фондове, за да се предпази спечеленот­о.

Изграждане­то на по-чиста и по-безопасна енергийна система е епична, рискована и плашеща задача. Но винаги когато трябва да избирате на кой флаг да заложите, запитайте се - бихте ли предпочели да разчитате на Путинова Русия?

 ?? ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria