Из­чез­ва­щи­те гръц­ки ри­ба­ри

Capital - - K1 -

Сто­ти­ци гръц­ки ри­ба­ри пре­да­ват лод­ки­те и ли­цен­зи­те си. При­чи­на­та е как­то на­ма­ля­ва­щи­ят улов, та­ка и пред­ло­же­ни­е­то на ЕС за фи­нан­со­ва ком­пен­са­ция, ако на­пус­нат сек­то­ра, по си­ла­та на прог­ра­ма за за­щи­та на по­пу­ла­ци­я­та от ри­ба. През пос­лед­ни­те го­ди­ни уло­вът е на­ма­лял на­по­ло­ви­на за­ра­ди за­мър­ся­ва­не­то и лип­са­та на ре­гу­ла­ции. По­ра­ди то­ва, как­то и за­ра­ди скъ­па­та под­дръж­ка на лод­ки­те мно­го ри­ба­ри из­би­рат ком­пен­са­ци­и­те и ос­та­вят про­фе­си­я­та.

сним­ки Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.