Ако си мъл­чи, ще го бъ­де

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

СС­та­тис­ти­ка­та кол­ко здрав­ни ми­нис­т­ри и уп­ра­ви­те­ли на здрав­на­та ка­са са сме­ни­ли те­зи уп­рав­ля­ва­щи през раз­лич­ни­те си ман­да­ти от­дав­на ня­ма зна­че­ние. Сред­но­то вре­мет­ра­е­не на пос­та на „ка­си­е­ра“, от­го­ва­рящ за 3.8 мл­рд. лв. от здрав­ни внос­ки, е око­ло ед­на го­ди­на.

В края на пър­ви­те шест ме­се­ца му се на­ла­га да приз­на­ва не­у­доб­ни ис­ти­ни, ко­и­то ряз­ко се от­ра­зя­ват на по­ли­ти­чес­ко­то му здра­ве. Ка­то нап­ри­мер, че Бъл­га­рия тра­ди­ци­он­но не си пла­ща за ле­че­ние на граж­да­ни­те й в чуж­би­на и за­то­ва те по­лу­ча­ват от­ка­зи да ги опе­ри­рат там. Или че 10-20% от па­ци­ен­ти­те в бол­ни­ца ле­жат за прег­ле­ди, из­с­лед­ва­ния, уточ­ня­ва­не на ди­аг­но­за­та или ка­то в хос­пис – да ги пог­ле­да ня­кой. Или че ако ня­кой ле­кар ис­ка да ра­бо­ти и да по­лу­ча­ва при­лич­на зап­ла­та, не кан­ди­дат­с­т­ва за кон­т­ро­льор в здрав­на­та ка­са, а от­ва­ря час­т­на прак­ти­ка. С то­ва, че здрав­на­та ка­са се из­точ­ва по раз­лич­ни на­чи­ни, са на­яс­но всич­ки, но уп­ра­ви­те­лят ня­ма ме­ха­низ­ми да спре про­це­са - ни­то за­ко­но­ви, ни­то ка­то кон­т­рол. Про­мя­на в здрав­но­то оси­гу­ря­ва­не и кон­ку­рен­ция от час­т­ни ка­си все още ня­ма, въп­ре­ки че здрав­ни­ят ми­нис­тър обе­ща два но­ви мо­де­ла до края на юни. И е вид­но, че от уп­ра­ви­те­ля не за­ви­си поч­ти ни­що.

Пре­диш­ни­ят ог­ла­вя­ващ ин­с­ти­ту­ци­я­та проф.

Ка­мен Пло­чев си оти­де, за­що­то ка­за ис­ти­на­та - че ка­са­та е длъж­ник на ос­та­на­ли­те ев­ро­пейс­ки ин­с­ти­ту­ции. Един­с­т­ве­ни­ят но­ми­ни­ран за мяс­то­то му - д-р Де­чо Де­чев, ус­пе­шен ди­рек­тор на го­ля­ма дър­жав­на бол­ни­ца и ек­с­перт в сек­то­ра, по прин­цип не оби­ча да си мъл­чи и ще бъ­де ин­те­рес­но да­ли ка­то един от ар­гу­мен­ти­ра­ни­те кри­ти­ци на здрав­ния сек­тор из­вед­нъж ще за­поч­не да го­во­ри дру­го. Той на свой ред ще се из­п­ра­ви пред мъл­ча­ли­ва­та съп­ро­ти­ва на по­ли­ти­ци­те и не­въз­мож­ност­та да про­ме­ни ста­тук­во­то. А и опи­тът на пред­шес­т­ве­ни­ци­те му под­с­каз­ва, че пъ­тят към за­дър­жа­не­то на пос­та не ми­на­ва през та­ка­ва цел.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.