Къ­ща за пар­ки­ра­не

Всич­ко, ко­е­то тряб­ва да зна­е­те, пре­ди да ку­пи­те или на­е­ме­те кем­пер

Capital - - K3 - ав­тор Ве­не­ли­на Ве­лич­ко­ва

Кем­пе­ри, ка­ра­ва­ни, къ­щи на ко­ле­ла, мо­то­ри­зи­ра­ни до­мо­ве, ви­ди­мо с прос­то око по пъ­ти­ща­та е, че т.нар. раз­в­ле­ка­тел­ни пре­воз­ни сред­с­т­ва (RV) ста­ват все по-по­пу­ляр­ни у нас. Но как­во ка­ра хо­ра­та да се от­ка­жат от удоб­с­т­ва­та на хо­те­ла и да го за­ме­нят с под­ви­жен дом? Про­ве­рих­ме по най-си­гур­ния на­чин – ка­то се за­ро­вих­ме в ста­тис­ти­ки­те и се до­пи­тах­ме до ня­кол­ко ду­ши и ед­но чи­ху­а­хуа, ко­и­то не спи­рат да кръс­тос­ват със сво­и­те под­виж­ни ми­ни­а­пар­та­мен­ти.

HН­ай­ден и Стан­ка По­по­ви мо­гат да зас­ра­мят с ак­тив­ния си на­чин на жи­вот мно­го по-мла­ди от тях хора.

Те пре­кар­ват го­ля­ма част от вре­ме­то на път със своя кем­пер. Чес­то ски­тат със сед­ми­ци без пред­ва­ри­те­лен план и яс­на по­со­ка. Прос­то ос­та­вят пъ­те­шес­т­ви­я­та да се раз­г­ръ­щат. Имат опит ка­то пе­щер­ня­ци, ал­пи­нис­ти. Оби­ко­ли­ли са ця­ла Ев­ро­па, Тур­ция и про­дъл­жа­ват да пъ­ту­ват. Пра­вят го на бор­да на кем­пер още от 1974 г., или ина­че ка­за­но – ве­че 44 го­ди­ни.

Най­ден е 77-го­ди­шен и за­ед­но със съп­ру­га­та му Стан­ка не спи­рат да ра­бо­тят и пъ­ту­ват ак­тив­но. В мо­мен­та се рад­ват на пе­тия си кем­пер, на­вър­тай­ки се­ри­оз­ни чис­ла в ки­ло­мет­ра­жа му. Прид­ру­жа­ва ги ма­ло­ка­либ­ре­но­то ку­че Ар­чи, ко­е­то е по­ро­да чи­ху­а­хуа и има пер­фек­т­ни­те про­пор­ции за кем­пер сък­вар­ти­рант. Мно­го ус­пеш­но съ­че­та­ват прик­лю­чен­с­ка­та част с де­ло­ва­та – имат биз­нес с ба­сей­ни и СПА цен­т­ро­ве в Ев­ро­па и им се на­ла­га да по­се­ща­ват обек­ти­те. Пра­вят го с кем­пе­ра и ви­на­ги ос­та­вят вре­ме за сво­бод­на прог­ра­ма и опоз­на­ва­не на но­ви мес­та. Чес­то се случ­ва да пъ­ту­ват прос­то за удо­вол­с­т­вие, а по­ня­ко­га из­пол­з­ват и пъл­ния ка­па­ци­тет на во­зи­ло­то, взе­май­ки със се­бе си си­на, сна­ха­та, вну­че­то и ку­че­то. Спо­ред Най­ден при­чи­на­та да из­бе­рат

то­зи на­чин на жи­вот е сво­бо­да­та: "Кем­пе­рът е съз­да­ден за оби­ка­ля­не, да­ва не­за­ви­си­мост.

Ако пра­виш стег­на­ти пла­но­ве, мо­же да из­пус­неш мно­го. Обик

но­ве­но сти­га­ме до да­де­но място, раз­би­ра­ме, че наб­ли­зо има дру­го ин­те­рес­но, и та­ка оби­ка­ля­ме. Ня­ма ни­що, ко­е­то да тряб­ва да пла­ни­ра­ме и под­гот­вя­ме пред­ва­ри­тел­но. Дър­жим кем­пе­ра пос­то­ян­но обо­руд­ван с всич­ко не­об­хо­ди­мо. С не­го хо­те­лът ви­на­ги ни е оси­гу­рен и с нас мо­же да бъ­де всич­ко, от ко­е­то има­ме нуж­да. То­ва е на­чин на жи­вот. Го­ля­мо удоб­с­т­во е, прос­то чо­век тряб­ва да ми­ни­ми­зи­ра, за­що­то прос­т­ран­с­т­во­то е ог­ра­ни­че­но, а има фун­к­ци­и­те на апар­та­мент." Ко­га­то пъ­ту­ват из Ев­ро­па, Най­ден и Стан­ка пред­по­чи­тат да пар­ки­рат своя "апар­та­мент" в към­пинг, за­що­то там се чув­с­т­ват по-спо­кой­но и имат по­ве­че удоб­с­т­ва. Ос­вен то­ва в мно­го дър­жа­ви към­пин­гу­ва­не­то на не­о­бо­со­бе­ни мес­та е заб­ра­не­но. На­ла­га­ло им се е да но­щу­ват на сел­с­ки пло­ща­ди, край шум­ни пътища или сред ди­во­то. В Бъл­га­рия им е пот­руд­но да на­ме­рят към­пин­ги, ко­и­то им ха­рес­ват. Мо­же би не е слу­чай­ност, че стра­на­та

ни е на пос­лед­но място в ЕС по брой но­щув­ки в към­пин­ги на го­ди­на. "Има ху­ба­ви мес­та кол­ко­то щеш, но, об­що взе­то, е зле с към­пин­ги­те. Срав­ни­тел­но мал­ко са, ста­ри­те ги уни­що­жи­ха, а те­зи, ко­и­то са по мо­ре­то, са мал­ко ка­то ими­та­ция. Ин­те­рес­но е, че мно­го ан­г­ли­ча­ни за­поч­на­ха да пра­вят към­пин­ги тук. Има та­ки­ва око­ло Ве­ли­ко Тър­но­во, Ру­се, Шу­мен, на Ци­гов чарк, към Сви­лен­г­рад. Срав­ни­тел­но доб­ре уре­де­ни и дос­та ев­ти­ни. Мно­го чуж­ден­ци ми­на­ват с кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни през Бъл­га­рия и съ­що тър­сят към­пин­ги. Око­ло Бе­лог­рад­чик има 3-4 къ­пин­га, ко­и­то са пъл­ни с хо­лан­д­ци, фран­цу­зи, гер­ман­ци. Съ­щев­ре­мен­но оба­че дър­жа­ва­та ня­ма ни­как­во от­но­ше­ние към то­зи вид ту­ри­зъм, стро­ят се са­мо хо­те­ли, а нав­ся­къ­де дру­га­де из Ев­ро­па е пъл­но с към­пин­ги." Ос­вен от кул­ту­ра­та на към­пин­гу­ва­не в За­пад­на Ев­ро­па Най­ден е впе­чат­лен и от то­ва как дър­жа­ва­та се

от­на­ся с хора на не­го­ва­та въз­раст в стра­ни ка­то Гер­ма­ния: "Там, ако си пен­си­о­нер и си ку­пиш кем­пер, 50% от це­на­та му се пок­ри­ва от дър­жа­ва­та. Ако пък ис­каш да го на­е­меш – ти го пок­ри­ват из­ця­ло. Чу­дех се как­ва е ло­ги­ка­та, пи­тах и ми обяс­ни­ха, че ако един въз­рас­тен чо­век "ша­ри" на­сам-на­там, зна­чи е здрав, дър­жа­ва­та си спестява здрав­ни раз­хо­ди. Доб­ра те­ма за раз­ми­съл."

СЪВЕТИ ЗА НАЧИНАЕЩИ: Кем­пе­рът тряб­ва да бъ­де лес­но под­ви­жен, да мо­же да се за­ви­ва и ма­нев­ри­ра с не­го. Го­ле­ми­те дъл­ги кем­пе­ри са нес­рав­ним лукс, но чес­то се оказ­ват проб­лем в прид­виж­ва­не­то. Важ­но е да се има пред­вид, че те­зи, те­жа­щи над 3.5 то­на, не се до­пус­кат в мно­го гра­до­ве и към­пин­ги. Ос­та­на­ло­то е спо­ред джо­ба - кем­пер на ста­ро или нов, ви­сок клас, сре­ден или ни­сък. Це­ни­те са в ог­ром­ни ди­а­па­зо­ни. Един нов кем­пер сре­ден ка­ли­бър, сред­но обо­руд­ван, стру­ва меж­ду 130 хил. и 180 хил. лв. Има, раз­би­ра се, и но­ви в по­нис­ка ка­те­го­рия, ко­и­то са по­ев­ти­ни. На ста­ро се на­ми­рат кем­пе­ри в доб­ро със­то­я­ние на це­ни от 20 до 50 хил. лв. Па­зар на ско­рост Без­с­пор­но най-раз­вит е па­за­рът на кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни (из­вес­т­ни още под об­що­то на­и­ме­но­ва­ние "пре­воз­ни сред­с­т­ва за от­дих" – RV) в Се­вер­на Аме­ри­ка. Той пред­с­тав­ля­ва око­ло 65% от све­тов­ния. В САЩ са­мо в рам­ки­те на 2015 г. при­хо­ди­те на към­пин­ги­те и пар­ко­ве­те за кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни се оце­ня­ват на око­ло 5.8 ми­ли­ар­да до­ла­ра. Спо­ред Асо­ци­а­ци­я­та на ин­дус­т­ри­я­та за пре­воз­ни сред­с­т­ва за от­дих око­ло 9 ми­ли­о­на аме­ри­кан­с­ки до­ма­кин­с­т­ва при­те­жа­ват под­ви­жен дом, а пол­з­ва­щи­те кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни (вклю­чи­тел­но на­е­ма­те­ли­те) са бли­зо 30 ми­ли­о­на ду­ши. Про­да­де­ни­те кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни на ед­ро са­мо през 2017 г. са око­ло 505 хил., ка­то тен­ден­ци­я­та е към пос­то­ян­но на­рас­т­ва­не. В Ев­ро­па мо­то­ри­зи­ра­ни­те до­мо­ве съ­що ста­ват все по-по­пу­ляр­ни. В мо­мен­та ев­ро­пейс­ки­ят RV па­зар пред­с­тав­ля­ва око­ло 25% от све­тов­ния. Спо­ред Ев­ро­пейс­ка­та фе­де­ра­ция на ка­ра­ва­ни­те (ECF) бро­ят на но­во­ре­гис­т­ри­ра­ни­те кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни са­мо в рам­ки­те на ми­на­ла­та го­ди­на е 190 500. В ЕС най-го­лям е па­за­рът в Гер­ма­ния (40 хил. но­ви кем­пе­ра), след­ван от Фран­ция, Ита­лия и Ис­па­ния. Виж кой ку­пу­ва Ин­те­рес­на тен­ден­ция, ко­я­то се наб­лю­да­ва в цял свят, вклю­чи­тел­но в Ев­ро­па, е, че хо­ра­та, ко­и­то си ку­пу­ват кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни, са все по-мла­ди. Го­ля­ма част от тях са на въз­раст 35 - 44 го­ди­ни, се­мей­ни и с до­хо­ди мал­ко над сред­ни­те за стра­на­та. Ед­но от пот­вър­ж­де­ни­я­та е САЩ - в мо­мен­та там сред­на­та въз­раст на соб­с­т­ве­ни­ци­те на кем­пе­ри е 45 го­ди­ни, а ед­ва 12 ме­се­ца по-ра­но е би­ла 48 г. Пър­ви­ят кем­пер Кем­пе­ри­те, ка­ра­ва­ни­те и ос­та­на­ли­те под­виж­ни до­мо­ве на ко­ле­ла се дви­жат по све­та още от 1908 г. То­га­ва се по­я­вя­ва пър­ви­ят форд мо­дел T и за­поч­ват не­го­ви­те кем­пер мо­ди­фи­ка­ции. През 1922 г. "Ню Йорк таймс" пи­ше, че от 10.8 млн. ав­то­мо­би­ла 5 ми­ли­о­на се из­пол­з­ват ка­то под­виж­ни