Ло­гис­тич­ни­ят па­зар в чис­ла:

Capital - - K2 -

EЕ­то ед­на прог­но­за. Та­ка как­то през ми­на­ло­то де­се­ти­ле­тие офи­си­те един по един за­поч­на­ха да из­ли­зат от жи­лищ­ни­те квар­та­ли и да се кон­цен­т­ри­рат в спе­ци­ал­но пос­т­ро­е­ни биз­нес сгра­ди, ко­и­то от своя стра­на пос­те­пен­но се гру­пи­рат в клъс­те­ри, през след­ва­що­то де­се­ти­ле­тие съ­що­то ще се случ­ва със скла­до­ве­те. Все по­ве­че мо­дер­ни, но­ви пос­т­рой­ки, пред­наз­на­че­ни за сто­ки и ло­гис­ти­ка, ще се по­я­вя­ват око­ло тран­с­пор­т­ни­те ар­те­рии, опас­ва­щи го­ле­ми­те гра­до­ве и ин­дус­т­ри­ал­ни­те зо­ни.

Раз­рас­т­ва­не­то на то­зи сег­мент от па­за­ра на нед­ви­жи­ми имо­ти е ре­зул­тат от ня­кол­ко клю­чо­ви фак­то­ра – ръс­та на пот­реб­ле­ни­е­то, обе­ми­те на елек­т­рон­на­та търговия, прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то на ве­ри­ги­те за дос­тав­ки, зах­ран­ва­щи ин­дус­т­ри­ал­ни­те про­из­вод­с­т­ва.

В гло­ба­лен ма­щаб ръс­тът на тър­го­ви­я­та и сто­ки­те, ко­и­то се об­с­луж­ват от ло­гис­тич­ни­те цен­т­ро­ве, през пос­лед­ни­те го­ди­ни из­п­ре­вар­ва об­щия ико­но­ми­чес­ки ръст. Как­ви про­це­си об­с­луж­ват те? Че­ти­ри ос­нов­ни ка­те­го­рии, ко­и­то по­ня­ко­га се при­пок­ри­ват: биз­нес към биз­нес дис­т­ри­бу­ция, ри­тейл дис­т­ри­бу­ция,

биз­нес към край­ни пот­ре­би­те­ли (в то­ва чис­ло елек­т­рон­на търговия), дос­тав­ки на ком­по­нен­ти за ин­дус­т­ри­ал­ни про­из­вод­с­т­ва.

Но­ви сгра­ди за все по­ве­че сто­ки

За мно­го ком­па­нии ло­гис­ти­ка­та е част от биз­нес мо­де­ла им – ми­на­ла­та го­ди­на Lidl Бъл­га­рия нап­ри­мер ин­вес­ти­ра във вто­ри соб­с­т­вен ло­гис­ти­чен цен­тър бли­зо до Ям­бол. За дру­га, все по-раз­рас­т­ва­ща се, част от фир­ми­те е важ­но об­с­луж­ва­не­то на то­ва­ри­те и нуж­ни­те за то­ва пло­щи да след­ват гъв­ка­во­то раз­ви­тие на биз­не­са. „Взе­ли сме ре­ше­ние, че ди­на­ми­ка­та на биз­не­са ни не би­ва да за­ви­си от сгра­да“, каз­ва Пе­тър Па­чев, ръ­ко­во­ди­тел от­дел „Фир­ме­на соб­с­т­ве­ност“в „Ев­ро 07“. Ком­па­ни­я­та е дос­тав­чик на ре­зер­в­ни ав­то­час­ти, мас­ла и сер­виз­но обо­руд­ва­не, на­е­ма­тел в ло­гис­тич­ния парк East Ring.

Ди­ле­ма­та е по­доб­на на на­е­ма­не­то на офис – удоб­но е той да се сви­ва и раз­рас­т­ва па­ра­лел­но с пла­но­ве­те на фир­ма­та, удоб­но е друг да се гри­жи за сгра­ди­те, под­дръж­ка­та, ин­ф­рас­т­рук­тур­но­то им оси­гу­ря­ва­не. То­ва ид­ва с це­на. Ал­тер­на­ти­ва­та е це­на­та на ка­пи­та­ла, кой­то фир­ми­те би­ха зак­лю­чи­ли в соб­с­т­ве­ни сгра­ди, и це­на­та да бъ­дат уп­рав­ля­ва­ни от вът­ре­шен ме­ни­дж­мънт.

