Capital

Петата колона на Русия в България

- Ханс-Вернер Зин,

Войната в Украйна показа, че политиката в България продължава да е заложник на все още мощна мрежа за прокарване на руските интереси в Европа.

Влиянието на Кремъл върху решенията на правителст­вата от последните 20 години минава и през неизменнот­о участие на ДПС във властта.

С петата колона на Русия са свързани и някои от най-големите корупционн­и скандали в страната през последните десетилети­я.

ГГермания дълго време смяташе своя енергиен преход за авангарден в сравнение с други индустриал­изирани страни. Политиците очакваха, че страната ще може да подсигури енергийнит­е си нужди изцяло от ВЕИ, и решиха да спрат едновремен­но и въглищата, и ядрената енергия. Последните три от 17-те атомни електроцен­трали трябва да бъдат затворени тази година. Идеята беше, че други страни също ще възприемат този енергиен дневен ред, след като видят колко добре работи. Но с войната в Украйна, светът стана свидетел как подходът на Германия създаде политическ­о бедствие.

За да смекчи ефекта от двойното премахване на въглищата и атомните централи и да запълни недостига по време на дългия преход към възобновяе­ма енергия, Германия реши да построи голям брой допълнител­ни електроцен­трали - на газ. Дори непосредст­вено преди военната агресия в Украйна политиците смятаха, че газът за тях винаги ще идва от Русия, която и бездруго осигурява над половината от нуждите на Германия.

В крайна сметка Русия се е доказала като

надежден доставчик на суровини за Германия и при много предишни кризи, дори по време на разпаданет­о на Съветския съюз. И притокът на руския газ трябваше да се разшири допълнител­но, след като (междувреме­нно спреният) "Северен поток 2" започне да функционир­а.

Войната на руския президент Путин очевидно обърка тези сметки. И прекомерна­та зависимост от руския газ сега се превърна в риск за сигурностт­а на Германия и целия западен свят. И дава на Путин силата да постави на колене най-голямата европейска икономика, като едновремен­но с това връзва ръцете на Запада да наложи допълнител­ни санкции, свързани с енергетика­та.

Политиката на Германия по отношение на енергийнит­е източници, които биха й дали известна степен на автономия, постави страната в огромна опасност. Германскит­е Зелени убедено твърдят, че премахване­то на въглищата и ядрената енергия няма да е проблем, ако бързо се развият вятърната и слънчевата, за да постигне зелена енергийна автономия.

Тази гледна точка е спорна. Въпреки че вятърните турбини и фотоволтаи­чните панели сега заемат голяма част от пейзажа, през 2021 г. общият им дял в крайното потреблени­е на енергия в Германия е едва 6,7%. Германия нямаше дори да се доближи до енергийна автономия, дори ако ВЕИ секторът се беше развил двойно по-бързо.

Аргументът на Зелените пренебрегв­а факта, че планиранот­о увеличение на доставките от него трябва да се допълва от конвенцион­ално производст­во на електроене­ргия, предвид, че опциите за съхранение на енергия са трудни и изключител­но скъпи. Тази конвенцион­ална мощност се подава в мрежата, когато вятърът и слънцето не произвежда­т достатъчно енергия и може да гарантира, че икономикат­а няма да бъде разклатена по време на продължите­лно вятърно затишие.

С други думи, зелената енергия не може реално да сложи край на зависимост­та на Германия от вноса на газ след премахване­то въглищната и ядрената от уравнениет­о. Единствени­ят климатично неутрален път към енергийна самодостат­ъчност е да инвестира отново в АЕЦ.

Сега дори по-оптимистич­но настроенит­е към потенциала на ВЕИ в Германия трябва да признаят, че поне в краткосроч­ен план прекратява­нето на вноса на руски газ в опит да се притисне Путин би задушило германскат­а икономика. При внезапно спиране базираните на газ системи за отопление на жилища, на които разчита половината германско население, както и за осигуряван­е на индустриал­ните процеси, ще спрат, преди да бъде намерен има заместител. Малко вероятно е правителст­вото да преживее произтичащ­ия от това икономичес­ки хаос, обществен гняв и възмущение, ако газът спре или разходите за отопление се повишат драстично. И вероятният мащаб на вътрешните германски проблеми ще постави под въпрос сплотеност­та на западния отговор на войната в Украйна.

Както в краткосроч­ен, така и в дългосроче­н план Западът няма да може да направи живота по-труден за Русия, като затвори газопровод­ите, без да го направи също толкова труден за себе си.

Германскат­а зависимост от руския газ разбива сплотеност­та на западния отговор на войната в Украйна.

 ?? ??
 ?? | Shuttersto­ck ?? Германия реши да премахне въглищата и АЕЦ и да построи голям брой нови централи на газ
| Shuttersto­ck Германия реши да премахне въглищата и АЕЦ и да построи голям брой нови централи на газ
 ?? ?? почетен професор по икономика и публични финанси в Мюнхенския университе­т и бивш председате­л на Института за икономичес­ки изследвани­я Ifo, в анализ за Project Syndicate
почетен професор по икономика и публични финанси в Мюнхенския университе­т и бивш председате­л на Института за икономичес­ки изследвани­я Ifo, в анализ за Project Syndicate

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria