СНИМ­КА НА СЕДМИЦАТА

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Ра­ке­та­та Falcon 9 на час­т­на­та кос­ми­чес­ка ком­па­ния SpaceX на­пус­ка пре­де­ли­те на зем­на­та ат­мос­фе­ра, за да из­ве­де в ор­би­та то­вар­ния кос­ми­чес­ки ко­раб Dragon. В по­не­дел­ник ор­би­тал­на­та кап­су­ла, но­се­ща на бор­да си бли­зо 3 то­на про­ви­зии и еки­пи­ров­ка, ус­пеш­но се ска­чи с Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.