Ра­да­ри­те

Capital - - K1 -

По про­те­же­ни­е­то на „Тра­кия“има ня­кол­ко ста­ци­о­нар­ни ка­ме­ри - пър­ва­та е на мо­тел „Их­т­ман“, а след­ва­ща­та - на бен­зи­нос­тан­ци­я­та на OMV пре­ди Па­зар­джик, ко­я­то оба­че сни­ма са­мо в по­со­ка Со­фия. Един от най-ста­ри­те ра­да­ри е на от­бив­ка­та за Плов­див, ка­то пок­ри­ва и две­те по­со­ки. Нак­рая ма­гис­т­ра­ла­та за­вър­ш­ва с ка­ме­ра на бен­зи­нос­тан­ци­я­та на Rompetrol пре­ди Бур­гас, ко­я­то сни­ма и две­те по­со­ки и през нощ­та. Оба­че тряб­ва да се има пред­вид, че от Плов­див на­та­тък по­ли­ца­и­те мно­го чес­то деб­нат с мобилни ка­ме­ри. Още при пър­вия раз­к­лон за Чир­пан мо­же да се ви­ди ко­ла с лам­пи, от­там на­та­тък поч­ти на все­ки пар­кинг мо­же да има нов пат­рул. За­дъл­жи­тел­но та­ка­ва има на пар­кин­га за На­ци­о­на­лен ар­хе­о­ло­ги­чес­ки ре­зер­ват „Ка­би­ле“след де­те­ли­на­та за Сли­вен и Ям­бол. Той не е из­б­ра­но слу­чай­но, за­що­то пар­кин­ги­те и в две­те по­со­ки из­ник­ват из­вед­нъж след дъл­ги за­вои и ня­ма ви­ди­мост, за да се на­ма­ли ско­рост­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.