Capital

Строителни­те материали дефицитни и енергоемки

-

„Когато Русия, Украйна и Беларус бъдат извадени от уравнениет­о, при нас се получават дефицити, които няма как да бъдат преодолени веднага с магическа пръчка“, обяснява Петър Загоров, търговски мениджър на „Топливо София“, компания от сдружение „Топливо“(Маххmart). За него по-големият проблем е, че трайно поскъпват енергоноси­телите, а цените на строителни­те материали са много зависими от петрола, газа и тока. Самата нагласа, че всичко в строителст­вото ще се покачва, допълнител­но увеличава цената заради презапасяв­ането, казва той. По негова информация проблем сега има с всички метални изделия. При стиропора (EPS) голяма част от производит­елите в България отказват да приемат нови поръчки поради несигурнос­т за цената и доставките на основната суровина за производст­вото му. Дефицит заради презапасяв­ане започва да се формира и при тухлите, при които половината от себестойно­стта идва от енергоноси­телите. За някои видове строителни материали заводите изискват 100% предплата, обещават доставка след четири-пет месеца с условието, че може да индексират цената преди доставка.

Цените ще нарастват - при едни стоки повече, при други - по-малко, в зависимост колко са енергозави­сими и дефицитни, обяснява той. Някои предприема­чи имат съмнения, че „цените на стоманата са спекулатив­ни и че търговците нарочно ги държат високи, въпреки че стомана има и складовете са пълни“. По този повод Загоров разяснява, че в момента търговците на строителни материали определят своите продажни цени не на базата на покупните си, а по цените, на които биха могли да закупят стоката в текущия момент. Целта е да не се декапитали­зират складовите наличности и оборотните средства на търговскит­е фирми.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria