Мо­ре от кни­ги

Ак­ту­ал­ни­те заг­ла­вия по све­та и у нас, ко­и­то ще нап­ра­вят ва­кан­ци­я­та ви не са­мо по-при­ят­на, но и обо­га­тя­ва­ща

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 - ав­тор Та­ма­ра Въл­че­ва | tamara.valcheva@capital.bg

Ак­ту­ал­ни­те заг­ла­вия по све­та и у нас, ко­и­то ще нап­ра­вят ва­кан­ци­я­та ви по-при­ят­на и обо­га­тя­ва­ща

The Traveling Cat Chronicles

Та­зи кни­га, пуб­ли­ку­ва­на в края на 2017 г., пре­диз­ви­ка ис­тин­с­ки въз­торг в Япо­ния, пре­вър­на се в бес­т­се­лър, очак­ва се да бъ­де фил­ми­ра­на. На­пи­са­на е от обе­ща­ва­ща­та пи­са­тел­ка Хи­ро Ари­ка­ва. Ка­то че ли са­мо япон­с­ка­та де­ли­кат­ност е спо­соб­на по та­къв кра­сив на­чин да пре­съз­да­де при­я­тел­с­т­во­то меж­ду чо­ве­ка и жи­вот­ни­те, как­то и ин­тим­ния свят на ин­т­ро­вер­ти­те, ко­и­то оби­чат да ос­та­ват са­ми със се­бе си (и кот­ка­та), до­ри ко­га­то са на път. Оп­ре­де­ле­но ня­ма нуж­да да сте по­чи­та­тел на до­маш­ни­те лю­бим­ци, за да ха­ре­са­те бли­ка­щи­те от ху­мор раз­ка­зи от пър­во ли­це на ко­та­ра­ка с жен­с­ко име На­на.

Пре­во­да­чът от япон­с­ки на ан­г­лийс­ки е съ­щи­ят, кой-

то пре­веж­да и тек­с­то­ве­те на Ха­ру­ки Ма­ру­ка­ми – Фи­лип Габ­ри­ел.

Кни­га­та все още не е пре­ве­де­на на бъл­гар­с­ки език. Це­на­та в Amazon е око­ло 8 ев­ро

“Пус­ни на­ро­да ми да ка­ра сърф”

Кни­га­та на Ивон Шу­и­нар, ос­но­ва­те­лят на „Па­та­го­ния“- мар­ка­та за ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на пла­ни­нар­с­ка еки­пи­ров­ка, ве­че се е пре­вър­на­ла в кла­си­чес­ки на­ръч­ник за со­ци­ал­но от­го­во­рен и нес­тан­дар­тен биз­нес. Изу­ча­ва се и в „Хар­вард“, но еди­на­де­сет го­ди­ни по-къс­но той из­да­ва пре­ра­бо­те­на и до­пъл­не­на вер­сия, в ко­я­то 40% от тек­с­та е раз­ли­чен. Заг­ла­ви­е­то ос­та­ва съ­що­то, Шу­и­нар ня­ма про­тив ро­ля­та на ме­сия, за­що­то иг­ра­та на ду­ми е яв­на преп­рат­ка към Мой­се­е­ви­те ду­ми „пус­ни моя на­род“, а „не­го­ви­те хора“са всич­ки оне­зи лю­би­те­ли на спор­та, при­ро­да­та и опаз­ва­не­то на окол­на­та сре­да. В но­во­то из­да­ние той раз­каз­ва за ево­лю­ци­я­та на сво­я­та ком­па­ния в ус­ло­ви­я­та на гло­бал­на ре­це­сия и усил­ва­ща се еко­ло­гич­на кри­за. Прак­тич­но, но и фи­ло­соф­с­ко че­ти­во за етич­но­то, ща­дя­що при­ро­да­та про­из­вод­с­т­во и ин­те­ли­ген­та кри­ти­ка на кон­су­ма­тор­с­ка­та кул­ту­ра. През про­лет­та „Па­та­го­ния“обя­ви вой­на на аме­ри­кан­с­кия пре­зи­дент До­налд Тръмп за­ра­ди ре­ше­ни­е­то му да на­ма­ли площ­та на два ре­зер­ва­та - Bear Ears и Grand Staircase-Escalante.