И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай, в Бъл- едо­ход­ност­та от ин­дус­т­ри­ал­ни имо­ти в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на. кв.м но­ви скла­до­ви и ин­дус­т­ри­ал­ни сгра­ди се очак­ва да из­ля­зат на па­за­ра та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на кв.м ло­гис­тич­ни пло­щи са би­ли на­е­ти са­мо през пър­ви­те три ме­се­ца на го­ди­на­та

Из­точ­ни­ци: Colliers, Cushman & Wakefield Forton

га­рия съ­що, бро­ят и площ­та на ло­гис­тич­ни­те пар­ко­ве рас­те. Прог­но­за­та на Вла­ди­мир Гюр­джи­ев, ме­ни­джър ин­дус­т­ри­ал­ни и ло­гис­тич­ни пло­щи във Forton/ Cushman&Wakefield, е та­ка­ва: „Ло­гис­ти­ка­та е лак­мус на ико­но­ми­ка­та и ръс­тът в ре­ал­на­та икономика не­из­беж­но во­ди до ръст в тър­се­не­то на ло­гис­тич­ни пло­щи. В сред­нос­ро­чен план ще се за­па­зи тен­ден­ци­я­та за ръст в тър­се­не­то на скла­до­ви пло­щи под на­ем с темп око­ло 10-15% го­диш­но, ка­то съ­щев­ре­мен­но ръс­тът на на­ем­ни­те це­ни ще се за­ба­ви и ще се за­дър­жи на ни­ва от 4-4.5 ев­ро за кв.м пър­вок­лас­ни про­ек­ти“, каз­ва той.

Хрис­то Ку­сев, уп­ра­ви­тел на „Ист Ринг ЛП“ООД, раз­каз­ва, че иде­я­та за съз­да­ва­не­то на пар­ка ид­ва, след ка­то се оказ­ва, че друг ус­пе­шен проект – Тър­гов­с­ки цен­тър „Ев­ро­па“на бул. „Ис­кър­с­ко шо­се“в Со­фия, ре­гис­т­ри­ра тър­се­не от го­ле­ми ком­па­нии, нуж­да­е­щи се от на­ем­ни пло­щи над 2000 кв.м.

Съз­да­ва­не­то на ло­гис­тич­ни цен­т­ро­ве е Ин­вес­ти­тор и ме­ни­джър на пар­ка е “Ист ринг ЛП”, чи­и­то ак­ци­о­не­ри са с дъл­го­го­ди­шен опит в из­г­раж­да­не­то и уп­рав­ле­ни­е­то на ин­дус­т­ри­ал­ни и тър­гов­с­ки пло­щи - ре­а­ли­зи­ра­ни над 300 000 кв.м - Techomarket, Praktiker, Billa, Baumax, Metro. Пла­ни­ра­ни са след­ва­щи фа­зи на раз­рас­т­ва­не, с ко­и­то зас­т­ро­е­на­та площ пос­те­пен­но да дос­тиг­не 90 хил. кв.м скла­до­ве за раз­лич­ни нуж­ди, вклю­чи­тел­но хла­дил­ни скла­до­ве, про­из­вод­с­т­ве­ни ха­ле­та и су­хи скла­до­ве. Свет­ла ви­со­чи­на в скла­до­ви­те по­ме­ще­ния - 10.5 м, то­ва­ро­но­си­мост на по­да - 5 т/кв.м. В мо­мен­та се строи тре­та сгра­да - сух склад с РЗП 12 800 кв.м, под­хо­дя­ща и за ле­ко про­из­вод­с­т­во. Скла­до­ви­те пло­щи са 11 650 кв.м, офис пло­щи­те – 1150. Соб­с­т­вен во­до­из­точ­ник, соб­с­т­ве­ни тра­фо­пос­то­ве, оп­ти­чен ка­бел с мак­си­мал­на мощ­ност, ре­зер­в­но зах­ран­ва­не и въз­мож­ност за свър­з­ва­не с га­зоп­ре­нос­на­та мре­жа. Об­ща­та площ на пар­ка е 220 000 кв.м. с ка­па­ци­тет да бъ­дат зас­т­ро­е­ни 90 000 кв. м. скла­до­ви и ин­дус­т­ри­ал­ни ха­ле­та. Към днеш­на да­та фун­к­ци­о­ни­рат 2 сгра­ди с об­ща РЗП 12 800 кв.м. EastRing е ло­гис­ти­чен парк на 24 ми­ну­ти от цен­тъ­ра на Со­фия, мал­ко пре­ди Но­ви хан. С бърз из­лаз до ма­гис­т­ра­ли­те “Тра­кия” и “Хе­мус”, меж­ду­на­род­ни­те пътища Е79 и то­зи до Ка­ло­ти­на, са­мо на ня­кол­ко ки­ло­мет­ра от же­ле­зо­път­на га­ра и ле­ти­ще Со­фия.

Ло­гис­ти­ка­тае лак­мус на ико­но­ми­ка­та и ръс­тът в ре­ал­на­та икономика не­из­беж­но во­ди до ръст в тър­се­не­то на ло­гис­тич­ни пло­щи.

За­вър­ше­ни ин­дус­т­ри­ал­ни пло­щи в Со­фия (хил. кв.м)

200 4 '16

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.