къ­щи. Пър­во­на­чал­но ко­ли­те са би­ли "обо­руд­ва­ни" с при­ка­че­ни към вън­ш­на­та им сте­на па­лат­ки, но се по­я­вя­ват и та­ки­ва със се­ри­оз­ни дър­ве­ни кон­с­т­рук­ции, шат­ри и плат­фор­ми. През 20-те го­ди­ни на ми­на­лия век от­но­во в САЩ се по­я­вя­ват и пър­ви­те фаб­рич­ни кем­пе­ри. През 30-те на па­за­ра из­ли­зат кем­пе­ри, ко­и­то имат вгра­де­ни кух­ни, то­а­лет­ни и под­виж­ни ве­ран­ди. Ня­кои мо­де­ли до­ри би­ли снаб­де­ни с вит­ла по­доб­ни на са­мо­лет­ни­те, свър­за­ни с ге­не­ра­тор за про­из­вод­с­т­во на вя­тър­на елек­т­ро­е­нер­гия. Веч­но­то хи­пи Най-по­пу­ляр­ни­ят, ем­б­ле­ма­ти­чен мо­дел ав­то­мо­бил за от­дих без­с­пор­но е кла­си­чес­ки­ят фол­к­с­ва­ген кем­пер­ван - ико­на­та на хи­пи кул­ту­ра­та. Съ­щес­т­ву­ващ от 1950 г., в мо­мен­та той е най-дъл­го про­из­веж­да­ни­ят и най-про­да­ван мик­ро­бус в ис­то­ри­я­та. Из­вес­тен е с мно­го пря­ко­ри, сред ко­и­то Бу­ли, и има раз­лич­ни кем­пер мо­ди­фи­ка­ции. На 19 юни та­зи го­ди­на бе­ше обя­ве­но и из­ли­за­не­то на най-но­вия мо­дел - California. Це­ни­те му за­поч­ват от 86 хил. ле­ва, а с ек­с­т­ри­те мо­гат да дос­тиг­нат и до по­ве­че от 130 хил. лв. Хо­тел или кем­пер Про­уч­ва­не, нап­ра­ве­но през 2011 г., по­каз­ва, че ед­но че­ти­рич­лен­но се­мейс­т­во мо­же да спес­ти 23 до 59% от раз­хо­ди­те си за по­чив­ка, ако пъ­ту­ва с кем­пер или ка­ра­ва­на, ка­то в из­чис­ле­ни­я­та са вклю­че­ни стой­ност­та на пре­воз­но­то сред­с­т­во и нуж­но­то му го­ри­во. Око­ло 38% от пъ­ту­ва­щи­те с RV в САЩ из­би­рат под­виж­ни­те къ­щи, за­що­то с тях мо­гат да си оси­гу­рят ком­фор­т­на по­чив­ка, с ко­я­то да из­бя­гат от град­с­кия стрес и пре­на­се­ле­ни­те ку­рор­ти. Елек­т­ри­чес­ки кем­пер Нас­ко­ро "Ни­сан" пред­с­та­ви своя нов мо­дел кем­пер­ван NV200, кой­то е на­пъл­но елек­т­ри­чес­ки. Ди­зай­нът му на­пом­ня на кла­си­чес­кия VM Бу­ли, има вгра­де­на па­лат­ка на пок­ри­ва и мо­же да из­ми­не до 200 км с ед­но за­реж­да­не. Ра­ли за кем­пе­ри Най-го­ля­мо­то със­те­за­ние за кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни се про­веж­да три пъ­ти в го­ди­на­та на раз­лич­ни мес­та в Се­вер­на Аме­ри­ка. Той е сво­е­об­ра­зен съ­бор на кем­пер ма­ни­а­ци­те и съ­би­ра на ед­но място сто­ти­ци, а по­ня­ко­га и хи­ля­ди хора с тх­ни­те пъ­ту­ва­щи къ­щи.

„Кем­пе­рът е съз­да­ден за оби­ка­ля­не, да­ва не­за­ви­си­мост. Ако пра­виш стег­на­ти пла­но­ве, мо­же да из­пус­неш мно­го.“

>Друг по­ле­зен бъл­гар­с­ки сайт е ctsbulgaria.com (Caravan Towing Services). Чрез не­го се пред­ла­га един­с­т­ве­на­та за стра­на­та тег­ли­тел­на служ­ба, чрез ко­я­то мо­гат да се тран­с­пор­ти­рат ка­ра­ва­ни в Бъл­га­рия и в ос­та­на­ли­те дър­жа­ви от ЕС. >За тър­се­щи­те фик­си­ра­на ка­ра­ва­на на оп­ре­де­ле­но място на раз­по­ло­же­ние е плат­фор­ма­та Airbnb. Мре­жа­та на уеб­сай­та пред­ла­га все по­ве­че ал­тер­на­тив­ни въз­мож­нос­ти за от­ся­да­не, сред ко­и­то кем­пе­ри и ка­ра­ва­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.