Пре­диш­но­то из­да­ние на кни­га­та на бъл­гар­с­ки бе­ше на „Го­рич­ка“, а се­гаш­ни­ят пре­вод на пре­ра­бо­те­на­та кни­га из­ле­зе

през май под зна­ка на из­да­тел­с­т­во „Ва­кон“, це­на 35 лв.

„Мор­с­ка кни­га“

Ис­то­ри­я­та на мал­ки­те ри­бар­с­ки сел­ца в Нор­ве­гия е раз­ка­за­на с еру­ди­ция и ху­мор. Норв е ж ки­ят жур­на­лист

Ст­рьок­с­нес и при­я­те­лят му, ху­дож­ни­кът Хю­го Осюр, тръг­ват на лов за ог­ром­на­та грен­лан­д­с­ка аку­ла, ко­я­то чес­то е дъл­го­лет­на, на над 400 го­ди­ни.

Ме­со­то й оба­че съ­дър­жа ток­син, кой­то пре­диз­вик­ва ха­лю­ци­на­ции и за­гу­ба на ко­ор­ди­на­ция. Майс­тор­с­ки на­пи­са­ни­те ди­а­ло­зи пра­вят кни­га­та мно­го ув­ле­ка­тел­на, а ця­ла­та ат­мос­фе­ра под нор­веж­ко­то лят­но не­бе, „оран­же­во ка­то хай­вер през нощ­та“, е най-доб­ро­то раз­х­лаж­да­що сред­с­т­во за след­ва­щи­те ме­се­ци.

Мор­тен А. Ст­рьок­с­нес, пре­вод от нор­веж­ки: Ма­рия Змий­ча­ро­ва, 2018 г., из­да­тел­с­т­во „Жа­нет 45“, це­на 17 лв.

„Изоб­ре­тя­ва­не­то на чо­ве­ка-ма­ши­на. Тя­ло­то на спор­тис­та“

По вре­ме на све­тов­но­то по фут­бол се по­я­ви ви­цът за Вла­ди­мир Пу­тин, кой­то по­же­лал на рус­кия от­бор good luck, а те, уп­ла­ше­ни, чу­ли ГУЛ­аг. Ако ис­ка­те да на­у­чи­те в дъл­бо­чи­на за на­чи­ни­те, по ко­и­то то­та­ли­тар­ни­те ре­жи­ми из­пол­з­ват спор­тис­ти­те, та­зи кни­га е точ­но за вас. Из­ляз­ла­та пре­ди три ме­се­ца „Изоб­ре­тя­ва­не­то на чо­ве­ка-ма­ши­на. Тя­ло­то на спор­тис­та“с ав­тор Бо­ря­на

Ан­ге­ло­ва-Иго­ва из­с­лед­ва как то­та­ли­тар­ни­те об­щес­т­ва съз­да­ват сим­во­лен ка­пи­тал, кой­то да ле­ги­ти­ми­ра власт­та, и как за тях спор­тис­ти­те са нов вид ге­рои. Под­п­ла­те­на с до­ку­мен­ти, до­си­е­та и ин­те­рес­ни ис­то­рии, кни­га­та ни ка­ра да пог­лед­нем на про­фе­си­о­нал­ни­те иг­ра­чи с дру­ги очи. Бо­ря­на Ан­ге­ло­ва-Иго­ва пре­по­да­ва фи­ло­со­фия в НСА, съп­ру­га е на пи­са­те­ля Ан­гел Игов („Фи­ни пра­хо­ви час­ти­ци“).

От Бо­ря­на Ан­ге­ло­ва-Иго­ва, из­да­тел­с­т­во „Кри­ти­ка и ху­ма­ни­зъм“, 2018 г. це­на 14 лв.

„Ето ме“

Най-но­вия си ро­ман Джо­на­тан Саф­ран Фо­ер пос­ве­ща­ва на На­та­ли Пор­т­ман. Кни­га­та из­ле­зе през 201 6 г., но пре­во­дът й на бъл­гар­с­ки е на па­за­ра са­мо от ня­кол­ко дни. Най-доб­ра­та кни­га на Фо­ер до­се­га все още не е пре­ве­де­на – Everything is Illuminated.

„Ето ме“е ба­зи­ра­на на хи­ля­ди­те имей­ли, ко­и­то пи­са­те­лят и но­си­тел­ка­та на “Ос­кар” На­та­ли Пор­т­ман са си раз­ме­ни­ли. Сю­же­тът на ро­ма­на е за края на бра­ка на Джу­лия и Джей­къб Блох, кой­то нас­тъп­ва в раз­га­ра на под­го­тов­ка­та за бар миц­ва­та на най-го­ле­мия им син. Из­вън фик­ци­я­та и в ре­ал­ния жи­вот Джо­на­тан Фо­ер на­ис­ти­на се влюб­ва в Пор­т­ман по вре­ме на ин­тен­зив­на­та им ко­рес­пон­ден­ция и се раз­веж­да със съп­ру­га­та си, пи­са­тел­ка­та Ни­кол Кра­ус. Меж­дув­ре­мен­но Фо­ер и Пор­т­ман из­да­ват за­ед­но кни­га­та, пос­ве­те­на на ме­со­то и ве­ге­та­ри­ан­с­т­во­то, „Да ядеш жи­вот­ни“(пре­ве­де­на на бъл­гар­с­ки), ко­я­то

не­от­дав­на бе­ше пре­вър­на­та в пъл­но­мет­ра­жен до­ку­мен­та­лен филм.

Из­да­тел­с­т­во „Лист“, юни 2018 г., пре­вод Пе­тя Пет­ко­ва, це­на 24 лв.

„Ка­у­за­та на де­ца­та“„Гл едай­те све­та с дет­с­ки очи“– оби кно­ве­но въз­п­ри­е­ма­на ка­то кли­ше, тук та­зи ек­зис­тен­ци­ал­на пре­по­ръ­ка е точ­но на място. То­ва е сен­тен­ци­я­та на мно­го­го­диш­ни­те уси­лия на Фран­со­аз Дол­то и ней­ния екип. Кни­га­та ус­пя­ва с мно­го топ­ло­та да пред­с­та­ви как из­г­леж­да све­тът, пог­лед­нат от пер­с­пек­ти­ва­та на де­ца­та. Един нес­тан­дар­тен ъгъл – от­до­лу на­го­ре. “Ка­у­за­та на де­ца­та” е ед­на от най­важ­ни­те кни­ги на ли­де­ра в дет­с­ка­та пси­хо­ло­гия – фран­цу­зой­ка­та Фран­со­аз Дол­то, ед­на от ос­но­ва­тел­ки­те на Па­риж­ка­та пси­хо­а­на­ли­тич­на шко­ла и пи­о­нер в дет­с­ка­та пси­хо­а­на­ли­за, ра­бо­ти­ла ак­тив­но вър­ху Кон­вен­ци­я­та за пра­ва­та на де­те­то. Спо­ред нея ези­кът е не прос­то ва­жен, а най-ва­жен - ако с де­те­то не се об­щу­ва дос­та­тъч­но от най-ран­на въз­раст, ако то не се чув­с­т­ва зна­чи­мо, спе­ци­ал­но и уве­ре­но в се­бе си, по­къс­но е въз­мож­но да се раз­вие лич­нос­т­но раз­с­т­ройс­т­во със се­ри­оз­ни пос­лед­с­т­вия. Ня­кои ней­ни идеи все още ча­кат приз­на­ние. „При­чи­ни за не­ус­пе­хи­те на де­те­то в об­щес­т­во­то – въз­рас­т­ни­ят на­ми­ра за скан­да­лен фак­та, че в ста­дия на дет­с­т­во­то чо­веш­ко­то съ­щес­т­во е не­гов ра­вен.“

Из­да­тел­с­т­во „Ко­либ­ри“, 2018 г., пре­вод Ра­дос­тин Же­лев, це­на 24 лв.

