СДЕЛ­КИ & ПРО­ЕК­ТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Швей­цар­с­ка­та Ringier и бъл­гар­с­ка­та Sportal Media Group при­до­би­ват ру­мън­с­ка­та Gazeta Sporturilor. Тя включ­ва ди­ги­тал­на­та платформа GSP.ro и хар­ти­е­но­то из­да­ние на Gazeta. Стой­ност­та на сдел­ка­та е тър­гов­с­ка тай­на и не се спо­ме­на­ва. Сдел­ка­та се осъ­щес­т­вя­ва чрез съв­мес­т­но дру­жес­т­во меж­ду Ringier Romania и Sportal Media (50:50), ко­е­то е съз­да­де­но през март та­зи го­ди­на, уточ­ни за „Ка­пи­тал“из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на sportal Сти­ли­ян Шиш­ков.

Про­из­во­ди­те­лят на кал­ци­ни­ра­на со­да „Сол­вей Со­ди“ще раз­п­ре­де­ли 164.6 млн. лв. от пе­чал­ба­та си за 2017 г. ка­то ди­ви­ден­ти. Към су­ма­та ще бъ­дат до­ба­ве­ни и 2.2 млн. лв. от не­раз­п­ре­де­ле­на­та пе­чал­ба на дъ­щер­но­то дру­жес­т­во „Де­вен“, ко­е­то се вля в ком­па­ни­я­та в края на юни ми­на­ла­та го­ди­на. То­ва пра­ви об­що 166.8 млн. лв., или по 26.28 лв. на ак­ция пре­ди об­ла­га­не, ка­то су­ма­та е по­ви­со­ка от та­зи за пред­ход­на­та го­ди­на (25.18 лв.).

„Ар­ме­ец ли­зинг“е пред при­до­би­ва­не на „И Ар Би ли­зинг“– ли­зин­го­ва ком­па­ния на По­щен­с­ка бан­ка. Та­ка гру­па­та „Хи­мим­порт“в ско­ро вре­ме мо­же да ста­не ли­дер по па­за­рен дял в сфе­ра­та на ли­зин­га. За раз­ли­ка от „Ар­ме­ец ли­зинг“, ко­и­то до то­зи мо­мент раз­ви­ва­ха срав­ни­тел­но ни­шов биз­нес, И Ар Би е с го­лям пор­т­фейл и е 11-о по па­за­рен дял в Бъл­га­рия.

Бри­тан­с­ки­ят кон­церн Unilever ку­пи „Сла­до­ле­де­на фаб­ри­ка“- Ве­ли­ко Тър­но­во, ко­я­то про­из­веж­да сла­до­ле­ди­те с мар­ка Denny Ice Cream. Сдел­ка­та, чи­я­то стой­ност не бе­ше обя­ве­на, под­ле­жи на одоб­ре­ние от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та. От док­ла­да за дей­ност­та на бъл­гар­с­ка­та фир­ма през 2017 г. ста­ва яс­но, че 65% от про­даж­би­те са би­ли за бъл­гар­с­кия па­зар, 15% - за ЕС, а 20% - за тре­ти стра­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.