Свет­ли­на в ту­не­ла

Пра­ва­та, ко­и­то да­ва Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз, ва­жат и за съп­ру­зи­те в хо­мо­сек­су­ал­на двой­ка

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

ЕЕд­но ре­ше­ние на Со­фийс­кия ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд раз­бу­ни ме­ди­и­те и ма­со­во зае пър­ви­те стра­ни­ци и чел­ни­те но­ви­ни. Съ­дът приз­на пра­во на пре­би­ва­ва­не в Бъл­га­рия на съп­ру­жес­ка хо­мо­сек­су­ал­на двой­ка, тъй ка­то еди­ни­ят съп­руг е граж­да­нин на ЕС. По-ин­те­рес­но­то бе, че ос­нов­ни­те ме­дии не си поз­во­ли­ха да из­к­ри­вя­ват но­ви­на­та с ко­мен­тар нап­ри­мер, че съ­дът е дал зе­ле­на ули­ца на гей бра­ко­ве­те в Бъл­га­рия, как­во­то бе ло­гич­но­то очак­ва­не пред­вид аг­ре­сив­на­та хиб­рид­на про­па­ган­да на­пос­ле­дък.

Крис­ти­на и Ма­ри­а­ма, ед­на­та ав­с­т­ра­лий­ка, а дру­га­та фран­цу­зой­ка, склю­чи­ли брак през юни 2016 г. във Фран­ция, къ­де­то то­ва е въз­мож­но. Ис­кат да се за­се­лят в Бъл­га­рия, но МВР от­каз­ва на Крис­ти­на пра­во на пре­би­ва­ва­не, за­що­то не е граж­дан­ка на ЕС. Крис­ти­на опо­ни­ра, че има пра­во да се дви­жи сво­бод­но в рам­ки­те на съ­ю­за ка­то съп­ру­га на ев­ро­пейс­ки граж­да­нин, но бъл­гар­с­ко­то МВР не мис­ли та­ка. За МВР тех­ни­ят брак не съ­щес­т­ву­ва, за­що­то бъл­гар­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция не приз­на­ва ед­но­по­ло­ви­те бра­ко­ве. Ня­ма брак, ня­ма се­мейс­т­во, ня­ма пра­во да жи­ве­ят за­ед­но. Спо­рът сти­га до съ­да, кой­то приз­на­ва пра­во­то на две­те да се за­се­лят за­ед­но къ­де­то по­же­ла­ят в ЕС.

Бъл­гар­с­ки­ят съд всъщ­ност из­ця­ло се по­зо­ва­ва на ве­че из­вес­т­но ре­ше­ние на Съ­да на ЕС (СЕС) в Люк­сем­бург, пос­та­но­ве­но са­мо ме­сец по-ра­но по иден­ти­чен ру­мън­с­ки ка­зус. В ру­мън­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция съ­що се каз­ва, че бра­кът е съ­юз меж­ду мъж и же­на, но спо­ред СЕС то­ва по ни­ка­къв на­чин не се на­кър­ня­ва от то­ва, че дър­жа­ва­та ще приз­нае - са­мо за це­ли­те на пра­во­то на пре­би­ва­ва­не­то - кон­к­ре­тен брак меж­ду ли­ца от един пол, склю­чен в дру­га стра­на. И по ни­ка­къв на­чин не за­дъл­жа­ва Ру­мъ­ния да пред­ви­ди ед­но­по­лов брак.

Да, бъл­гар­с­ки­ят съд приз­на гей брак меж­ду кон­к­рет­на двой­ка с ог­лед приз­на­ва­не­то на кон­к­рет­ни пра­ва. И то­ва е мно­го до­бър атес­тат за бъл­гар­с­ко­то пра­во­съ­дие, ко­е­то се рав­ня­ва по ев­ро­пейс­ко­то, без да се при­тес­ня­ва от то­ва, че мо­же да ста­не обект на ата­ка.

Чер­на­та точ­ка е за МВР, ко­е­то от­ка­за да при­ла­га пра­во­то на ЕС. То­ва съ­що е сво­е­об­ра­зен атес­тат къ­де са МВР и из­пъл­ни­тел­на­та власт в та­зи ис­то­рия, за ко­и­то яв­но все още е не­по­нят­но как­во оз­на­ча­ва, че пра­во­то на ЕС има при­о­ри­тет, за­що­то дър­жа­ва­та ни та­ка е при­е­ла, ко­га­то е ре­ши­ла да вле­зе в съ­ю­за.

А за всич­ки, ко­и­то все още се чу­дят за­що са им на хо­мо­сек­су­ал­ни­те пра­ва да сключ­ват брак и кам­па­нии сре­щу дис­к­ри­ми­на­ция, то­ва е до­бър при­мер за раз­ми­съл. Хе­те­ро­сек­су­ал­на двой­ка от Фран­ция и Ав­с­т­ра­лия не би има­ла при­чи­на да во­ди де­ла, за да се за­се­ли в Бъл­га­рия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.