Economic Science Fiction

Зву­чи ка­то ок­си­мо­рон, но със­та­ви­те­лят Уи­лям Дей­вис ( про­фе­сор по икономика от уни­вер­си­те­та

„Гол­д­с­митс“в Лон­дон) до­каз­ва, че има об­що меж­ду ико­но­ми­чес­ки­те те­о­рии и на­уч­на­та фан­тас­ти­ка. Ос­нов­ни­ят му ар­гу­мент е, че съв­ре­мен­ни­те тех­но­ло­гии се раз­ви­ват тол­ко­ва бър­зо, че за фу­ту­рис­ти­те е труд­но да пред­ви­дят как­во ще дръп­не ико­но­ми­ка­та и тряб­ва да си пред­с­та­вят не­съ­щес­т­ву­ва­щи още изоб­ре­те­ния и мо­де­ли съ­що как­то във фан­тас­ти­ка­та. Под­бо­рът включ­ва есе­та за ви­де­о­иг­ри и ар­хи­тек­ту­ра, кри­ти­чес­ки те­о­рии и крат­ки раз­ка­зи. От смес­ва­не­то им се раж­дат ин­те­рес­ни па­ра­ле­ли ка­то то­зи меж­ду „Лу­на­та е нас­тав­ни­ца су­ро­ва“на Ро­бърт Хайн­лайн и ре­жи­ма в Чи­ли през 1970 г. и ек­с­пе­ри­мен­та на Сал­ва­дор Али­ен­де.

Кни­га­та из­ле­зе през май и все още не е пре­ве­де­на на бъл­гар­с­ки език, це­на­та в Amazon e 26 ев­ро.

„В гра­ди­на­та с ла­ле­та­та сян­ка­та ми бро­ди“

Нез абав­но се пре­на­сят е в ат­мос­фе­ра­та на XVIII век в Ис­тан­бул по вре­ме на пе­ри­од, из­вес­тен ка­то Епо­ха­та на ла­ле­та­та, в пищ­ния дво­рец „Топ­ка­пъ“. Пи­са­тел­ка­та Гюл Ире­пог­лу е док­тор по ис­то­рия на из­кус­т­во­то, чи­я­то ака­де­мич­на

ка­ри­е­ра за­поч­ва в Ка­тед­ра­та по ли­те­ра­ту­ра на Ис­тан­бул­с­кия уни­вер­си­тет. Тя прос­ле­дя­ва от­б­ли­зо за­раж­да­що­то се при­я­тел­с­т­во меж­ду та­лан­т­ли­вия ху­дож­ник Лев­ни и сул­тан Ах­мед III, как­то и ин­тим­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния на вла­де­те­ля в ха­ре­ма. Па­ра­лел­но се раз­ви­ва сю­жет­на ли­ния за ви­зан­тийс­ко сък­ро­ви­ще на един от ос­т­ро­ви­те.

Ув­ли­ча­що че­ти­во за дъ­лъг ден на пла­жа.

Из­да­тел­с­т­во “Па­ра­докс“, юли 2018 г. це­на 18 лв.

„Ос­т­ров Крах“

Ос­т­ро­вът е ис­тин­с­ки, а ис­то­ри­и­те са на две же­ни, ко­и­то раз­каз­ват раз­лич­ни пар­чен­ца от един пъ­зел. Иро­ни­я­та е при­ят­на­та ниш­ка, ко­я­то иг­рае ро­ля­та на во­дач от на­ча­ло до край. Сти­га се до край­нос­ти, в ко­и­то ед­на от глав­ни­те ге­ро­и­ни яде ме­се­ци на­ред един­с­т­ве­но ки­се­ло мля­ко и спи на пар­че ду­нап­рен са­мо и са­мо за да съ­бе­ре пари и да пре­об­ра­зи апар­та­мен­та си на ул. „Пи­рот­с­ка“по пра­ви­ла­та на фън шуй. Ро­ма­нът спе­че­ли Ев­ро­пейс­ка­та наг­ра­да за ли­те­ра­ту­ра за 2017 г. Пър­ви­ят ро­ман на ав­тор­ка­та Ина Въл­ча­но­ва „По­тъ­ва­не­то на Со­зо­пол“бе­ше ек­ра­ни­зи­ран.

Дъл­го­го­диш­ни­ят й опит ка­то дра­ма­тург в Ра­ди­о­те­а­тъ­ра на БНР се усе­ща от­чет­ли­во в тек­с­та. Спо­ред пи­са­тел­ка­та в кни­га­та мо­же да има мно­го ас­пек­ти от жи­во­та в Бъл­га­рия през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни, но ед­но ка­те­го­рич­но лип­с­ва - пре­хо­дът и по­ли­ти­ка­та.

Из­да­тел­с­т­во „Кор­по­ра­ция Раз­ви­тие“, 2017 г., це­на 12 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.