Бен­зи­нос­тан­ци­и­те

Capital - - K1 -

Те са дос­та прак­тич­но под­ре­де­ни, по­ня­ко­га след­ват ед­на след дру­га и обик­но­ве­но са в съ­че­та­ние с ня­коя ве­ри­га за бър­зо хра­не­не. Най-дъл­го­то раз­с­то­я­ние без бен­зи­нос­та­ция е от ки­ло­ме­тър 167 до от­бив­ка­та за Ста­ра За­го­ра и е око­ло 60-65 км. Тряб­ва да се има пред­вид, че обик­но­ве­но це­ни­те на го­ри­во­то по ма­гис­т­ра­ла „Тра­кия“са с 4-5 ст. по-ви­со­ки от те­зи в на­се­ле­ни­те мес­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.